Издаване на сертификат за клас инвестиция

  • Понед., 09 Февруари 2009 15:26


Правно основание

Закон за насърчаване на инвестициите (ЗНИ)
Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите (ППЗНИ)
Устройствен правилник на Българската агенция за инвестиции


Характеристика

По реда на ЗНИ се насърчават инвестициите за придобиване на дълготрайни активи с цел създаване на ново или разширяване или модернизация на съществуващо производство на стоки и/или услуги, които създават работни места, и срокът за реализация на инвестициите е до три години.
Целта на административната услуга е да се опишат редът и условията за издаване на сертификат за съответен клас инвестиция. Според размера инвестициите се делят на три класа:

- първи клас - инвестиции над 70 млн. лв.;

- втори клас - инвестиции от 40 млн. лв. до 70 млн. лв. включително, и

- трети клас - инвестиции от 10 млн. лв. до 40 млн. лв. включително.

Сертификата определя класа на инвестицията и правата на инвеститора съгласно Закона за насърчаване на инвестициите. Всеки инвеститор, получил сертификат, независимо за какъв клас инвестиция, има право на информационно обслужване от Българската агенция за инвестиции (БАИ) и административно обслужване от централните и териториални органи в съкратени срокове, посочени в чл. 15 от ЗНИ. За инвестиции от втори клас инвеститорите получават право на индивидуално административно обслужване. Инвеститорите, получили сертификат за инвестиция от първи клас имат следните права:

- на индивидуално административно обслужване;

- на облекчен режим при предоставяне право на собственост и ограничени вещни права върху недвижими имоти частна държавна или общинска собственост;

- възможност за отпускане на целеви средства от държавния бюджет за изграждане на елементите на техническата инфраструктура.

"Информационно обслужване" по смисъла на ЗНИ е предоставяне на информационни материали и на информация за потенциални партньори в страната, както и за всички административни процедури по реализация на инвестицията.

"Индивидуално административно обслужване" е всяка дейност, извършвана от служителите на Българската агенция за инвестиции, свързана с подаване и получаване от компетентните органи на всички изискуеми според действащото законодателство документи за осъществяване на определена инвестиция.

1. Компетентен орган

Компетентният орган по осъществяване на административната услуга е Българската агенция за инвестиции.

2. Заявител

Правото да иска издаване на сертификат за клас инвестиция принадлежи на съответния инвеститор.

3. Необходими документи

Сертификатът се издава въз основа на заявление на инвеститора. Към него се прилагат съгласно чл. 4 от ППЗНИ:

- инвестиционнен план;

- съдебно удостоверение за актуално състояние /при българско юридическо лице/ или документ за регистрация съгласно националното му законодателство /при чуждестранно юридическо лице/;

- годишните финансови отчети за последните 3 години, заверени от регистрирани одитори;

- осъществени до момента инвестиционни проекти;

- документи, удостоверяващи възможностите за финансиране на проекта;

- декларация за произхода на паричните средства по образец;

- документ удостоверяващ липсата на ликвидни и изискуеми данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски към момента на подаване на заявлението;

- насърчителните мерки, които инвеститора желае да ползва по реда на ЗНИ.

4. Вътрешен ход на административната услуга

При постъпване на заявление от инвеститор изпълнителният директор или оправомощено от него длъжностно лице определя служителите от БАИ, които да извършат проверка на инвестиционния план и приложените към него документи.

Когато спецификата на инвестиционния план налага да се направи преценка от компетентността на друг държавен орган, БАИ изпраща съответната документация и изисква представяне на становище в 14-дневен срок от получаване на искането. Въз основа на проверката служителите изготвят становище за съответствие на инвестицията с условията по чл. 12 ЗНИ и класа на инвестицията съгласно чл. 2 от ППЗНИ. Въз основа на изготвеното становище изпълнителният директор или оправомощеното от него длъжностно лице издава сертификат за клас инвестиция в срок един месец от постъпване на заявлението.

Ако инвестиционният план не отговаря на изискванията на чл. 9 ППЗНИ или не са представени всички изискуеми документи, служителите на БАИ уведомяват писмено инвеститора да поправи допуснатите нередовности, като срокът за изготвяне на становище започва да тече от момента на отстраняването им.

Сертификатът е валиден до изтичане на посочения в инвестиционния план срок за реализиране на инвестицията. Валидността на сертификата не може да надвишава 3 години от датата на издаването му.

0 коментара

Добавете коментар