Издаване на разрешение за организиране на хазартни игри

  • Понед., 09 Февруари 2009 15:00

 

На територията на Република България предвидените в Закона за хазарта хазартни игри се организират само с разрешение на Държавната комисия по хазарта, което дава право за организиране само на изрично посочените в него игри и не може да се прехвърля.


Правно основание

Закон за хазарта (ЗХ)
Наредба за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта (ННДИРЗХ)
Устройствен правилник на Държавната комисия по хазарта и на нейната администрация (УПДКХНА)
Тарифа за таксите, които се събират по Закона за хазарта (Тарифа)


Характеристика

Поместеното по-долу описание цели да укаже реда и условията за издаване на разрешение за организиране на хазартни игри по Закона за хазарта от Държавната комисия по хазарта (ДКН).

Процедура:
   

I. Компетентен орган

Хазартните игри на територията на Република България се организират и провеждат с разрешение на Държавната комисия по хазарта.

II. Заявител

Заявители по настоящата услуга могат да бъдат лицата, които могат да организират хазартни игри. Хазартни игри могат да се организират от:

1. български търговски дружества, отговарящи на изискванията на ЗХ;
2. търговски дружества, регистрирани в държава членка на Европейския съюз, както и в друга държава членка на Европейското икономическо пространство, отговарящи на изискванията на този закон;
3. еднолични търговци - само хазартни игри с игрални автомати;
4. юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел - в случаите, предвидени в ЗХ;
5. юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в държава членка на Европейския съюз, както и в друга държава членка на Европейското икономическо пространство, чрез клон, определен за осъществяване на общественополезна дейност - в случаите, предвидени в този закон, с изключение на политическите партии;
6. държавата - само за подпомагане на спорта, културата, здравеопазването, образованието и социалното дело.

III. Нормативно установени изисквания

Разрешение за организиране на хазартна игра не се дава на едноличен търговец или юридическо лице, включително в случаите на "свързани лица" по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон, когато е налице едно от следните условия:

1. собственик, мажоритарен съдружник, управител, член на управителен орган на дружество или организация с нестопанска цел е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитиран;
2. лицата по т. 1 са обявявани в несъстоятелност, ако е останал неудовлетворен кредитор и от датата на влизане в сила на съдебното решение за обявяване на несъстоятелността не са изтекли 3 години;
3. лицата по т. 1 са укривали от данъчно облагане приходи, доходи, печалби, имущества и сделки с тях, и това е установено с влязъл в сила ревизионен акт или влязло в сила наказателно постановление и от датата на влизане в сила на акта или постановлението не са изтекли 3 години;
4. лицата по т. 1, в качеството им на собственик, съдружник, управител, член на управителен или контролен орган на дружество или организация с нестопанска цел са участвали в дружество (дружества или като едноличен търговец), на което (на който) окончателно е отнето разрешение за организиране на хазартна дейност или е наказвано за осъществяване на хазартна дейност без разрешение, или имат неизплатени задължения към бюджета, установени по реда на т. 3.

Разрешение за организиране на хазартна игра не се дава и когато лице, пряко свързано с провеждането на играта или управлението на игралната зала или казиното, е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано, и не са налице обстоятелствата по т. 3 и 4.

Разрешение за организиране на хазартна игра не се дава, когато на лицата по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 5 ЗХ, както и на техни собственици, съдружници, управители, членове на управителен или контролен орган е отказано или отнето разрешение за организиране на хазартна дейност в страните-членки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, и това е потвърдено в официална кореспонденция от компетентните органи на съответната държава, в случаите по чл. 20, ал. 4 ЗХ, както и при недоказан произход на капитала.

