РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА ПРОМЕНИ В ИЗДАДЕНИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА РАЗРЕШЕНИЯ

  • Понед., 09 Февруари 2009 15:50


Правно основание

Административнопроцесуален кодекс

Закон за хазарта (ЗХ)

Наредба за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта

Устройствен правилник на Държавната комисия по хазарта и на нейната администрация

Тарифа за таксите, които се събират по Закона за хазарта

Характеристика

Поместеното по-долу описание цели да разясни реда и условията за подаване от заявителя/искателя на искане и съответно разглеждането му от Държавната комисия по хазарта (ДКХ). Такива разрешения се издават в случай, че лицето притежава вече издадено разрешение по Закона за хазарта и при положение, че са налице настъпили промени в обстоятелствата, вписани в издадено от ДКХ разрешение.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

I. Компетентен орган

Компетентният да разглежда искане за вписване на промени в издадено разрешение орган е Държавната комисия по хазарта (ДКХ).

II. Заявител

Заявители по разглежданата услуга могат да бъдат лица, които притежават издадено разрешение по Закона за хазарта.

III. Нормативно установени изисквания

Установено е изискване, което се отнася до сроковете за уведомяване на ДКХ за промяната в отразените в издаденото разрешение обстоятелства. Организаторите на хазартни игри са длъжни в 14-дневен срок от настъпване на промяна в обстоятелствата, да уведомят Държавната комисия по хазарта за това и да поискат вписване на новите обстоятелства.

При временно спиране на дейността организаторът е длъжен предварително в 14-дневен срок да уведоми държавната комисия за причината и срока за спирането.

IV. Необходими документи

А) За издаване на разрешение за увеличаване броя на игралните съоръжения се подават следните документи:

1. искане за увеличаване броя на игралните съоръжения;

2. списък на игралните съоръжения, с които ще бъде увеличен броят им - по образец;

3. списък на игралните съоръжения, които ще бъдат в експлоатация след увеличението - по образец;

4. документи, удостоверяващи произхода, собствеността и облигационните отношения за новите игрални съоръжения - оригинал или официално заверен препис;

5. удостоверения за одобрен тип на новите игрални съоръжения от Българския институт по метрология - оригинал или официално заверен препис;

6. план-схема за предназначението на помещенията в игралната зала, за броя и разположението на игралните съоръжения в съответствие с изискванията на Закона за хазарта - заверена от искателя и изготвилия план-схемата - оригинал;

7. документ за платена държавна такса - оригинал;

8. копие от последното разрешение, издадено от Държавната комисия по хазарта;

9. опис на подадените документи.

Б) За издаване на разрешение за подмяна на игралните съоръжения се подават следните документи:

1. искане за подмяна на игрални съоръжения;

2. списък на игралните съоръжения, които ще бъдат подменени - по образец;

3. списък на игралните съоръжения, с които ще бъдат подменени - по образец;

4. списък на игралните съоръжения, които ще бъдат в експлоатация след подмяната - по образец;

5. документи, удостоверяващи произхода, собствеността и облигационните отношения за новите игрални съоръжения - оригинал или официално заверен препис;

6. удостоверения за одобрен тип на новите игрални съоръжения от Българския институт по метрология - оригинал или официално заверен препис;

7. документ за платена държавна такса - оригинал или официално заверен препис;

8. копие от последното разрешение, издадено от Държавната комисия по хазарта;

9. опис на подадените документи.

В) За издаване на разрешение за намаляване броя на игралните съоръжения се подават следните документи:

1. искане за намаляване броя на игралните съоръжения;

2. списък на игралните съоръжения, с които ще бъде намален броят на игралните съоръжения - по образец;

3. списък на игралните съоръжения, които ще бъдат в експлоатация след намалението - по образец;

4. документ за платена държавна такса - оригинал или официално заверен препис;

5. копие от последното разрешение, издадено от Държавната комисия по хазарта;

6. опис на подадените документи.

Г) За издаване на разрешение за промяна по съдебната регистрация се подават следните документи:

1. искане за промяна по съдебната регистрация;

2. удостоверение за актуално състояние по търговския регистър - оригинал или официално заверен препис;

3. протокол от общото събрание (или от заседание на Съвета на директорите) за вземане на решение за исканите промени - оригинал или официално заверен препис;

4. съдебно решение, отразяващо вписването в търговския регистър на новите обстоятелства - оригинал или официално заверен препис;

5. актуален учредителен акт - оригинал или официално заверен препис;

6. свидетелства за съдимост на новоизбраните лица - оригинал;

7. нотариално заверени декларации от новоизбраните лица по образец за:

а) обстоятелствата по чл. 5, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта - оригинал;

б) обстоятелствата по чл. 5, ал. 2 от Закона за хазарта - оригинал;

в) обстоятелствата по чл. 5, ал. 4 от Закона за хазарта за имотно и финансово състояние - оригинал;

г) обстоятелствата по чл. 5, ал. 3 и 4 от Закона за хазарта за произхода на капитала - оригинал;

8. документ за платена държавна такса - оригинал или официално заверен препис;

9. копие от последното разрешение, издадено от Държавната комисия по хазарта;

10. опис на подадените документи.

V. Вътрешен ход на административната услуга

Организаторите на хазартни игри са длъжни в 14-дневен срок от настъпване на промяна в обстоятелствата, отразени в издаденото им разрешение, да уведомят Държавната комисия по хазарта и да поискат вписване на новите обстоятелства, доколкото това е допустимо по Закона за хазарта. Държавната комисия следва да разгледа искането и да се произнесе в 14-дневен срок.

Искането заедно с приложените необходими документи се подава до Държавната комисия по хазарта.

Когато представените документи са непълни или не отговарят на задължителните изисквания, или е необходима допълнителна информация, в 14-дневен срок от получаване на писменото искане държавната комисия уведомява искателя и му определя 30-дневен срок от получаването на уведомлението за отстраняване на нередовностите или представяне на допълнителна информация.

В срока, посочен в предходното изречение, искателят следва да отстрани нередовностите или да представи необходимата допълнителна информация, като при неизпълнение на това задължение Държавната комисия по хазарта отказва да даде исканото разрешение, а заплатените за това такси от страна на искателя не се връщат.

Държавната комисия по хазарта провежда заседание, след което взетото решение се обявява публично. Подробно редът за провеждане на събранията на Държавната комисия по хазарта се разглежда в услугата "Издаване на разрешение за вписване на промени в издадените от Държавната комисия по хазарта разрешения".

VI. Такси

За разглеждане на искане за промяна в издадено разрешение се събират следните такси:

1. за подмяна на игрални съоръжения:

а) за всеки игрален автомат - 100 лв.;

б) за всяка игрална маса в казино - 2000 лв.;

в) за всяко игрално съоръжение извън тези по букви "а" и "б" - 2000 лв.;

2. за увеличаване броя на игралните съоръжения:

а) за всеки игрален автомат - 50 лв.;

б) за всяка игрална маса в казино - 2000 лв.;

в) за всяко игрално съоръжение извън тези по букви "а" и "б" - 2000 лв.;

3. за намаляване броя на игралните съоръжения - 50 на сто от таксите по т. 1;

4. за промени по съдебната регистрация - 100 лв.

0 коментара

Добавете коментар