РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ИСКАНЕ ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ, ЗА ВНОС И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИГРАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ХАЗАРТНА ДЕЙНОСТ И ЗА СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ

  • Понед., 09 Февруари 2009 15:49


Правно основание

Закон за хазарта (ЗХ)

Наредба за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта (ННДИРЗХ)

Устройствен правилник на Държавната комисия по хазарта и на нейната администрация (УПДКХНА)

Тарифа за таксите, които се събират по Закона за хазарта (Тарифа)

Характеристика

Поместеното по-долу описание цели да укаже реда и условията за разглеждане на искане за даване на разрешение за производство и разпространение, за внос и разпространение на игрални съоръжения за хазартна дейност и за сервизна дейност по Закона за хазарта от Държавната комисия по хазарта (ДКХ).

Лицата, които желаят да извършват дейност по производство и разпространение, внос и разпространение на игрални съоръжения за хазартна дейност и сервизна дейност следва да притежават разрешение, издадено от ДКХ. За издадените разрешения ДКХ води регистри. Упражняването на посочените по-горе дейности без разрешение води до налагането на имуществени санкции. Лице, което произвежда, внася, разпространява, ремонтира или поддържа игрални съоръжения, без да има разрешение за това, се наказва с имуществена санкция в размер от 10 000 до 30 000 лв.

Разрешение не се изисква за организаторите на хазартни игри, които внасят игрални автомати и съоръжения за собствени нужди.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

I. Компетентен орган

Компетентен орган да приема писмените искания за издаване на разрешенията за производство и разпространение, за внос и разпространение на игрални съоръжения за хазартна дейност и за сервизна дейност по Закона за хазарта е Държавната комисия по хазарта (ДКХ). На ДКХ е предоставена и компетентността по извършване проверки и проучвания по исканията.

II. Заявител

Заявителите по настоящата услуга следва да са регистрирани по Търговския закон лица. Те също така трябва да отговарят на нормативно установените изисквания.

III. Нормативно установени изисквания

Разрешение за производство на игрални съоръжения за хазартни игри, на вносители и разпространители на игрални съоръжения за хазартна дейност, и за извършване на сервизна дейност, не се дава на едноличен търговец или юридическо лице, включително в случаите на "свързани лица" по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон, когато е налице едно от следните условия:

1. собственик, мажоритарен съдружник, управител, член на управителен орган на дружество или организация с нестопанска цел е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитиран;

2. лицата по т. 1 са обявявани в несъстоятелност, ако е останал неудовлетворен кредитор и от датата на влизане в сила на съдебното решение за обявяване на несъстоятелността не са изтекли 3 години;

3. лицата по т. 1 са укривали от данъчно облагане приходи, доходи, печалби, имущества и сделки с тях, и това е установено с влязъл в сила ревизионен акт или влязло в сила наказателно постановление и от датата на влизане в сила на акта или постановлението не са изтекли 3 години;

4. лицата по т. 1, в качеството им на собственик, съдружник, управител, член на управителен или контролен орган на дружество или организация с нестопанска цел са участвали в дружество (дружества или като едноличен търговец), на което (на който) окончателно е отнето разрешение за организиране на хазартна дейност или е наказвано за осъществяване на хазартна дейност без разрешение, или имат неизплатени задължения към бюджета, установени по реда на т. 3.

IV. Необходими документи

А) Документи за издаване на разрешение за производство и разпространение на игрални съоръжения за хазартна дейност

За издаване на разрешение за производство и разпространение на игрални съоръжения за хазартна дейност се подават следните документи:

1. искане по образец, утвърден от председателя на ДКХ;

2. нотариално заверено изрично пълномощно за целта, когато искането се подава от пълномощник - оригинал;

3. съдебни решения, отразяващи всички вписвания в търговския регистър - оригинал или официално заверен препис;

4. удостоверение за актуално състояние по търговския регистър - оригинал или официално заверен препис;

5. актуален учредителен акт - оригинал или официално заверен препис;

6. свидетелства за съдимост на:

а) собствениците, съдружниците и акционерите, притежаващи контролен пакет от акции - оригинал;

б) управителите, прокуристите и членовете на контролните и управителните органи на дружеството - оригинал;

7. нотариално заверени декларации по образец за:

а) обстоятелствата по чл. 5, ал. 1 от Закона за хазарта - оригинал;

б) обстоятелствата по чл. 5, ал. 4 от Закона за хазарта за имотно и финансово състояние - оригинал;

в) обстоятелствата по чл. 5, ал. 4 от Закона за хазарта за произхода на капитала - оригинал;

8. регистрация на марка от Патентното ведомство на Република България:

а) заявка за регистрация на марка - официално заверен препис;

б) свидетелство за регистрация на марка след получаването му от Патентното ведомство на Република България - официално заверен препис;

9. документ от чуждестранен или български производител - носител на авторски или патентни права, който дава право на български производители за ограничено или неограничено модифициране на защитени чрез авторско или патентно право оригинални програмни продукти, описани по номер на версия, както и за рециклиране на игрални съоръжения - оригинал или официално заверен препис;

10. графични образци под формата на сигнатури във връзка с изискването по чл. 54, ал. 1 от Закона за хазарта - оригинал;

11. графичен образец на фирмена пломба - оригинал или официално заверен препис;

12. документ за платена държавна такса - оригинал;

13. опис на подадените документи.

