ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, КОИТО ПО ДОГОВОР НЕПОСРЕДСТВЕНО ИЗВЪРШВАТ ИНВЕСТИЦИОННИ КОНСУЛТАЦИИ И СДЕЛКИ С ЦЕННИ КНИЖА - ИНВЕСТИЦИОНЕН КОНСУЛТАНТ И ИНВЕСТИЦИОНЕН БРОКЕР

  • Понед., 09 Февруари 2009 15:27


Правно основание

Закон за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

Закон за Комисията за финансов надзор (ЗКФН)

Наредба № 15 от 5 май 2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства

Наредба № 7 от 5 ноември 2003 г. за изискванията, на които трябва да отговарят физическите лица, които по договор непосредствено извършват сделки с ценни книжа и инвестиционни консултации относно ценни книжа, както и реда за придобиване и отнемане на правото да упражняват такава дейност (Наредба № 7 от 5 ноември 2003 г.)

Характеристика

Изложението указва реда и условията за издаване на сертификат на физическите лица, които по договор непосредствено извършват инвестиционни консултации и сделки с ценни книжа - инвестиционен консултант и инвестиционен брокер.

Физическите лица, които по договор непосредствено извършват сделки с ценни книжа и инвестиционни консултации относно ценни книжа, са инвестиционният консултант и брокерът. За да могат да извършват дейност като брокер и инвестиционен консултант, лицата трябва да притежават писмен сертификат.

Брокерът е физическо лице, което по договор с инвестиционен посредник непосредствено сключва сделки с ценни книжа за собствена сметка на инвестиционния посредник или за сметка на негови клиенти на регулиран пазар на ценни книжа или извън него.

Инвестиционният консултант е физическо лице, което по договор с инвестиционен посредник, управляващо дружество и/или инвестиционно дружество извършва инвестиционни анализи и консултации относно ценни книжа.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

1. Компетентен орган

Компетентен орган за издаване на писмен сертификат е Комисията за финансов надзор (КФН). Заявлението за допускане до изпит и за признаване на придобита квалификация се подават до КФН.

2. Изисквания, на които лицата следва да отговарят

Заявител е дееспособно лице, което:

- не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано;

- не са му налагани административни наказания за извършено грубо нарушение или за системни нарушения на ЗППЦК и актовете по прилагането му за последните 3 години;

- има завършено средно или висше образование в страната или в чужбина, признато по съответния ред - за брокер, а за инвестиционен консултант - завършено висше образование в страната или в чужбина, признато по съответния ред;

- има постоянно местопребиваване в страната;

- не е обявявано в несъстоятелност и не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;

- не е било член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;

- успешно е издържало изпита за придобиване правото да упражнява дейност като брокер, съответно като инвестиционен консултант.

3. Необходими документи

Лицата, които искат да придобият право да упражняват дейност като брокер или инвестиционен консултант подават в КФН заявление за допускане до изпит. Към заявлението се прилагат следните документи:

- свидетелство за съдимост;

- нотариално заверен препис от диплома за завършено образование;

- удостоверителен документ за адресна регистрация, а за чуждестранните граждани - и заверен препис от разрешението за постоянно пребиваване в Република България, издадено от службите за административен контрол на чужденците;

- декларации, че не са му налагани административни наказания за извършено грубо нарушение или за системни нарушения на ЗППЦК и актовете по прилагането му за последните 3 години, не е обявявано в несъстоятелност и не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност, и че не е било член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;

- подробна биографична справка.

Когато заявителите, които искат да придобият право да упражняват дейност като инвестиционен консултант, имат придобита квалификация, която отговаря на изискванията включени в тематичния обхват на изпита и тя е удостоверена с издаден от компетентен чуждестранен орган документ за придобита степен, диплом или друг сертификат, те подават заявление за признаването й от КФН. Със заявлението се представят следните документи:

-свидетелство за съдимост;

- нотариално заверен препис от диплома за завършено образование;

- удостоверителен документ за адресна регистрация, а за чуждестранните граждани - и заверен препис от разрешението за постоянно пребиваване в Република България, издадено от службите за административен контрол на чужденците;

- декларации, че не са му налагани административни наказания за извършено грубо нарушение или за системни нарушения на ЗППЦК и актовете по прилагането му за последните 3 години, не е обявявано в несъстоятелност и не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност, и че не е било член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;

- подробна биографична справка;

- документ за придобита степен, диплом или друг сертификат, който удостоверява придобитата квалификация;

- информация за компетентния чуждестранен орган, издал документа, удостоверяващ придобитата квалификация;

- информация за други данни, условия или ограничения, свързани с придобитата квалификация, невключени в документа за придобита степен, диплом или друг сертификат, който удостоверява придобитата квалификация;

- декларация за истинността на посочените от лицата данни и за това, че им е известна наказателната отговорност за представяне на неверни данни, която се носи по Наказателния кодекс на Република България.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Въз основа на предоставените документи КФН установява доколко са спазени изискванията за допускане до изпит или за признаване на придобита квалификация. КФН може да изиска и други данни и документи, ако са необходими за вземане на решение за допускане до изпит или за признаване на придобитата квалификация.

КФН се произнася по заявлението за допускане до изпит или за признаване на придобитата квалификация, в едномесечен срок от подаването му, а когато са били поискани допълнителни данни и документи - в 7-дневен срок от получаването им. Заявителите се уведомяват писмено за взетото решение в 7-дневен срок. Решението се мотивира писмено.

