ПРОДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ИЗДАДЕНО РАЗРЕШЕНИЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА

  • Понед., 09 Февруари 2009 15:46


Правно основание

Административнопроцесуален кодекс

Закон за хазарта (ЗХ)

Наредба за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта

Устройствен правилник на Държавната комисия по хазарта и на нейната администрация

Тарифа за таксите, които се събират по Закона за хазарта

Характеристика

Поместеното по-долу описание цели да разясни реда и условията за продължаване срока на издадено разрешение от Държавната комисия по хазарта. Държавната комисия по хазарта може да продължи срока, ако лицето е изпълнило някои условия като подаване на молба преди изтичане на срока на разрешението и отсъствие на констатирани нарушения по Закона за хазарта.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

I. Компетентен орган

Компетентността по продължаване срока на издадено от Държавната комисия по хазарта разрешение е предоставена отново на Държавната комисия по хазарта (ДКХ).

II. Заявител

Заявител може да бъде лице, на което вече е издадено разрешение по Закона за хазарта от ДКХ.

III. Нормативно установени изисквания

Установено е изискване, което се отнася до сроковете за подаване на молбата за удължаване срока на разрешението. Същата трябва да бъде подадена преди изтичане на срока, за който е издадено разрешението. Също така в предходната дейност на лицето не трябва да са констатирани нарушения по Закона за хазарта.

IV. Необходими документи

За продължаване срока на издадено разрешение се подават следните документи:

1. искане по образец, утвърден от председателя на ДКХ;

2. нотариално заверено изрично пълномощно за целта, когато искането се подава от пълномощник - оригинал;

3. удостоверение за актуално състояние по търговския регистър - оригинал или официално заверен препис;

4. нотариално заверена декларация за обстоятелствата по чл. 35 от Закона за хазарта;

5. удостоверение за одобрен тип игрално съоръжение от Българския институт по метрология - оригинал или официално заверен препис;

6. документ за платена такса - оригинал;

7. опис на подадените документи.

Забележка: Удостоверението по т. 3 не се прилага, когато хазартните игри се организират от държавата чрез държавни предприятия.

V. Вътрешен ход на административната услуга

Когато преди изтичане на срока, за който е издадено разрешението, постъпи молба за продължаване на срока на разрешението и в предходната дейност на това лице не са констатирани нарушения по Закона за хазарта, Държавната комисия по хазарта може да продължи за същия срок разрешението при положение, че лицето е заплатило половината от таксата за издаване на първоначалното разрешение и представи нотариално заверена декларация, че до подаване на искането за продължаване не са настъпили обстоятелства, представляващи пречка за развиване на хазартна дейност по Закона за хазарта.

VI. Такси

Дължимата такса по настоящата услуга е в размер на половината такса от дължимата такава за издаване на първоначалното разрешение.

За издаване на разрешение за производство и разпространение, за внос и разпространение на игрални съоръжения за хазартни игри и за сервизна дейност се събират следните такси:

1. за производство и разпространение на игрални съоръжения за хазартна дейност - 5000 лв.;

2. за внос и разпространение на игрални съоръжения за хазартна дейност - 10 000 лв.;

3. за сервизна дейност (ремонт и поддръжка) - 5000 лв.

За издаване на разрешение за организиране на хазартни игри се събират следните такси:

1. на игри в игрално казино - 25 000 лв. за всяко казино;

2. на лотарийни игри - 20 000 лв. за всяка игра;

3. на тото и лото игри - 20 000 лв. за всяка игра;

4. на числови лотарийни игри "Бинго" и "Кено" - 20 000 лв. за всяка зала;

5. на игри със залагания върху резултати от спортни състезания - 15 000 лв. за всяка игра;

6. на игри със залагания върху случайни събития - 20 000 лв. за всяка игра;

7. на игри с игрални автомати:

а) за игрална зала с 10 игрални автомата - 5000 лв., и по 100 лв. за всеки допълнителен игрален автомат в залата;

б) за игрална зала с 20 игрални автомата - 10 000 лв., и по 100 лв. за всеки допълнителен игрален автомат в залата;

8. за организиране на томболи - 3000 лв.

За издаване на разрешение за производство и разпространение, за внос и разпространение на игрални съоръжения за хазартни игри и за сервизна дейност се събират следните такси:

1. за производство и разпространение на игрални съоръжения за хазартна дейност - 5000 лв.;

2. за внос и разпространение на игрални съоръжения за хазартна дейност - 10 000 лв.;

3. за сервизна дейност (ремонт и поддръжка) - 5000 лв.

Забележка: Таксата се заплаща при подаване на документите

0 коментара

Добавете коментар