ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПАЗАР НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ

  • Понед., 09 Февруари 2009 15:37


Правно основание

Административнопроцесуален кодекс (АПК)

Закон за стоковите борси и тържищата (ЗСБТ)

Правилник за устройството и дейността на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и на нейната администрация

Наредба за водене и съхраняването на регистрите, водени от ДКСБТ (НВСРВДКСБТ)

Тарифа за таксите, събирани от ДКСБТ (ТТСДКСБТ)

Характеристика

Целта на настоящата услуга е да укаже реда и условията, при които се извършва регистрация и съответно издаване на удостоверение за регистрация на пазар на производителите, притежаването на което е задължително условие за правомерно извършване на дейност като пазар на производителите.

Издаденото удостоверение е основание за вписване в регистрите, водени от ДКСБТ по реда на НВСРВДКСБТ. По своята същност тези регистри са документални, а също така и под формата на компютърна база данни.

Търговецът, получил регистрация по реда на ЗСБТ, има право да извършва легално тази дейност, а именно да създаде организация за извършване на търговия на едро на пресни плодове, зеленчуци, цветя и риба, като за целта предоставя търговски площи или други активи на производители, регистрирани по Закона за подпомагане на земеделски производители.

След получаване на регистрация като пазар на производителите за организатора на пазара и за лицата, осъществяващи дейност на него, възникват определени задължения, посочени в глава 5 от ЗСБТ.

В случай, че лицето извършва гореописаната дейност без да е получило регистрация по реда на ЗСБТ, то подлежи на административен контрол от страна на ДКСБТ. Същата е компетентна да ангажира неговата административно-наказателна отговорност и да налага предвидените в закона санкции.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

I. Компетентен орган

Органът, на когото е предоставена компетентността по настоящата услуга, е Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.

II. Задължено лице

Заявление за извършване на регистрация на пазар на производителите следва да се подаде от всяко лице, регистрирано по Търговския закон, което отговаря на изискванията на ЗСБТ и има желание за организиране на дейност като пазар на производителите

III. Нормативноустановени изисквания

В ЗСБТ са уредени нормативно изискванията относно територията, на която се организира пазар на производителите. Изискванията са следните:

1. ограден имот, покрит с твърда настилка;

2. осигурен транспортен достъп с два портала за вход и изход и достатъчно места за паркиране;

3. електрифициран и водоснабден имот с изпълнена вертикална планировка, осигуряваща оттичане на повърхностните води;

4. изградени санитарни възли за търговците и посетителите.

IV. Необходими документи

Лице, което иска да му бъде издадено удостоверение за извършена регистрация като пазар на производителите, подава до ДКСБТ писмено заявление за извършване на регистрация на пазар на производителите .

Към заявлението за извършване на регистрация на пазар на производителите се прилагат:

1. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на съответния търговец;

2. устройственият акт съобразно вида на търговеца;

3. данни за внесения капитал;

4. проект за правилник за организацията и дейността на пазара на производителите;

5. разрешенията и сертификатите, издадени от компетентните органи, удостоверяващи пригодността на площите и материалната база на пазара на производителите за търговия със съответните стоки и стокови групи;

6. официална скица-копие от застроителния и регулационен план за територията на тържището с приложено описание, съдържащо информация за местата и начина на предлагане на съответните видове стоки и стокови групи, както и документ, удостоверяващ права върху помещенията и площите, в които ще се извършва дейността;

7. общи условия на договор за наем на площи на територията на пазара на производителите;

8. удостоверение за вписване в регистър БУЛСТАТ;

9. документи, доказващи изпълнението на изискванията към територията, на която е организиран пазара на производители:

9.1. декларация от организатора, че територията на пазара е "ограден имот, покрит с твърда настилка".

9.2. декларация от организатора на пазара, че е "осигурен транспортен достъп с два портала за вход и изход и достатъчно място за паркиране".