IV. Необходими документи

А) За издаване на разрешение за организиране и провеждане на хазартни игри в игрално казино се подават следните документи:

1. искане по образец, утвърден от председателя на ДКХ;
2. нотариално заверено изрично пълномощно за целта, когато искането се подава от пълномощник - оригинал;
3. съдебни решения, отразяващи всички вписвания в търговския регистър - оригинал или официално заверен препис;
4. удостоверение за актуално състояние по търговския регистър - оригинал или официално заверен препис;
5. актуален учредителен акт - оригинал или официално заверен препис;
6. свидетелства за съдимост на:

а) собствениците, съдружниците и акционерите, притежаващи контролен пакет от акции - оригинал;
б) управителите, прокуристите и членовете на контролните и управителните органи на дружеството - оригинал;
в) лицата, пряко свързани с управлението на игралното казино - оригинал;
г) лицата, пряко свързани с провеждането на игрите - оригинал;
д) лицата по трудов договор, на които е възложено извършването на охранителна дейност - оригинал;
7. нотариално заверени декларации по образец за:
а) обстоятелствата по чл. 4, ал. 4 от Закона за хазарта - оригинал;
б) обстоятелствата по чл. 5, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта - оригинал;
в) обстоятелствата по чл. 5, ал. 2 от Закона за хазарта - оригинал;
г) обстоятелствата по чл. 5, ал. 4 от Закона за хазарта за имотно и финансово състояние - оригинал;
д) обстоятелствата по чл. 5, ал. 3 и 4 от Закона за хазарта за произхода на капитала - оригинал;
е) обстоятелствата по чл. 59, ал. 7 от Закона за хазарта - оригинал;

8. нотариално заверено писмено съгласие на всички съсобственици, когато сградата, в която се намира игралното казино, е съсобствена - оригинал;
9. списък на лицата, пряко свързани с управлението на игралното казино и с провеждането на хазартните игри - по образец;
10. утвърдени длъжностни характеристики за съответните длъжности и фотографии на лицата, пряко свързани с управлението на игралното казино и с провеждането на хазартните игри - оригинал;
11. удостоверения за правоспособност и договори с лицата, обслужващи игралните маси в игралното казино - оригинал или официално заверен препис;
12. писмени доказателства за внесения минимален капитал по Закона за хазарта - оригинал или официално заверен препис;
13. задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри в игралното казино;
14. задължителни изисквания към игралното казино относно вида на помещенията и сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо оборудване за контрол;
15. задължителни технически изисквания към системите за контрол върху хазартните игри, игралните автомати и другите игрални съоръжения в игралното казино;
16. документ за собственост и документ, удостоверяващ правното основание за ползване на сградите и помещенията, в които се намира игралното казино - оригинал или официално заверен препис;
17. скица - извадка от действащия устройствен план за територията, на която се намира игралното казино, с неговото местонахождение - оригинал или официално заверен препис;
18. архитектурен план на игралното казино и прилежащите му помещения, както и документи, удостоверяващи изпълнението на особените изисквания на Закона за хазарта - оригинал или официално заверен препис;
19. план-схема за предназначението на помещенията в игралното казино, за броя и разположението на игралните маси, игралните автомати и съоръжения в съответствие с изискванията на Закона за хазарта - заверена от искателя и изготвилия план-схемата;
20. правилник за средствата и начина за опазване на реда и сигурността в игралното казино - заверен от искателя;
21. договор за охрана на игралното казино с приложено разрешение за осъществяване на охранителна дейност, както и списък на лицата, които ще я извършат - оригинал или официално заверен препис;
22. документи, удостоверяващи произхода, собствеността и облигационните отношения за игралните маси и игралните автомати и съоръжения - оригинал или официално заверен препис;
23. списък на вида, типа, модификацията, броя, идентификационните номера и годината на производство на игралните маси и игралните автомати и съоръжения, както и броя на игралните места на игралните съоръжения, които ще бъдат използвани - по образец;
24. удостоверения за одобрен тип на игрална маса и игрално съоръжение на Българския институт по метрология - оригинал или официално заверен препис;
25. документ за платена държавна такса - оригинал;
26. свидетелство за първоначална проверка на игралните съоръжения от Българския институт по метрология - оригинал или официално заверен препис;
27. опис на подадените документи.

