ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ НА БИЛЕТИ ЗА ПРЕВОЗ, ВХОДНИ БИЛЕТИ И ДРУГИ ЦЕННИ КНИЖА

  • Понед., 09 Февруари 2009 15:21


Правно основание

Чл. 39, ал. 1 от Закона за автомобилните превози

Наредба за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа – чл. 11

Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси

Характеристика

Целта на настоящото описание е да укаже предпоставките и реда за издаване на разрешение за отпечатване на билети за превоз, входни билети и други ценни книжа. Разрешителният режим е въведен с цел осъществяване на контрол за наличие на спазване изискванията на НУРОКЦК по отношение на представените документи при подаване на заявление за отпечатване на билети за превоз, входни билети и други ценни книжа, предоставяне на разрешение за отпечатването им и осъществяване на финансов контрол по отпечатването.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

1. Компетентен орган

Компетентен орган по издаване на разрешението е министърът на финансите, който със заповед № ЗМФ 1261 от 22.11.2005г. е делегирал правомощието за издаване на разрешение за отпечатване на билети за превоз, входни билети и други ценни книжа на главния секретар на Министерството на финансите.

2. Заявител

Заявители на административната услуга могат да бъдат еднолични търговци и търговски дружества (превозвачи), получили лиценз от Министерството на транспорта за превоз на пътници, както и всички лица - организатори на събития, изискващи удостоверителни документи (билети за вход, културни, спортни мероприятия, ваучери и други).

3. Необходими документи

Заявителят следва да подаде заявление в свободен текст, към което се прилагат следните документи:

- копие на съдебните решения за регистрация на едноличния търговец или търговското дружество, заверени нотариално или от фирмено отделение на съда по регистрацията;

- копие на удостоверението за регистрация БУЛСТАТ;

- официално заверено копие (от органа, който го е издал или нотариално) от лиценза за извършване на съответния вид дейност, ако се изисква такъв;

- макет на ценните книжа;

- удостоверение от ТД на НАП за липса на задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК;

- документ, удостоверяващ платената държавна такса по Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Заявлението се адресира до министъра на финансите и се подава в Приемна на Министерството на финансите, като се посочва телефон за връзка. Нередовностите в документите се отстраняват в едномесечен срок, след поискване от органа, компетентен да издаде разрешението. Разрешение за отпечатване на билети за превоз, входни билети и други ценни книжа се издава в едномесечен срок, който започва да тече от датата, на която са постъпили заявлението с необходимите документи. В случай на неточности и непълноти, този срок спира да тече до отстраняването им, след писмено поискване от страна на органа. След постъпването на допълнителните документи, с които се отстраняват недостатъците на молбата или се предоставя информация, едномесечният срок за разрешение започва да тече отново.

При получаване на разрешение за отпечатване на билети за превоз, входни билети и други ценни книжа, заявителите имат възможността да заявят необходимите за отпечатване ценни книжа, чрез заявка до избрана от тях специализирана печатница, определена от министъра на финансите. Издаденото разрешение за отпечатване на билети за превоз, входни билети и други ценни книжа е обвързано със срока на издадения лиценз от Министерството на транспорта, със срока на сключения договор за превоз с общината, а в случаите, когато основанието за отпечатване на билети не е обвързано със срок, издаването на разрешение за отпечатване също е безсрочно.

Не са предвидени основания и ред за отнемане на издадени разрешения за отпечатване на билети за превоз, входни билети и други ценни книжа, но в случаите, при които нуждата от отпечатване на този вид ценни книжа отпадне, се прекратява и действието на издаденото разрешение за отпечатване.

Органът, компетентен да издава разрешения за отпечатване на билети за превоз, входни билети и други ценни книжа може да откаже издаването на разрешение в изчерпателно изброените в чл. 15 НУРОКЦК случаи. Обжалването на отказа става при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

5. Такси

За извършване на административната услуга се събират следните такси:

- при завеждане на искането - 1 лв.;

- при издаване на разрешения за отпечатване на билети за превоз, входни билети и други ценни книжа - 8 лв.

   

0 коментара

Добавете коментар