Б) Документи за издаване на разрешение за внос и разпространение на игрални съоръжения за хазартна дейност

За издаване на разрешение за внос и разпространение на игрални съоръжения за хазартна дейност се подават следните документи:

1. искане по образец, утвърден от председателя на ДКХ;

2. нотариално заверено изрично пълномощно за целта, когато искането се подава от пълномощник - оригинал;

3. съдебни решения, отразяващи всички вписвания в търговския регистър - оригинал или официално заверен препис;

4. удостоверение за актуално състояние по търговския регистър - оригинал или официално заверен препис;

5. актуален учредителен акт - оригинал или официално заверен препис;

6. свидетелства за съдимост на:

а) собствениците, съдружниците и акционерите, притежаващи контролен пакет от акции - оригинал;

б) управителите, прокуристите и членовете на контролните и управителните органи на дружеството - оригинал;

7. нотариално заверени декларации по образец за:

а) обстоятелствата по чл. 5, ал. 1 от Закона за хазарта - оригинал;

б) обстоятелствата по чл. 5, ал. 4 от Закона за хазарта за имотно и финансово състояние - оригинал;

в) обстоятелствата по чл. 5, ал. 4 от Закона за хазарта за произхода на капитала - оригинал;

8. списък на одобрени типове (модели) игрални съоръжения, които са внесени (актуален списък се представя в ДКХ след всеки внос) - по образец;

9. договор с фирма производител за рециклиране на игрални съоръжения (за съоръжения втора употреба);

10. регистрация на марка от Патентното ведомство на Република България:

а) заявка за регистрация на марка - официално заверен препис;

б) свидетелство за регистрация на марка след получаването му от Патентното ведомство на Република България - официално заверен препис;

11. документ за платена държавна такса - оригинал.

В) Документи за издаване на разрешение за извършване на сервиз и поддръжка на игрални съоръжения за хазартна дейност

За издаване на разрешение за сервиз и поддръжка на игрални съоръжения за хазартна дейност се подават следните документи:

1. искане по образец, утвърден от председателя на ДКХ;

2. нотариално заверено изрично пълномощно за целта, когато искането се подава от пълномощник - оригинал;

3. съдебни решения, отразяващи всички вписвания в търговския регистър - оригинал или официално заверен препис;

4. удостоверение за актуално състояние по търговския регистър - оригинал или официално заверен препис;

5. актуален учредителен акт - оригинал или официално заверен препис;

6. свидетелства за съдимост на:

а) собствениците, съдружниците и акционерите, притежаващи контролен пакет от акции - оригинал;

б) управителите, прокуристите и членовете на контролните и управителните органи на дружеството - оригинал;

в) лицата, пряко свързани със сервизната дейност (сервизни техници);

7. нотариално заверени декларации по образец за:

а) обстоятелствата по чл. 5, ал. 1 от Закона за хазарта - оригинал;

б) обстоятелствата по чл. 5, ал. 4 от Закона за хазарта за имотно и финансово състояние - оригинал;

в) обстоятелствата по чл. 5, ал. 4 от Закона за хазарта за произхода на капитала - оригинал;

г) за пълното и вярното попълване на "карта за сервиз и поддръжка" - оригинал;

8. договор с производител или вносител за следгаранционен сервиз и ремонт на одобрен тип игрални съоръжения;

9. списък на одобрени типове (модели) игрални съоръжения, които могат да бъдат обекти на сервизната дейност - по образец;

10. регистрация на марка от Патентното ведомство на Република България:

а) заявка за регистрация на марка след получаването му от Патентното ведомство на Република България - официално заверен препис;

б) свидетелство за регистрация на марка - официално заверен препис;

11. графичен образец на фирмена пломба - оригинал;

12. документ за платена държавна такса - оригинал или официално заверен препис;

13. опис на подадените документи.

V. Вътрешен ход на административната услуга

Писмените искания заедно с приложените към тях необходими документи се подават до Държавната комисия по хазарта, като след извършването на необходимите проверки и проучвания председателят ги внася с мотивирано предложение за разглеждане от Държавната комисия по хазарта.

Когато представените документи са непълни или не отговарят на задължителните изисквания, или е необходима допълнителна информация, в 14-дневен срок от получаване на писменото искане Държавната комисия по хазарта уведомява искателя и му определя 30-дневен срок от получаването на уведомлението за отстраняване на нередовностите или представяне на допълнителна информация.

В срока, посочен в предходното изречение, искателят следва да отстрани нередовностите или да представи необходимата допълнителна информация, като при неизпълнение на това задължение Държавната комисия по хазарта отказва да даде исканото разрешение, а заплатените за това такси от страна на искателя не се връщат.

Държавната комисия по хазарта провежда заседание, след което взетото решение се обявява публично. Подробно редът за провеждане на събранията на Държавната комисия по хазарта се разглежда в услугата "Издаване на разрешение за производство и разпространение, за внос и разпространение на игрални съоръжения за хазартна дейност и за сервизна дейност".

VI. Такси

За разглеждане на искане за даване на разрешение за производство и разпространение, за внос и разпространение на игрални съоръжения за хазартна дейност и за сервизна дейност се събират следните такси:

1. за производство и разпространение на игрални съоръжения за хазартна дейност - 5000 лв.;

2. за внос и разпространение на игрални съоръжения за хазартна дейност - 5000 лв.;

3. за сервизна дейност (ремонт и поддръжка) - 5000 лв.

Посочените такси се събират за разглеждането на всяко отделно искане.

0 коментара

Добавете коментар