Б) За издаване на разрешение за организиране и провеждане на хазартни игри "Бинго" или "Кено" се подават следните документи:

1. искане по образец, утвърден от председателя на ДКХ;
2. нотариално заверено изрично пълномощно за целта, когато искането се подава от пълномощник - оригинал;
3. съдебни решения, отразяващи всички вписвания в търговския регистър - оригинал или официално заверен препис;
4. удостоверение за актуално състояние по търговския регистър - оригинал или официално заверен препис;
5. актуален учредителен акт - оригинал или официално заверен препис;
6. свидетелства за съдимост на:


а) собствениците, съдружниците и акционерите, притежаващи контролен пакет от акции - оригинал;
б) управителите, прокуристите и членовете на контролните и управителните органи на дружеството - оригинал;
в) лицата, пряко свързани с управлението на игралната зала - оригинал;
г) лицата, пряко свързани с провеждането на игрите - оригинал;
д) лицата по трудов договор, на които е възложено извършването на охранителна дейност - оригинал;

7. нотариално заверени декларации по образец за:

а) обстоятелствата по чл. 4, ал. 4 от Закона за хазарта - оригинал;
б) обстоятелствата по чл. 5, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта - оригинал;
в) обстоятелствата по чл. 5, ал. 2 от Закона за хазарта - оригинал;
г) обстоятелствата по чл. 5, ал. 4 от Закона за хазарта за имотно и финансово състояние - оригинал;
д) обстоятелствата по чл. 5, ал. 3 и 4 от Закона за хазарта за произхода на капитала - оригинал;
е) обстоятелствата по чл. 41, ал. 2 от Закона за хазарта - оригинал;
ж) обстоятелствата по чл. 6, ал. 2 от Закона за хазарта - оригинал;

8. нотариално заверено писмено съгласие на всички съсобственици, когато сградата, в която се намира игралната зала, е съсобствена - оригинал;
9. списък на лицата, пряко свързани с управлението на игралната зала и с провеждането на хазартните игри - по образец;
10. утвърдени длъжностни характеристики и фотографии на лицата, пряко свързани с управлението на игралната зала и с провеждането на хазартните игри - оригинал;
11. задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на числова лотарийна игра "Бинго" или "Кено";
12. задължителни изисквания към игралната зала за организиране и провеждане на числова лотарийна игра "Бинго" или "Кено" относно вида на помещенията и сградите, минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо оборудване за контрол;
13. документ за собственост и документ, удостоверяващ правното основание за ползване на сградите и помещенията, където се намира игралната зала - оригинал или официално заверен препис;
14. скица - извадка от действащ устройствен план за територията, на която се намира игралната зала, с нейното местонахождение - оригинал или официално заверен препис;
15. архитектурен план на игралната зала и прилежащите й помещения, както и документи, удостоверяващи изпълнението на особените изисквания на Закона за хазарта - оригинал или официално заверен препис;
16. план-схема за предназначението на помещенията в игралната зала, за броя и разположението на игралните съоръжения в съответствие с изискванията на Закона за хазарта (броя седящи места) - заверена от искателя и изготвилия план-схемата;
17. правилник за средствата и начина за опазване на реда и сигурността в обекта, в който ще се организират хазартните игри - заверен от искателя;
18. договор за охрана на игралната зала с приложено разрешение за извършване на охранителна дейност - оригинал или официално заверен препис;
19. документи, удостоверяващи произхода, собствеността и облигационните отношения за игралното съоръжение "Бинго" или "Кено" - оригинал или официално заверен препис;
20. списък на вида, типа, модификацията, броя, идентификационните номера и годината на производство на игралното съоръжение "Бинго" или "Кено", което ще бъде използвано - по образец;
21. удостоверения за одобрен тип на игрално съоръжение "Бинго" или "Кено" на Българския институт по метрология - оригинал или официално заверен препис;
22. правила и системи за подаване на информация за формиране и разпределяне на печалбите - само в случаите по чл. 45 от Закона за хазарта;
23. документ за платена държавна такса - оригинал или официално заверен препис;
24. свидетелство за първоначална проверка на игрално съоръжение за организиране на числова лотарийна игра "Бинго" или "Кено" от Българския институт по метрология - оригинал;
27. опис на подадените документи.

