ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ОТ ЧУЖДЕНЦИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

  • Понед., 09 Февруари 2009 16:19


Правно основание

Закон за чужденците в Република България

Наредба № 1 от 15 август 2002 г. за условията и реда за издаване на разрешения за извършване на дейност с нестопанска цел от чужденци в Република България (Наредбата)

Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието

Характеристика

Настоящото описание има за цел да укаже реда и условията за издаване на разрешения за извършването на нестопанска дейност от чужденци в пределите на Република България. Целта на разрешителния режим е засилване на контрола на държавата, в лицето на министъра на правосъдието, при подаване на документи за разрешение на физически лица – чужденци.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

1. Компетентен орган

Компетентният орган по издаване на разрешението е министърът на правосъдието.

2. Заявител

Заявители на услугата са физически лица – чужденци.

3. Необходими документи:

- молба–декларация по образец, съгласно приложение № 2 от Наредбата до министъра на правосъдието, подадена чрез дипломатическите и консулските представителства на Република България;

- подробен план за определяне предмета и целта на дейност за срока, за който се иска издаване на разрешение;

- документ, установяващ наличието на финансови средства за постигане целите на дейността (банкова референция);

- свидетелство за съдимост;

- медицинско удостоверение;

- препис от решението на съда, ако има съдебна регистрация;

- документ за платена държавна такса;

- отчет за изпълнение плана на дейността;

- документ за липсата на данъчни задължения.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Въз основа на подадените документи служителите към Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел изготвят докладна записка, проект на заповед и проект на разрешение за извършване на нестопанска дейност от чужденец, които след съгласуването им с началник отдел "Регистри", директор на дирекция "Съдебна дейност" и ресорен заместник - министър се подписват от министъра на правосъдието.

Министърът на правосъдието може да откаже издаване на разрешение за извършване на нестопанска цел от чужденец когато:

- кандидатът не е подал необходимите документи;

- представеният план за дейността или отчета за неговото изпълнение са необосновани или са с недоказана общественополезна дейност;

- от предоставените документи е видно, че кандидата има намерение да извършва работа по трудово правоотношение;

- кандидатът е подал документи преди изтичане на 12 месеца от датата на отнемане на последното разрешение за извършване на дейност с нестопанска цел;

- кандидатът пребивава в Република България краткосрочно;

- по отношение на кандидата е наложено ограничение за издаване на виза и за влизане в страната, както и в случай на наложена принудителна административна мярка на основание ЗЧРБ.

Разрешението се издава в 1 месечен срок от получаване на документите. Разрешението за извършване на нестопанска дейност от чужденец в Република България се издава за срок от една година.

5. Такси

По молби за издаване на разрешения за извършване на дейност с нестопанска цел от чужденци в Република България се събира такса в размер на 5 лева.

0 коментара

Добавете коментар