ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ, УДОСТОВЕРЯВАЩ НАЛИЧИЕТО НА КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ В БАНКОВАТА ДЕЙНОСТ

  • Понед., 09 Февруари 2009 15:28


Правно основание

Закон за кредитните институции (ЗКИ)

Наредба № 20 за издаване на сертификати по чл. 11, ал. 2 от Закона за кредитните институции (Наредба № 20)

Характеристика

Изложението указва реда и условията за издаване на сертификат, удостоверяващ наличието на квалификация и професионален опит в банковата дейност.

На основание чл. 11, ал. 1, т. 2 ЗКИ член на управителен съвет, на съвет на директорите, прокурист на банка, лицензирана в Република България, както и управител на клон на банка със седалище в трета държава, лицензирана да осъществява дейност в Република България, може да бъде само лице, което притежава достатъчни за съответното образование квалификация и професионален опит в банковата дейност. Изискванията към лицата, представляващи и управляващи банката по смисъла на чл. 10, ал. 1, изречение първо от ЗКИ са по-високи в сравнение с тези, които са към членовете на управителния й орган. Съгласно чл.11, ал.2 ЗКИ наличието на необходимата квалификация и професионален опит се удостоверява със сертификат, издаден от БНБ.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

1. Компетентен орган

Компетентен орган е Българската народна банка, подуправителят, ръководещ управление "Банков надзор".

2. Заявител

Заявители могат да бъдат надзорният съвет на банката - при двустепенна система на управление, оправомощените съгласно Търговския закон да свикват общо събрание на акционерите - при едностепенна система на управление. Искането за издаване на сертификати за прокуристи се подава от компетентния за упълномощаването им орган на банката, а за управителите на клон на банка със седалище в трета държава искането се подава от органа или лицата, които са компетентни да ги назначават. В хипотезата на учредяване на банка, искането за издаване на сертификати се подава от избраните на учредителното събрание членове на надзорния съвет, а при едностепенна система на управление - от упълномощени от учредителите лица.

3. Изисквания за издаване на сертификата

Лицата, за които се иска издаване на сертификат, удостоверяващ наличието на достатъчно квалификация и професионален опит, за да бъдат избрани в управителния съвет или в съвета на директорите на банка, както и за да бъдат изпълнителни директори, прокуристи или управители на клон на банка от трета държава, трябва да отговарят на конкретни изисквания по отношение на тяхното образование, търговска дейност, съдебно минало и професионален стаж, като например: да имат висше образование с образователно-квалификационна степен не по-ниска от "магистър", да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани, да не са били през последните две години преди датата на решението за обявяване в несъстоятелност член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако има неудовлетворени кредитори, независимо дали са възстановени в права, да не са съпрузи или роднини до трета степен включително по права или по съребрена линия с някой от другите членове на управителния или контролен орган на банката и да не се намират във фактическо съжителство с такъв член и други подробно уредени изисквания в ЗКИ и Наредба № 20.

4. Необходими документи

За осъществяване на услугата се подават:

- искане за издаване на сертификат,

- заверен препис от диплома за завършено висше образование,

- подписана от лицето молба за издаване на сертификат, придружена от биографична справка с конкретно посочено в Наредба № 20 съдържание,

- документи, удостоверяващи, че лицето е заемало длъжности с ръководни функции, като: трудова книжка, документ за вътрешно-организационната структура на предприятието или институцията, удостоверение от търговския регистър или други подобни, документи, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 11, ал. 1, т. 1 и т. 3-8 ЗКИ,

- документ за платена надзорна такса, както и други документи, необходими за извършване на обективна преценка от страна на надзорния орган.

5. Вътрешен ход на административната услуга

Искането с всички необходими документи се подава до подуправителя на БНБ, ръководещ управление "Банков надзор".

Сертификатът, удостоверяващ наличието на достатъчно квалификация и професионален опит за участие в управлението на банката, за която се отнася искането, се издава в 10-дневен срок след подаването на всички необходими документи.

Ако прецени, че документите, които са представени, не дават пълна представа за наличието на квалификация и професионален опит в банковото дело, подуправителят, ръководещ управление "Банков надзор", може да проведе събеседване с кандидата или да изиска допълнителни документи (включително препоръки).

Отказът подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

След издаване на сертификата банката, за която е издаден, може да предприеме действия за вписване на лицето, на което е издаден сертификат, в търговския регистър. Издаденият сертификат удостоверява наличието на квалификация и професионален опит за посочената в него банка и има действие от датата на вписване в съответния търговския регистър на лицето, титуляр на сертификата, до датата на освобождаването му от длъжност и/или до датата на отнемане на сертификата. Лицето, получило сертификат, е длъжно да представи в централната банка препис от решението за вписване, съответно за отказ за вписване в търговския регистър, в 7-дневен срок от датата на постановяване на решението.Сертификатът не е ограничен със срок.

6. Такси

За осъществяване на услугата се събира такса за разглеждане на документите за издаване на сертификат в размер на 500 лв., на основание чл.11, ал. 1, т. 1 и 2 от Наредба № 20, във вр. с чл.79, ал.11 ЗКИ.

0 коментара

Добавете коментар