В) За издаване на разрешение за организиране и провеждане на хазартни игри в игрална зала се подават следните документи:

1. искане по образец, утвърден от председателя на ДКХ;
2. нотариално заверено изрично пълномощно за целта, когато искането се подава от пълномощник - оригинал;
3. съдебни решения, отразяващи всички вписвания в търговския регистър - оригинал или официално заверен препис;
4. удостоверение за актуално състояние по търговския регистър - оригинал или официално заверен препис;
5. актуален учредителен акт - оригинал или официално заверен препис;
6. свидетелства за съдимост на:

а) собствениците, съдружниците и акционерите, притежаващи контролен пакет от акции - оригинал;
б) управителите, прокуристите и членовете на контролните и управителните органи на дружеството - оригинал;
в) лицата, пряко свързани с управлението на игралната зала - оригинал;
г) лицата, пряко свързани с провеждането на игрите - оригинал;
7. нотариално заверени декларации по образец за:
а) обстоятелствата по чл. 4, ал. 4 от Закона за хазарта - оригинал;
б) обстоятелствата по чл. 5, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта - оригинал;
в) обстоятелствата по чл. 5, ал. 2 от Закона за хазарта - оригинал;
г) обстоятелствата по чл. 5, ал. 4 от Закона за хазарта за имотно и финансово състояние - оригинал;
д) обстоятелствата по чл. 5, ал. 3 и 4 от Закона за хазарта за произхода на капитала - оригинал;
е) обстоятелствата по чл. 51, ал. 3 от Закона за хазарта - оригинал;

8. нотариално заверено писмено съгласие на всички съсобственици, когато сградата, в която се намира игралната зала, е съсобствена - оригинал;
9. списък на лицата, пряко свързани с управлението на игралната зала и с провеждането на хазартните игри - по образец;
10. утвърдени длъжностни характеристики и фотографии на лицата, пряко свързани с управлението на игралната зала и с провеждането на хазартните игри - оригинал;
11. задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала;
12. задължителни изисквания към игралните зали за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала относно вида на помещенията и сградите, минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо оборудване за контрол;
13. задължителни технически изисквания към системите за контрол върху хазартните игри, игралните автомати и другите игрални съоръжения в игрална зала с хазартни игрални автомати;
14. документ за собственост и документ, удостоверяващ правното основание за ползване на сградите и помещенията, в които се намира игралната зала - оригинал или официално заверен препис;
15. скица - извадка от действащ устройствен план за територията, на която се намира игралната зала, с нейното местонахождение - оригинал или официално заверен препис;
16. архитектурен план на игралната зала и прилежащите й помещения, както и документи, удостоверяващи изпълнението на особените изисквания на Закона за хазарта - оригинал или официално заверен препис;
17. план-схема за предназначението на помещенията в игралната зала, за броя и разположението на игралните автомати и съоръжения в съответствие с изискванията на Закона за хазарта - заверена от искателя и изготвилия план-схемата;
18. правилник за средствата и начина за опазване на реда и сигурността в обекта, в който ще се организират хазартните игри - заверен от искателя;
19. договор за охрана на игралната зала с приложено разрешение за извършване на охранителна дейност - оригинал или официално заверен препис;
20. документи, удостоверяващи произхода, собствеността и облигационните отношения за игралните съоръжения и автомати - оригинал или официално заверен препис;
21. списък на вида, типа, модификацията, броя, идентификационните номера и годината на производство на игралните автомати и съоръжения, както и броя на игралните места на игралните съоръжения, които ще бъдат използвани - по образец;
22. удостоверения за одобрен тип на игрално съоръжение на Българския институт по метрология - оригинал или официално заверен препис;
23. документ за платена държавна такса - оригинал или официално заверен препис;
24. свидетелство за първоначална проверка на игралните автомати от Българския институт по метрология - оригинал;
25. опис на подадените документи.

