ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ, ЗА ВНОС И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИГРАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ХАЗАРТНА ДЕЙНОСТ И ЗА СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ

  • Понед., 09 Февруари 2009 15:24


Правно основание

Закон за хазарта (ЗХ)

Наредба за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта (ННДИРЗХ)

Устройствен правилник на Държавната комисия по хазарта и на нейната администрация (УПДКХНА)

Тарифа за таксите, които се събират по Закона за хазарта (Тарифа)

Характеристика

Поместеното по-долу описание цели да укаже реда и условията за издаване на разрешение за производство и разпространение, за внос и разпространение на игрални съоръжения за хазартна дейност и за сервизна дейност по Закона за хазарта от Държавната комисия по хазарта (ДКХ).

Лицата, които желаят да извършват дейност по производство и разпространение, внос и разпространение на игрални съоръжения за хазартна дейност и сервизна дейност следва да притежават разрешение, издадено от ДКХ. За издадените разрешения ДКХ води регистри. Упражняването на посочените по-горе дейности без разрешение води до налагането на имуществени санкции. Лице, което произвежда, внася, разпространява, ремонтира или поддържа игрални съоръжения, без да има разрешение за това, се наказва с имуществена санкция в размер от 10 000 до 30 000 лв.

Разрешение не се изисква за организаторите на хазартни игри, които внасят игрални автомати и съоръжения за собствени нужди.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

I. Компетентен орган

Компетентността по настоящата услуга е предоставена на Държавната комисия по хазарта (ДКХ), тъй като същата има право да дава, отказва да даде и отнема разрешения на производители на игрални съоръжения за хазартни игри, на вносители и разпространители и на сервизните организации по ремонт и поддръжка на тези съоръжения.

II. Заявител

Заявителите по настоящата услуга следва да са регистрирани по Търговския закон лица. Те също така трябва да отговарят на нормативно установените изисквания.

III. Нормативно установени изисквания

Разрешение за производство на игрални съоръжения за хазартни игри, на вносители и разпространители на игрални съоръжения за хазартна дейност, и за извършване на сервизна дейност, не се дава на едноличен търговец или юридическо лице, включително в случаите на "свързани лица" по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон, когато е налице едно от следните условия:

1. собственик, мажоритарен съдружник, управител, член на управителен орган на дружество или организация с нестопанска цел е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитиран;

2. лицата по т. 1 са обявявани в несъстоятелност, ако е останал неудовлетворен кредитор и от датата на влизане в сила на съдебното решение за обявяване на несъстоятелността не са изтекли 3 години;

3. лицата по т. 1 са укривали от данъчно облагане приходи, доходи, печалби, имущества и сделки с тях, и това е установено с влязъл в сила ревизионен акт или влязло в сила наказателно постановление и от датата на влизане в сила на акта или постановлението не са изтекли 3 години;

4. лицата по т. 1, в качеството им на собственик, съдружник, управител, член на управителен или контролен орган на дружество или организация с нестопанска цел са участвали в дружество (дружества или като едноличен търговец), на което (на който) окончателно е отнето разрешение за организиране на хазартна дейност или е наказвано за осъществяване на хазартна дейност без разрешение, или имат неизплатени задължения към бюджета, установени по реда на т. 3.

IV. Необходими документи

А) Документи за издаване на разрешение за производство и разпространение на игрални съоръжения за хазартна дейност

За издаване на разрешение за производство и разпространение на игрални съоръжения за хазартна дейност се подават следните документи:

1. искане по образец, утвърден от председателя на ДКХ;

2. нотариално заверено изрично пълномощно за целта, когато искането се подава от пълномощник - оригинал;

3. съдебни решения, отразяващи всички вписвания в търговския регистър - оригинал или официално заверен препис;

4. удостоверение за актуално състояние по търговския регистър - оригинал или официално заверен препис;

5. актуален учредителен акт - оригинал или официално заверен препис;

6. свидетелства за съдимост на:

а) собствениците, съдружниците и акционерите, притежаващи контролен пакет от акции - оригинал;

б) управителите, прокуристите и членовете на контролните и управителните органи на дружеството - оригинал;

7. нотариално заверени декларации по образец за:

а) обстоятелствата по чл. 5, ал. 1 от Закона за хазарта - оригинал;

б) обстоятелствата по чл. 5, ал. 4 от Закона за хазарта за имотно и финансово състояние - оригинал;

в) обстоятелствата по чл. 5, ал. 4 от Закона за хазарта за произхода на капитала - оригинал;

8. регистрация на марка от Патентното ведомство на Република България:

а) заявка за регистрация на марка - официално заверен препис;

б) свидетелство за регистрация на марка след получаването му от Патентното ведомство на Република България - официално заверен препис;

9. документ от чуждестранен или български производител - носител на авторски или патентни права, който дава право на български производители за ограничено или неограничено модифициране на защитени чрез авторско или патентно право оригинални програмни продукти, описани по номер на версия, както и за рециклиране на игрални съоръжения - оригинал или официално заверен препис;

10. графични образци под формата на сигнатури във връзка с изискването по чл. 54, ал. 1 от Закона за хазарта - оригинал;

11. графичен образец на фирмена пломба - оригинал или официално заверен препис;

12. документ за платена държавна такса - оригинал;

13. опис на подадените документи.

Б) Документи за издаване на разрешение за внос и разпространение на игрални съоръжения за хазартна дейност

За издаване на разрешение за внос и разпространение на игрални съоръжения за хазартна дейност се подават следните документи:

1. искане по образец, утвърден от председателя на ДКХ;

2. нотариално заверено изрично пълномощно за целта, когато искането се подава от пълномощник - оригинал;

3. съдебни решения, отразяващи всички вписвания в търговския регистър - оригинал или официално заверен препис;

4. удостоверение за актуално състояние по търговския регистър - оригинал или официално заверен препис;

5. актуален учредителен акт - оригинал или официално заверен препис;

6. свидетелства за съдимост на:

а) собствениците, съдружниците и акционерите, притежаващи контролен пакет от акции - оригинал;

б) управителите, прокуристите и членовете на контролните и управителните органи на дружеството - оригинал;

7. нотариално заверени декларации по образец за:

а) обстоятелствата по чл. 5, ал. 1 от Закона за хазарта - оригинал;

б) обстоятелствата по чл. 5, ал. 4 от Закона за хазарта за имотно и финансово състояние - оригинал;

в) обстоятелствата по чл. 5, ал. 4 от Закона за хазарта за произхода на капитала - оригинал;

8. списък на одобрени типове (модели) игрални съоръжения, които са внесени (актуален списък се представя в ДКХ след всеки внос) - по образец;

9. договор с фирма производител за рециклиране на игрални съоръжения (за съоръжения втора употреба);

10. регистрация на марка от Патентното ведомство на Република България:

а) заявка за регистрация на марка - официално заверен препис;

б) свидетелство за регистрация на марка след получаването му от Патентното ведомство на Република България - официално заверен препис;

11. документ за платена държавна такса - оригинал.

В) Документи за издаване на разрешение за извършване на сервиз и поддръжка на игрални съоръжения за хазартна дейност

За издаване на разрешение за сервиз и поддръжка на игрални съоръжения за хазартна дейност се подават следните документи:

1. искане по образец, утвърден от председателя на ДКХ;

2. нотариално заверено изрично пълномощно за целта, когато искането се подава от пълномощник - оригинал;

3. съдебни решения, отразяващи всички вписвания в търговския регистър - оригинал или официално заверен препис;

4. удостоверение за актуално състояние по търговския регистър - оригинал или официално заверен препис;

5. актуален учредителен акт - оригинал или официално заверен препис;

6. свидетелства за съдимост на:

а) собствениците, съдружниците и акционерите, притежаващи контролен пакет от акции - оригинал;

б) управителите, прокуристите и членовете на контролните и управителните органи на дружеството - оригинал;

в) лицата, пряко свързани със сервизната дейност (сервизни техници);

7. нотариално заверени декларации по образец за:

а) обстоятелствата по чл. 5, ал. 1 от Закона за хазарта - оригинал;

б) обстоятелствата по чл. 5, ал. 4 от Закона за хазарта за имотно и финансово състояние - оригинал;

в) обстоятелствата по чл. 5, ал. 4 от Закона за хазарта за произхода на капитала - оригинал;

