–У—А–µ—И–Ї–∞
  • XML Parsing Error at 1:87. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:129. Error 9: Invalid character

  • –Я–Њ–љ–µ–і., 09 –§–µ–≤—А—Г–∞—А–Є 2009 15:20ѕравно основание

“ърговски закон Ц глава ’≤V (“«)
Ќаредба за услови€та и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа Ц чл. 8, чл. 9, –аздел ≤V (Ќ”–ќ ÷ )
“арифа є 12 за таксите, които се събират в системата на ћинистерството на финансите по «акона за държавните такси


’арактеристика

÷елта на насто€щото описание е да укаже предпоставките и реда за издаване на разрешение на акционерни и командитни дружества с акции, за отпечатване на акции и облигации. –азрешителни€т режим е въведен с цел осъществ€ване на контрол за наличие на спазване изисквани€та на Ќ”–ќ ÷  по отношение на представените документи при подаване на за€вление за отпечатване на акции и облигации, предостав€не на разрешение за отпечатването им и осъществ€ване на финансов контрол по отпечатването.


ѕроцедура:
† †

1.  омпетентен орган

 омпетентен орган по издаване на разрешението е министърът на финансите.

2. «а€вител

«а€вители на административната услуга могат да бъдат акционерни дружества и командитни дружества с акции, чрез законните им представители или упълномощени от т€х лица, като за отпечатване на облигации за€вители са само акционерни дружества.

3. Ќеобходими документи

 ъм за€вление в свободен текст, се прилагат следните документи:

- копие на съдебните решени€ за регистраци€ на акционерното дружество, които са заверени нотариално или от фирмено отделение на съда по регистраци€та;
- копие на съдебните решени€ за регистраци€ на учредителите Ц юридически лица, заверени от фирмено отделение на съда по регистраци€та им или нотариално;
- заверено от фирмено отделение на съда по регистраци€та и от представл€ващи€ дружеството копие от актуални€ устав на акционерното дружество;
- копие на удостоверението за регистраци€ Ѕ”Ћ—“ј“;
- оригинал на протокола от заседанието на ќбщото събрание, съответно Ќадзорни€ съвет или —ъвета на директорите, на което е взето решението за отпечатване на акциите или облигациите;
- документи, удостовер€ващи размера на внесената част от капитала (платежни документи удостовер€ващи направените вноски от акционерите, копие на съдебно-техническата оценителна експертиза за апортна вноска, когато капиталът е набран посредством непарични вноски или справка-деклараци€ от експерт-счетоводител€ на дружеството);
- копие от последни€ годишен счетоводен отчет, придружен с доклад от експерт-счетоводител, а когато н€ма такъв Ц от счетоводни€ отчет за последното тримесечие, а когато е подадена молба за отпечатване на облигации от търговско дружество Ц копие от годишните счетоводни отчети за последните две години, приети от общото събрание, освен ако облигациите не са гарантирани по реда на чл. 204, ал. 2 от “«;
- лиценз (разрешение) за извършване на съответен вид дейност, ако се изисква такъв, а когато такъв липсва Ц деклараци€ от представл€ващи€ дружеството, че то не извърша дейност, подлежаща на лицензионен, регистрационен и разрешителен режим;
- деклараци€ от представл€ващи€ дружеството, че на акционерите, записали акции от капитала на дружеството, са издадени временни удостоверени€ по чл. 167 от “«;
- макет на акциите или облигациите, съдържащ реквизитите по “«;
- удостоверение от териториалната дирекци€ на Ќационалната агенци€ за приходите за липса на задължени€ по чл. 87, ал. 6 от ƒќѕ ;
- документ, удостовер€ващ платената държавна такса по “арифа є 12 за таксите, които се събират в системата на ћинистерството на финансите по «акона за държавните такси.

4. ¬ътрешен ход на административната услуга

«а€влението се адресира до министъра на финансите и се подава в ѕриемна на ћинистерството на финансите, като се посочва телефон за връзка. Ќередовностите в документите се отстран€ват в едномесечен срок, след поискване от органа, компетентен да издаде разрешението. –азрешението за отпечатване на акции и облигации се издава в едномесечен срок, който започва да тече от датата, на ко€то са постъпили за€влението с необходимите документи. ¬ случай на неточности и непълноти, този срок спира да тече до отстран€ването им, след писмено поискване от страна на органа. —лед постъпването на допълнителните документи, с които се отстран€ват недостатъците на молбата или се предостав€ информаци€, едномесечни€т срок за разрешение започва да тече отново.

ѕри получаване на разрешение за отпечатване на акции и облигации, акционерното дружество има възможността да за€ви необходимите за отпечатване ценни книжа, чрез за€вка до избрана от него специализирана печатница, определена от министъра на финансите. »здаденото разрешение за отпечатване на акции и облигации е безсрочно.

ќрганът, компетентен да издава разрешени€ за отпечатване на акции, може да откаже издаването на разрешение в изчерпателно изброените в чл. 15 Ќ”–ќ ÷  случаи. ќбжалването на отказа става при услови€та и по реда на јдминистративнопроцесуални€ кодекс.

5. “акси

«а извършване на административната услуга се събират следните такси:

- при завеждане на искането - 1 лв.;
- при издаване на разрешени€ за отпечатване на акции и облигации - 16 лв.

1 –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А–∞

  1. јкциите вече не са ценни книжа и не се отпечатват по реда на Ќ”–ќ ÷ . —ъгласно тази наредба са били отпечатвани до 2008 г.

–Ф–Њ–±–∞–≤–µ—В–µ –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А