Г) За издаване на разрешение за организиране и провеждане на хазартни игри със залагания върху резултати от спортни състезания се подават следните документи:

1. искане по образец, утвърден от председателя на ДКХ;
2. нотариално заверено изрично пълномощно за целта, когато искането се подава от пълномощник - оригинал;
3. съдебни решения, отразяващи всички вписвания в търговския регистър - оригинал или официално заверен препис;
4. удостоверение за актуално състояние по търговския регистър - оригинал или официално заверен препис;
5. актуален учредителен акт - оригинал или официално заверен препис;
6. свидетелства за съдимост на:
а) собствениците, съдружниците и акционерите, притежаващи контролен пакет от акции - оригинал;
б) управителите, прокуристите и членовете на контролните и управителните органи на дружеството - оригинал;
в) лицата, пряко свързани с управлението на игралната зала - оригинал;
г) лицата, пряко свързани с провеждането на игрите - оригинал;
7. нотариално заверени декларации по образец за:


а) обстоятелствата по чл. 4, ал. 4 от Закона за хазарта - оригинал;
б) обстоятелствата по чл. 5, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта - оригинал;
в) обстоятелствата по чл. 5, ал. 2 от Закона за хазарта - оригинал;
г) обстоятелствата по чл. 5, ал. 4 по Закона за хазарта за имотно и финансово състояние - оригинал;
д) обстоятелствата по чл. 5, ал. 3 и 4 от Закона за хазарта за произхода на капитала - оригинал;
е) обстоятелствата по чл. 6, ал. 2 от Закона за хазарта - оригинал;

8. списък на лицата, пряко свързани с управлението и провеждането на хазартните игри със залагания върху резултати от спортни състезания - по образец;
9. утвърдени длъжностни характеристики за съответните длъжности и фотографии на лицата, пряко свързани с управлението и провеждането на хазартни игри със залагания върху резултат от спортни състезания - оригинал;
10. задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри със залагания върху резултати от спортни състезания;
11. задължителни изисквания към пунктовете за залагания и към централните пунктове върху резултати от спортни състезания относно вида на помещенията и сградите, минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо оборудване за контрол;
12. задължителни технически изисквания към системите за контрол върху хазартните игри със залагания върху резултати от спортни състезания;
13. правила и системи за подаване на информация за формиране и разпределяне на печалбите;
14. документ за собственост и документ, удостоверяващ правното основание за ползване на сградите и помещенията, в които се намират системите за подаване на информация за формирането и разпределянето на печалбите, и за пунктовете по т. 11 - оригинал или официално заверен препис;
15. предварителен договор с телефонен или телекомуникационен оператор - в случай че залогът ще се осъществява по реда на чл. 12 от Закона за хазарта;

16. образци на фишове, билети и други удостоверителни знаци за участие в хазартните игри със залагания върху резултати от спортни състезания;
17. документ за платена държавна такса - оригинал или официално заверен препис;
18. опис на подадените документи.

Д) За издаване на разрешение за организиране и провеждане на хазартни игри със залагания върху случайни събития се подават следните документи:

1. искане по образец, утвърден от председателя на ДКХ;
2. нотариално заверено изрично пълномощно за целта, когато искането се подава от пълномощник - оригинал;
3. съдебни решения, отразяващи всички вписвания в търговския регистър - оригинал или официално заверен препис;
4. удостоверение за актуално състояние по търговския регистър - оригинал или официално заверен препис;
5. актуален учредителен акт - оригинал или официално заверен препис;
6. свидетелства за съдимост на:


а) собствениците, съдружниците и акционерите, притежаващи контролен пакет от акции - оригинал;
б) управителите, прокуристите и членовете на контролните и управителните органи на дружеството - оригинал;
в) лицата, пряко свързани с управлението на пункта - оригинал;
г) лицата, пряко свързани с провеждането на игрите - оригинал;
7. нотариално заверени декларации по образец за:
а) обстоятелствата по чл. 4, ал. 4 от Закона за хазарта - оригинал;
б) обстоятелствата по чл. 5, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта - оригинал;
в) обстоятелствата по чл. 5, ал. 2 от Закона за хазарта - оригинал;
г) обстоятелствата по чл. 5, ал. 4 от Закона за хазарта за имотно и финансово състояние - оригинал;
д) обстоятелствата по чл. 5, ал. 3 и 4 от Закона за хазарта за произхода на капитала - оригинал;
е) обстоятелствата по чл. 6, ал. 2 от Закона за хазарта - оригинал;