г) за пълното и вярното попълване на "карта за сервиз и поддръжка" - оригинал;

8. договор с производител или вносител за следгаранционен сервиз и ремонт на одобрен тип игрални съоръжения;

9. списък на одобрени типове (модели) игрални съоръжения, които могат да бъдат обекти на сервизната дейност - по образец;

10. регистрация на марка от Патентното ведомство на Република България:

а) заявка за регистрация на марка след получаването му от Патентното ведомство на Република България - официално заверен препис;

б) свидетелство за регистрация на марка - официално заверен препис;

11. графичен образец на фирмена пломба - оригинал;

12. документ за платена държавна такса - оригинал или официално заверен препис;

13. опис на подадените документи.

V. Вътрешен ход на административната услуга

След приемането на необходимите документи, извършването на необходимите проверки и проучвания и евентуалното отстраняване на нередовностите, решение за издаване или отказ за издаване на разрешение се взема на заседание на Държавната комисия по хазарта. Действията, прехождащи заседанието на Държавната комисия по хазарта, са подробно разгледани в услугата "Разглеждане на искане за даване на разрешение за производство и разпространение, за внос и разпространение на игрални съоръжения за хазартна дейност и за сервизна дейност".

На заседанията на Държавната комисия по хазарта могат да присъстват заинтересуваните страни и ведомства, включително и браншови организации на организаторите на хазартни игри, които се уведомяват за датата и часа на заседанието, в което ще се разглежда направеното искане.

Държавната комисия по хазарта може да задължи заявителя, неговите представители да се явят лично, за да отговорят на конкретно поставени въпроси за обстоятелства, от значение за решаване на искането. На лицата, задължени да се явят лично, Държавната комисия по хазарта съобщава писмено въпросите, на които следва да отговорят, и допълнителната информация, която следва да представят, като ги предупреждава за последиците от неизпълнението на това задължение. Държавната комисия по хазарта може да приеме за изяснени обстоятелствата и да откаже издаването на разрешение, когато лицето не се е явило, за да отговори, създало е пречки или е отказало да отговори, както и когато е дало непълни или неясни отговори или не е представило исканата информация.

Заседанията са редовни, когато присъстват най-малко четирима от членовете на Държавната комисия по хазарта.

Когато приеме, че обстоятелствата по искането са изяснени, Държавната комисия по хазарта приключва разглеждането му и приема решение. Решението се основава върху приетите от Държавната комисия по хазарта за установени обстоятелства по искането и върху ЗХ.

Решението се приема след тайно съвещание с явно гласуване, ако за него са гласували най-малко трима от членовете на Държавната комисия по хазарта, участвали в заседанието, в което е завършено разглеждането на искането. Никой от членовете не може да се въздържи от гласуване. Член на Държавната комисия по хазарта, който не е съгласен с мнението на мнозинството, подписва решението, като мотивира отделно своето особено мнение. Държавната комисия по хазарта взема предвид и настъпилите след постъпването на искането факти, които са от значение за неговото решаване.

Решението трябва да съдържа:

1. наименование на органа, който го издава;

2. наименование на акта;

3. фактически и правни основания за издаване на акта;

4. разпоредителна част (диспозитив), с която се определят правата или задълженията, начинът и срокът за изпълнението;

5. пред кой орган и в какъв срок актът може да се обжалва;

6. дата на издаване и подпис на председателя, членовете и секретар-протоколчика на Държавната комисия по хазарта.

Държавната комисия по хазарта обявява решението с мотивите най-късно в 7-дневен срок след заседанието чрез вписване в съответния регистър и го съобщава на заинтересованите страни. Нормативно установено е изискване относно решението, а именно, че то следва да се обяви публично.

VI. Такси

За издаване на разрешение за производство и разпространение, за внос и разпространение на игрални съоръжения за хазартни игри и за сервизна дейност се събират следните такси:

1. за производство и разпространение на игрални съоръжения за хазартна дейност - 5000 лв.;

2. за внос и разпространение на игрални съоръжения за хазартна дейност - 10 000 лв.;

3. за сервизна дейност (ремонт и поддръжка) - 5000 лв.

Посочените такси се събират за издаването на всяко отделно разрешение.

0 коментара

Добавете коментар