ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА ЗА ХАЗАРТНИ ИГРИ

  • Понед., 09 Февруари 2009 15:22


Правно основание

Закон за хазарта (ЗХ) – чл. 37, ал. 4

Наредба за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа (НУРОКЦК) – чл. 10

Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси

Характеристика

Целта на настоящото описание е да укаже предпоставките и реда за издаване на разрешение за отпечатване на ценни книжа за хазартни игри. Разрешителният режим е въведен с цел осъществяване на контрол за наличие на спазване изискванията на НУРОКЦК по отношение на представените документи при подаване на заявление за отпечатване на ценни книжа за хазартни игри, предоставяне на разрешение за отпечатването им и осъществяване на финансов контрол по отпечатването.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

1. Компетентен орган

Компетентен орган по издаване на разрешението е министърът на финансите, който със заповед № ЗМФ 1261 от 22.11.2005г. е делегирал правомощието за издаване на разрешение за отпечатване на ценни книжа за хазартни игри на главния секретар на Министерството на финансите.

2. Заявител

Заявители на административната услуга могат да бъдат лица, получили разрешение от Държавната комисия по хазарта (ДКХ) за организиране на хазартни игри по реда и при условията на ЗХ.

3. Необходими документи

Към заявление в свободен текст, се прилагат следните документи:

- копие на съдебните решения за регистрация на юридическото лице, заверени нотариално или от фирмено отделение на съда по регистрацията;

- копие на удостоверението за регистрация БУЛСТАТ;

- официално заверено копие (от ДКХ или нотариално) от разрешението за организиране на хазартни игри;

- макет на билетите, талоните или фишовете, върху който задължително се отбелязват наименованието на издателя, годината на издаване, тяхната серия и поредна номерация;

- удостоверение от ТД на НАП за липса на задължения по чл. 87, ал.6 от ДОПК;

- документ, удостоверяващ платената държавна такса по Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Заявлението се адресира до министъра на финансите и се подава в Приемна на Министерството на финансите, като се посочва телефон за връзка. Нередовностите в документите се отстраняват в едномесечен срок, след поискване от органа, компетентен да издаде разрешението. Разрешението за отпечатване на ценни книжа за хазартни игри се издава в едномесечен срок, който започва да тече от датата, на която са постъпили заявлението с необходимите документи. В случай на неточности и непълноти, този срок спира да тече до отстраняването им, след писмено поискване от страна на органа. След постъпването на допълнителните документи, с които се отстраняват недостатъците на молбата или се предоставя информация, едномесечният срок за разрешение започва да тече отново.

При получаване на разрешение за отпечатване на ценни книжа за хазартни игри, лицата - организатори имат възможността да заявят необходимите за отпечатване ценни книжа, чрез заявка до избрана от тях специализирана печатница, определена от министъра на финансите. Издаденото разрешение за отпечатване на ценни книжа за хазартни игри е обвързано със срока на издаденото от ДКХ разрешение на лицето за организиране на хазартни игри.

Органът, компетентен да издава разрешения за отпечатване на ценни книжа за хазартни игри, може да откаже издаването на разрешение в изчерпателно изброените в чл. 15 НУРОКЦК случаи. Обжалването на отказа става при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Не са предвидени основания и ред за отнемане на издадени разрешения за отпечатване на ценни книжа за хазартни игри, но разрешението за отпечатването им е обвързано с правните последици на разрешението за организиране на хазартни игри, и при отнемане на издадено разрешение за организиране на хазартни игри от ДКХ, при условията на ЗХ, се прекратява действието и на издаденото разрешение за отпечатване на ценни книжа за хазартни игри.

5. Такси

За извършване на административната услуга се събират следните такси:

- при завеждане на искането - 1 лв.;

- при издаване на разрешението - 20 лв.

0 коментара

Добавете коментар