УВЕДОМЯВАНЕ НА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР, РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ "ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН НАДЗОР" ПО ЧЛ. 16 ОТ КЗ

  • Понед., 09 Февруари 2009 16:00


Правно основание

Кодекс за застраховането (КЗ)

Характеристика

Лице, което пряко, заедно със или чрез свързани лица притежава 10 или повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание на едно застрахователно акционерно дружество или друго участие, което му дава възможност да го контролира, трябва да бъде безспорно установено и да отговаря на изискванията на:

- чл. 13, ал. 1, т. 3, 4, 5, 7, 8 и 9 и ал. 3 от КЗ, както и да има подходяща квалификация и опит, които да гарантират благоразумното управление на застрахователя - ако е физическо лице; отнася се и за физическите лица - членове на управителен или контролен орган на юридическо лице, както и за физическите лица, които представляват юридическо лице, в случаите когато последните са заявители в процедурата;

- чл. 13, ал. 1, т. 4 и 5 от КЗ - ако е юридическо лице.

Лице, което възнамерява да придобие участие в капитала на застрахователно акционерно дружество, при наличие на тези условия, както и да увеличи впоследствие участието си, така че да придобие пряко, заедно със или чрез свързани лица 20, 33, 50 или повече от 50 на сто от гласовете в общото събрание на застрахователно акционерно дружество, уведомява писмено за това заместник-председателя преди придобиването.

Когато придобиването става при търговия на акции на фондова борса или на друг регулиран пазар на ценни книжа, уведомлението се извършва след сключването на сделката. Приобретателите не могат да упражняват правото си на глас, преди да е изтекъл срокът определен в чл. 16, ал. 6 от КЗ, освен ако заместник-председателят разпореди по-рано вписването на промяната на акционерното участие в регистрите на КФН. Преди да е изтекъл посочения в предходното изречение срок, придобитите по този ред акции не се вземат предвид при определяне на кворума на общото събрание на акционерите, освен ако е налице същото обстоятелство.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

1. Компетентен орган

Компетентен орган за извършване на услугата заместник-председателя на Комисията за финансов надзор (КФН), ръководещ управление "Застрахователен надзор".

2. Заявител

Заявител на услугата е лице, което пряко, заедно със или чрез свързани лица притежава 10 или повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание на едно застрахователно акционерно дружество или друго участие, което му дава възможност да го контролира, както и лице, което възнамерява да придобие участие в капитала на застрахователно акционерно дружество, при наличие на посочените условия, както и да увеличи впоследствие участието си, така че да придобие пряко, заедно със или чрез свързани лица 20, 33, 50 или повече от 50 на сто от гласовете в общото събрание на застрахователно акционерно дружество.

3. Необходими документи

Уведомяването се извършва чрез подаване на заявление, към което се прилагат следните документи:

- декларация по образец, утвърден от заместник-председателя, относно произхода на средствата, с които са направени вноските срещу записани акции, и че те не са заемни;

- декларация за свързани лица по смисъла на § 1, т. 12 от Допълнителните разпоредби на КЗ;

- свидетелство за съдимост за български граждани и декларация за липса на осъждане извън Република България, а за лицата, които не са български граждани - декларация за липса на осъждане, когато в държавата по обичайното им местопребиваване не се издава официален документ за удостоверяване липса на предходно осъждане;

- копие от документ за самоличност на физическо лице или удостоверение за актуално правно състояние на юридическо лице;

- за професионалната квалификация и опита на физическото лице или на членовете на управителния орган на юридическото лице;

- устав или други аналогични учредителни документи за юридическите лица;

- заверен препис от решението на компетентния орган съгласно закона, устава или учредителния договор за участие на лицето в капитала на застрахователното акционерно дружество;

- декларация, че не са налице обстоятелствата по чл. 13, ал. 1, т. 4, 5, 7, 8 и 9 от КЗ;

- за платени данъци за последните три години и за липса на задължения към държавата и общините от съответните органи по постоянния адрес, седалището и мястото на стопанска дейност на лицето;

- одитираните финансови отчети за последните три години, ако лицето е било длъжно да ги изготвя;

- референция от компетентен орган, осъществяващ финансов надзор по постоянния адрес или седалището на лицето.

4. Вътрешен ход на административната услуга

В тримесечен срок от уведомяването заместник-председателят издава забрана за придобиване на заявеното участие, ако прецени, че лицето застрашава стабилността на застрахователя или интересите на застрахованите или не отговаря на изискванията на КЗ и на актовете по прилагането му. В същия срок заместник-председателят може да одобри извършването на промяната на акционерното участие, както и да определи максимален срок, в който да бъде извършено придобиването по ал. 3 на чл.16 от КЗ.

Лицата, придобили участие, без да са подали уведомление преди изтичането на 3-месечния срок или в нарушение на забрана на заместник- председателя, не могат да упражняват правото си на глас. Правото на глас на лицата по изречение първо не се взема предвид при определяне наличието на кворум за провеждане на общото събрание.

Ако заместник-председателят не издаде забрана в посочения срок, лицето има право да придобие заявеното от него участие.

Лице, което възнамерява да намали участието си под 50, 33, 20 или 10 на сто от гласовете в общото събрание на застрахователно акционерно дружество или по друга причина престава да упражнява контрол върху застрахователното акционерно дружество, предварително уведомява за това заместник-председателя.

Застрахователното акционерно дружество и Централният депозитар уведомяват заместник-председателя за всяко придобиване на участие по чл. 16, ал. 3 от КЗ, съответно за намаляване на участие по чл. 16, ал. 10, в тридневен срок от узнаването.

Лице, което придобива едно или повече на сто от акциите на застрахователно акционерно дружество или увеличава участието си така, че то надхвърля едно на сто от акциите на дружеството, е длъжно да се идентифицира пред заместник-председателя и да представи декларация по образец относно произхода на средствата, с които са направени вноските срещу записани акции, и че те не са заемни, декларация за свързани лица и декларация за липса на задължения към държавата и общините.

Застрахователното акционерно дружество представя в комисията ежегодно до 31 март справка по утвърден образец за лицата, които притежават пряко, заедно със или чрез свързани лица 10 или повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание на застрахователното дружество.

0 коментара

Добавете коментар