ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА СЪВМЕСТНО ПРЕДПРИЯТИЕ ОТ КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

  • Понед., 09 Февруари 2009 15:40


Правно основание

Закон за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

Закон за Комисията за финансов надзор (ЗКФН)

Наредба № 15 от 5 май 2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства (Наредба № 15)

Характеристика

Настоящото описание указва реда и условията за одобряване на проект на договор за съвместно предприятие.

С договор за съвместно предприятие публично дружество се задължава да осъществява основната си дейност или част от нея в общ интерес с друго дружество, което притежава пряко или непряко най-малко 25 % от гласовете в общото събрание на публичното дружество, което контролира публичното дружество или е свързано с него.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

I. Компетентен орган

Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор е компетентен орган по одобрение на проект на договор за съвместно предприятие.

II. Заявител

Всяко публично дружество – страна по договор за съвместно предприятие може да подаде до Комисията за финансов надзор (КФН) заявлението за одобрение на проект на договор за съвместно предприятие.

III. Необходими документи

Заявление за одобрение на проект на договор за съвместно предприятие.

Към заявлението се прилага съответно проекта на договор за съвместно предприятие и други документи, определени с нормативен акт.

IV. Вътрешен ход на административната услуга

Заявлението се подава до Комисията за финансов надзор. Заместник-председателят се произнася по заявлението в срок 30 дни от получаването му, а когато е поискано отстраняване на непълноти и несъответствия или представяне на допълнителна информация – до 14 дни от допълнително подадените документи.

На основа на представените документи заместник-председателят установява доколко са спазени изискванията за издаване на исканото одобрение. Ако представените данни и документи са непълни или нередовни или е нужна допълнителна информация или доказателства за верността на данните, заместник-председателят изпраща съобщение за констатираните непълноти и несъответствия или за исканата допълнителна информация и документи.

Ако съобщението не бъде прието на посочения от заявителя адрес за кореспонденция, срокът за представянето им тече от поставянето на съобщението на специално определено за целта място в сградата на КФН. Последното обстоятелство се удостоверява с протокол, съставен от длъжностни лица, определени със заповед на председателя на КФН.

Заявителят се уведомява писмено за взетото решение в 7-дневен срок.

Заместник-председателят издава мотивиран отказ за одобрение само ако документите не отговарят на изискванията на закона, ако съдържащата се в тях информация не е представена по достъпен за акционерите начин или не разкрива коректно и пълно съществени обстоятелства от значение за вземане от акционерите на обосновано решение по проекта на договор или ако по друг начин са накърнени интересите на акционерите в публично дружество - страна по договора за съвместно предприятие.

Дружествата представят договора за съвместно предприятие, решението на заместник-председателя за неговото одобрение и решенията на общите им събрания в търговския регистър в 7-дневен срок от влизането в сила на договора. В този срок публичното дружество - страна по договора, го заявява за вписване и в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН.

Индивидуалните административни актове на заместник-председателя подлежат на обжалване по административен ред пред КФН при съответно прилагане на Административнопроцесуалния кодекс. Индивидуалните административни актове могат да се обжалват по съдебен ред, като обжалването не спира изпълнението на акта.

0 коментара

Добавете коментар