9.3. документ, издаден от елктроразпределителното дружество, че пазарът е "електрифициран", както и документ от ВиК, удостоверяващ, че обектът е "водоснабден имот с изпълнена вертикална планировка, осигуряваща оттичане на повърхностните води".

9.4. декларация от организатора, че "пазарът разполага с изградени санитарни възли за търговците и посетителите".

10. банков документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса съгласно Тарифата за таксите, събирани от ДКСБТ.

V. Вътрешен ход на административната услуга

Заявлението за извършване на регистрация на пазар на производителите и приложените към него документи се адресират до ДКСБТ и се приемат по опис, приложен към заявлението.

ДКСБТ се произнася по заявлението за извършване на регистрация на пазар на производителите и приложенията към него в срок до един месец от получаването му. Заявителят се уведомява за взетото решение в 7-дневен срок.

Ако до изтичане на едномесечния срок ДКСБТ не се е произнесла, смята се, че е налице мълчаливо съгласие.

Действието на регистрацията за пазар на производителите е безсрочно.

За регистрирания пазар на производителите ДКСБТ издава удостоверение за регистрация в 7-дневен срок от произнасянето си или от изтичането на едномесечния срок, когато е налице мълчаливо съгласие.

ДКСБТ отказва вписването в регистъра и издаването на удостоверение за регистрация на пазар на производителите при неспазване на поне едно от нормативно установените изисквания относно необходимите документи и територията, на която се организира пазар на производителите.

ДКСБТ заличава от регистъра пазара на производителите и обезсилва издаденото удостоверение при констатирано нарушение на поне едно от същите нормативноустановени изисквания.

В случаите на отказ заявителят може да направи ново искане за регистрация незабавно след влизането в сила на решението за отказ или за заличаване от регистъра.

ДКСБТ със свое решение прекратява действието на регистрацията при преустановена дейност като пазар на производителите, при писмено изразено желание от организатора и в случаите когато са не са изпълнени изискванията на ЗСБТ.

ДКСБТ води регистър за пазарите на производителите. На търговеца, подлежащ на вписване в този регистър, се открива партида в компютърната база данни, в която се вписват:

1. наименованието, видът, седалището и адресът на управление на съответния търговец;

2. идентификационният код по регистър БУЛСТАТ;

3. съдът, номерът на фирменото дело, партидата, регистърът, томът и страницата, където лицето е вписано;

4. данни за комплексния обект пазар на производителите - адрес, обща площ, номер на скица-копие от застроителния регулационен план;

5. седалищата на клоновете, ако има такива;

6. органите на управление, трите имена и ЕГН на лицата, които управляват или представляват пазара на производителите, както и начинът на представляване;

7. данните по т. 3 - когато организаторът на пазара на производителите е търговско дружество; срокът, за който е учредено дружеството; размерът на капитала, броят, видът и номиналната стойност на дяловете или акциите, както и данни за собствеността на капитала на търговеца, организиращ пазара на производителите;

8. датата на постъпване в ДКСБТ на заявлението за извършване на регистрация на пазар на производителите ;

9. датата и номерът на решението, с което комисията издава удостоверение за регистрация;

10. датата и номерът на решението, с което комисията заличава извършената регистрация.

Обжалването на отказа за вписване в съответния регистър става по реда на АПК.

VI. Такси

В хода на производството по извършване на регистрация за организиране на пазар на производителите се събират такси по ТТСДКСБТ, както следва:

1. за издаване на удостоверение за регистрация на пазар на производителите - 3000 лева;

2. за вписване на промяна на заявени обстоятелства и вписване на нововъзникнали обстоятелства - 20 лева;

3. за съобщение за непълноти в представените заявления и документи и за допълнителна информация - 20 лева;

4. за предоставяне на препис от регистрите на комисията - 5 лева на страница;

5. за издаване на дубликат от удостоверение или удостоверение с актуализирани данни - 50 лева.

0 коментара

Добавете коментар