Издаване на разрешение за отпечатване на акции и облигации

  • Понед., 09 Февруари 2009 15:20Правно основание

Търговски закон – глава ХІV (ТЗ)
Наредба за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа – чл. 8, чл. 9, Раздел ІV (НУРОКЦК)
Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси


Характеристика

Целта на настоящото описание е да укаже предпоставките и реда за издаване на разрешение на акционерни и командитни дружества с акции, за отпечатване на акции и облигации. Разрешителният режим е въведен с цел осъществяване на контрол за наличие на спазване изискванията на НУРОКЦК по отношение на представените документи при подаване на заявление за отпечатване на акции и облигации, предоставяне на разрешение за отпечатването им и осъществяване на финансов контрол по отпечатването.


Процедура:
   

1. Компетентен орган

Компетентен орган по издаване на разрешението е министърът на финансите.

2. Заявител

Заявители на административната услуга могат да бъдат акционерни дружества и командитни дружества с акции, чрез законните им представители или упълномощени от тях лица, като за отпечатване на облигации заявители са само акционерни дружества.

3. Необходими документи

Към заявление в свободен текст, се прилагат следните документи:

- копие на съдебните решения за регистрация на акционерното дружество, които са заверени нотариално или от фирмено отделение на съда по регистрацията;
- копие на съдебните решения за регистрация на учредителите – юридически лица, заверени от фирмено отделение на съда по регистрацията им или нотариално;
- заверено от фирмено отделение на съда по регистрацията и от представляващия дружеството копие от актуалния устав на акционерното дружество;
- копие на удостоверението за регистрация БУЛСТАТ;
- оригинал на протокола от заседанието на Общото събрание, съответно Надзорния съвет или Съвета на директорите, на което е взето решението за отпечатване на акциите или облигациите;
- документи, удостоверяващи размера на внесената част от капитала (платежни документи удостоверяващи направените вноски от акционерите, копие на съдебно-техническата оценителна експертиза за апортна вноска, когато капиталът е набран посредством непарични вноски или справка-декларация от експерт-счетоводителя на дружеството);
- копие от последния годишен счетоводен отчет, придружен с доклад от експерт-счетоводител, а когато няма такъв – от счетоводния отчет за последното тримесечие, а когато е подадена молба за отпечатване на облигации от търговско дружество – копие от годишните счетоводни отчети за последните две години, приети от общото събрание, освен ако облигациите не са гарантирани по реда на чл. 204, ал. 2 от ТЗ;
- лиценз (разрешение) за извършване на съответен вид дейност, ако се изисква такъв, а когато такъв липсва – декларация от представляващия дружеството, че то не извърша дейност, подлежаща на лицензионен, регистрационен и разрешителен режим;
- декларация от представляващия дружеството, че на акционерите, записали акции от капитала на дружеството, са издадени временни удостоверения по чл. 167 от ТЗ;
- макет на акциите или облигациите, съдържащ реквизитите по ТЗ;
- удостоверение от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите за липса на задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК;
- документ, удостоверяващ платената държавна такса по Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Заявлението се адресира до министъра на финансите и се подава в Приемна на Министерството на финансите, като се посочва телефон за връзка. Нередовностите в документите се отстраняват в едномесечен срок, след поискване от органа, компетентен да издаде разрешението. Разрешението за отпечатване на акции и облигации се издава в едномесечен срок, който започва да тече от датата, на която са постъпили заявлението с необходимите документи. В случай на неточности и непълноти, този срок спира да тече до отстраняването им, след писмено поискване от страна на органа. След постъпването на допълнителните документи, с които се отстраняват недостатъците на молбата или се предоставя информация, едномесечният срок за разрешение започва да тече отново.

При получаване на разрешение за отпечатване на акции и облигации, акционерното дружество има възможността да заяви необходимите за отпечатване ценни книжа, чрез заявка до избрана от него специализирана печатница, определена от министъра на финансите. Издаденото разрешение за отпечатване на акции и облигации е безсрочно.

Органът, компетентен да издава разрешения за отпечатване на акции, може да откаже издаването на разрешение в изчерпателно изброените в чл. 15 НУРОКЦК случаи. Обжалването на отказа става при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

5. Такси

За извършване на административната услуга се събират следните такси:

- при завеждане на искането - 1 лв.;
- при издаване на разрешения за отпечатване на акции и облигации - 16 лв.

1 коментара

  1. Акциите вече не са ценни книжа и не се отпечатват по реда на НУРОКЦК. Съгласно тази наредба са били отпечатвани до 2008 г.

Добавете коментар