ИЗДАВАНЕ НА КОПИЕ НА ДОКУМЕНТИ ПРИ ПОИСКВАНЕ ОТ КЛИЕНТ

  • Понед., 09 Февруари 2009 16:18


Правно основание

Данъчно осигурителен процесуален кодекс (ДОПК)

Характеристика

Цел на административната услуга е снабдяване с копие на документ, за признаване и упражняване на права, служещ за представяне пред различни институции.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

1. Компетентен орган

Компетентна за издаване на копие на документ е териториалната дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП), в която се намира оригиналът на документа.

2. Заявител

Физически и юридически лица, желаещи да се снабдят с копие от документа.

3. Необходими документи

Искане за издаване на документ по образец.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Когато в искането не са посочени идентификационните данни на лицето, липсва подпис, вид на искания документ или друга необходима информация, която не може да се установи служебно, документът се връща лицето или то се поканва писмено да отстрани несъответсвията в 7-дневен срок.

При коректно попълнени реквизити в искането, се изготвя копие на искания документ. Органът по приходите заверява изготвеното копие за идентичност с оригинала.

С цел опазване тайната на данъчната и осигурителна информация, копие на документ не се връчва на трето неупълномощено лице.

Не се издават копия на документи, на които НАП не е издател, респ. компетентна да приема по закон.

0 коментара

Добавете коментар