ЗАВЕРКА НА ДОКУМЕНТИ – ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 7, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ – РАЗДЕЛ ІІ "ДОХОДИ, ПЕЧАЛБИ" И РАЗДЕЛ ІІІ "ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ОТ ПРОДАЖБА НА ИМУЩЕСТВО"

  • Понед., 09 Февруари 2009 16:16Правно основание

Закон за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК)

Наредба за сведенията, които съдържа декларацията по чл. 7, ал. 3 от закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и органите за контрол на декларираните данни (Наредбата)

Характеристика

Физическите лица и представителите на юридическите лица подават декларация за произхода на средствата, с които участват в приватизацията. Документът удостоверява размера на декларираните доходи, печалби и паричните средства от продажба на имущество и цели предоставяне на информация на органите по приватизация.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

1. Компетентен орган

Компетентна за заверяване на документа е териториалната дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) по:

- постоянен адрес за физически лица и еднолични търговци;

регистрация на субекта (за големи данъкоплатци и осигурители – териториална дирекция "Големи данъкоплатци и осигурители").

2. Заявител

Физически лица, еднолични търговци, юридически лица, желаещи да получат заверка на декларация по чл. 7, ал. 3 от ЗПСК.

3. Необходими документи

Декларация по чл. 7, ал.3 от ЗПСК.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Органът по приходите извършва проверка за:

- декларираните данни в подадените от лицето годишни данъчни декларации за предходните 5 години и за периода от началото на текущата година до датата на декларацията/документа за заверка;

- данните за придобито и продадено имущества (движимо и недвижимо), предоставени от Общините;

- платените от лицето данъци върху доходи и печалби.

При съответствие между данните, събрани от служителя и попълнените от лицето данни в раздел ІІ и раздел ІІІ от справката-декларация, същите се заверяват.

Справката-декларация се заверява в седем дневен срок от представянето й.

При констатиране на несъответствия между декларираните и събраните от служителя данни, подателят се поканва да отстрани несъответствията в 7-дневен срок. Отстраняването на несъответствията се извършва чрез подаване на нова декларация. Подадената нова декларация със съответстващи на събраните от служителя данни се заверява. Териториалната дирекция на НАП проверява и заверява данните по глава втора в двата екземпляра на декларацията.

 

0 коментара

Добавете коментар