8. списък на лицата, пряко свързани с управлението и провеждането на хазартните игри със залагания върху случайни събития - по образец;
9. утвърдени длъжностни характеристики за съответните длъжности и фотографии на лицата, пряко свързани с управлението и провеждането на хазартни игри със залагания върху случайни събития - оригинал;
10. задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри със залагания върху случайни събития;
11. задължителни изисквания към пунктовете за залагания върху случайни събития относно вида на помещенията и сградите, минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо оборудване за контрол;
12. задължителни технически изисквания към системите за контрол върху хазартните игри и игралните съоръжения;
13. документ за собственост и документ, удостоверяващ правното основание за ползване на сградите и помещенията, в които се намират системите за подаване на информация за формирането и разпределянето на печалбите, и за пунктовете по т. 11 - оригинал или официално заверен препис;
14. предварителен договор с телефонен или телекомуникационен оператор - в случай че залогът ще се осъществява по реда на чл. 12 от Закона за хазарта;
15. образци на фишове, билети и други удостоверителни знаци за участие в хазартните игри със залагания върху случайни събития;
16. документ за платена държавна такса - оригинал или официално заверен препис;
17. опис на подадените документи.

Е) За издаване на разрешение за организиране и провеждане на тото и лото игри се подават следните документи:

1. искане по образец, утвърден от председателя на ДКХ;
2. нотариално заверено изрично пълномощно за целта, когато искането се подава от пълномощник - оригинал;
3. съдебни решения, отразяващи всички вписвания в търговския регистър - оригинал или официално заверен препис;
4. удостоверение за актуално състояние по търговския регистър - оригинал или официално заверен препис;
5. актуален учредителен акт - оригинал или официално заверен препис;
6. свидетелства за съдимост на:

а) собствениците, съдружниците и акционерите, притежаващи контролния пакет акции - оригинал;
б) управителите, прокуристите и членовете на контролните и управителните органи на дружеството - оригинал;
в) лицата, пряко свързани с управлението на пункта - оригинал;
г) лицата, пряко свързани с провеждането на игрите - оригинал;


7. нотариално заверени декларации по образец за:

а) обстоятелствата по чл. 4, ал. 4 от Закона за хазарта - оригинал;
б) обстоятелствата по чл. 5, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта - оригинал;
в) обстоятелствата по чл. 5, ал. 2 от Закона за хазарта - оригинал;
г) обстоятелствата по чл. 5, ал. 4 от Закона за хазарта за имотно и финансово състояние - оригинал;
д) обстоятелствата по чл. 5, ал. 3 и 4 от Закона за хазарта за произхода на капитала - оригинал;
е) обстоятелствата по чл. 6, ал. 2 от Закона за хазарта - оригинал;

8. списък на лицата, пряко свързани с управлението и провеждането на тото и лото игрите - оригинал;
9. длъжностни характеристики, подписани от лицата, и фотографии на лицата, пряко свързани с управлението и провеждането на тото и лото игрите - оригинал;
10. задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на тото и лото игри;
11. задължителни изисквания към пунктовете за залагания и към централните пунктове за тото и лото игри относно вида на помещенията и сградите, минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо оборудване за контрол;
12. правила за техническите изисквания към системите за контрол върху тото и лото игрите и игралните съоръжения;
13. документ за собственост и документ, удостоверяващ правното основание за ползване на сградите и помещенията, в които се намират системите за подаване на информация за формирането и разпределянето на печалбите, и за пунктовете по т. 11 - оригинал или официално заверен препис;
14. правила и системи за подаване на информация за формиране и разпределяне на печалбите;
15. образци на фишове, билети и други удостоверителни знаци за участие в тото и лото игрите;
16. удостоверение за одобрен тип игрално съдържание от Българския институт по метрология и свидетелство за първоначална проверка - оригинал или официално заверен препис;
17. документ за платена такса - оригинал.

Забележка: Документите по б. "Е", т. 3, 4 и 5 не се прилагат, когато хазартните игри се организират от държавата чрез държавни предприятия.