Лицата, които са допуснати до изпит за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер или инвестиционен консултант, в 7-дневен срок от получаване на решението заплащат съответната такса.

Провеждането на изпит за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер или инвестиционен консултант се извършва от КФН. КФН публикува изисквания относно тематичния обхват на изпита, реда за неговото провеждане, както и правилата за оценяване в официалния си бюлетин не по-късно от 3 месеца преди датата на изпита. Тези обстоятелства могат да се оповестят и на електронната страница на КФН в Интернет, както и по друг подходящ начин. КФН може да определи допълнителни изисквания относно тематичния обхват на изпита в случаите на специализация в отделни области.

Изпитът за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер или инвестиционен консултант, е писмен и анонимен. Изпитът се провежда от изпитна комисия в състав не по-малко от трима членове, като реда за работата и съставът на изпитната комисия се определят с решение на КФН. В състава на изпитната комисия се включват лица с професионална квалификация и опит в областта на капиталовите пазари.

КФН насрочва датите за провеждане на изпитите, като изпитите се провеждат най-малко един път годишно - през месец май. КФН оповестява датите за провеждане на изпитите в официалния си бюлетин, както и чрез поставяне на съобщение на специално определено за целта място в сградата на КФН. Последното обстоятелство се удостоверява с протокол, съставен от длъжностни лица, определени със заповед на председателя на КФН. Оповестяване на датите за провеждане на изпитите може да се извърши и на електронната страница на КФН в Интернет, както и по друг подходящ начин.

По същия ред се оповестяват и резултатите от изпита в срок до 10 работни дни от датата на провеждането му. Резултатите от изпита се оформят в протокол с оценка съгласно правилата за оценяване. Протоколът се подписва от всички членове на изпитната комисия. Оценките са окончателни и не подлежат на преразглеждане.

В срок 5 работни дни от обявяването на резултатите, лицата които не са издържали изпита за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер, съответно като инвестиционен консултант, могат да отправят до КФН искане да се запознаят с резултатите от проверката на писмената си работа. Запознаването се извършва лично в присъствието на член на изпитната комисия и длъжностно лице, определено със заповед на председателя на КФН.

В случай че са налице законовите предпоставки за това, КФН се произнася с решение за издаване на сертификат за извършване на дейност като инвестиционен консултант или брокер. Сертификатът е писмен по установен от КФН образец.

Забележка: Дубликат на сертификата се издава от КФН по молба на заинтересуваното лице, ако сертификатът е откраднат, загубен, повреден или унищожен. При получаване на дубликата лицето връща оригинала на сертификата, ако той е на негово разположение.

КФН води регистър по чл. 30, ал. 1, т. 6 ЗКФН за физическите лица, които по договор непосредствено извършват инвестиционни консултации и сделки с ценни книжа, в който се вписват лицата, които са придобили правото да упражняват дейност като брокер, съответно като инвестиционен консултант, в 7-дневен срок от издаването на сертификата.

КФН отказва допускането до изпит или признаването на придобита квалификация, ако:

4.1 лицето заявителят не отговаря на някое от следните изисквания:

а) не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано;

б) не са му налагани административни наказания за извършено грубо нарушение или за системни нарушения на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и актовете по прилагането му за последните 3 години;

в) има завършено средно или висше образование в страната или в чужбина, признато по съответния ред - за брокер, а за инвестиционен консултант - завършено висше образование в страната или в чужбина, признато по съответния ред;

г) има постоянно местопребиваване в страната;

д) не е обявявано в несъстоятелност и не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;

е) не е било член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;

ж) успешно е издържало изпита за придобиване правото да упражнява дейност като брокер, съответно като инвестиционен консултант;

4.2 са изминали по-малко от 3 години от влизането в сила на решението по чл. 16, ал. 1, т. 1-3 от Наредба № 7 от 5 ноември 2003 г. или по-малко от една година - когато основанието за отнемане на правото за упражняване на дейност като брокер, съответно като инвестиционен консултант, е по чл. 16, ал. 1, т. 4 и 5 от Наредба № 7 от 5 ноември 2003 г.;

4.3 установи съществено различие между квалификацията, за която се иска признаване, и изискванията относно тематичния обхват на изпита за придобиване на право за упражняване на дейност като инвестиционен консултант;

4.4 установи, че органът, издал документа за придобитата квалификация, не разполага с необходимата компетентност за предоставяне на тази квалификация;

4.5 е налице друго условие или ограничение, поради което придобитата квалификация не може да бъде упражнявана;

4.6 установи, че заявителят е представил неверни данни или документи с невярно съдържание.

Отказът е писмен и мотивиран и заявителя се уведомява за него в 7 дневен срок от постановяването му.

Решенията на КФН за отказ за допускане до изпит, за признаване на придобита квалификация и за отнемане правото за упражняване на дейност като инвестиционен консултант или брокер, могат да бъдат обжалвани по реда на АПК пред Върховния административен съд.

5. Такси

Сертификатът се получава срещу представяне на документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса съгласно Приложение към чл. 27, ал. 2 ЗКФН в размер на 60 лева за издаване на сертификат и вписване в регистъра и 300 лева за явяване на изпит за придобиване на право.

0 коментара

Добавете коментар