V. Вътрешен ход на административната услуга

След приемането на необходимите документи, извършването на необходимите проверки и проучвания и евентуалното отстраняване на нередовностите, решение за издаване или отказ за издаване на разрешение се взема на заседание на Държавната комисия по хазарта. Действията прехождащи заседанието на Държавната комисия по хазарта са подробно разгледани в услугата "Разглеждане на искане за даване на разрешение за организиране на хазартни игри по Закона за хазарта".

На заседанията на Държавната комисия по хазарта могат да присъстват заинтересуваните страни и ведомства, включително и браншови организации на организаторите на хазартни игри, които се уведомяват за датата и часа на заседанието, в което ще се разглежда направеното искане.

Държавната комисия по хазарта може да задължи заявителя, неговите представители и лицата по чл. 5, ал. 1, т. 1 ЗХ да се явят лично, за да отговорят на конкретно поставени въпроси за обстоятелства, от значение за решаване на искането. На лицата, задължени да се явят лично, Държавната комисия по хазарта съобщава писмено въпросите, на които следва да отговорят, и допълнителната информация, която следва да представят, като ги предупреждава за последиците по чл. 5, ал. 3 ЗХ от неизпълнението на това задължение. Държавната комисия по хазарта може да приеме за изяснени обстоятелствата и да откаже издаването на разрешение, когато лицето не се е явило, за да отговори, създало е пречки или е отказало да отговори, както и когато е дало непълни или неясни отговори или не е представило исканата информация.

Заседанията са редовни, когато присъстват най-малко четирима от членовете на Държавната комисия по хазарта.

Когато приеме, че обстоятелствата по искането са изяснени, Държавната комисия по хазарта приключва разглеждането му и приема решение. Решението се основава върху приетите от Държавната комисия по хазарта за установени обстоятелства по искането и върху ЗХ.

Решението се приема след тайно съвещание с явно гласуване, ако за него са гласували най-малко трима от членовете на Държавната комисия по хазарта, участвали в заседанието, в което е завършено разглеждането на искането. Никой от членовете не може да се въздържи от гласуване. Член на Държавната комисия по хазарта, който не е съгласен с мнението на мнозинството, подписва решението, като мотивира отделно своето особено мнение. Държавната комисия по хазарта взема предвид и настъпилите след постъпването на искането факти, които са от значение за неговото решаване.

Решението трябва да съдържа:

1. наименование на органа, който го издава;
2. наименование на акта;
3. фактически и правни основания за издаване на акта;
4. разпоредителна част (диспозитив), с която се определят правата или задълженията, начинът и срокът за изпълнението;
5. пред кой орган и в какъв срок актът може да се обжалва;
6. дата на издаване и подпис на председателя, членовете и секретар-протоколчика на Държавната комисия по хазарта.

Държавната комисия по хазарта обявява решението с мотивите най-късно в 7-дневен срок след заседанието чрез вписване в съответния регистър и го съобщава на заинтересованите страни. Нормативно установено е изискване относно решението, а именно, че то следва да се обяви публично.

VI. Такси

За издаване на разрешение за организиране на хазартни игри се събират следните такси:

1. на игри в игрално казино - 25 000 лв. за всяко казино;
2. на лотарийни игри - 20 000 лв. за всяка игра;
3. на тото и лото игри - 20 000 лв. за всяка игра;
4. на числови лотарийни игри "Бинго" и "Кено" - 20 000 лв. за всяка зала;
5. на игри със залагания върху резултати от спортни състезания - 15 000 лв. за всяка игра;
6. на игри със залагания върху случайни събития - 20 000 лв. за всяка игра;
7. на игри с игрални автомати:

а) за игрална зала с 10 игрални автомата - 5000 лв., и по 100 лв. за всеки допълнителен игрален автомат в залата;
б) за игрална зала с 20 игрални автомата - 10 000 лв., и по 100 лв. за всеки допълнителен игрален автомат в залата;

8. за организиране на томболи - 3000 лв.

Забележка: По искане на лицата таксите за издаване на разрешения могат да бъдат заплатени на равни части за срок до една година.

0 коментара

Добавете коментар