ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ КАТО СТОКОВА БОРСА

  • Понед., 09 Февруари 2009 14:03


Правно основание

Административнопроцесуален кодекс (АПК)

Закон за стоковите борси и тържищата (ЗСБТ)

Правилник за устройството и дейността на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и на нейната администрация

Наредба за водене и съхраняването на регистрите, водени от ДКСБТ

Тарифа за таксите, събирани от ДКСБТ (ТТСДКСБТ)

Характеристика

Целта на настоящата услуга е да укаже реда и условията, при които се издава лицензия за извършване на дейност като стокова борса. По своята същност лицензията е писмен документ и индивидуален административен акт. Притежаването на лицензия за извършване на дейност като стокова борса е задължително условие за правомерно извършване на дейност като стокова борса по смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗСБТ. Издадената лицензия също така е основание за вписване в регистрите, водени от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) по реда на Наредбата за водене и съхраняването на регистрите, водени от ДКСБТ.

Всяко акционерно дружество, отговарящо на нормативните изисквания, може да започне осъществяване на дейност като стокова борса след получаване на лицензия по реда на ЗСБТ.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

I. Компетентен орган

Органът, на когото е предоставена компетентността по издаване на лицензията, е Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.

II. Заявител

Заявител за издаване на разглежданата лицензия може да бъде всяко акционерно дружество, което отговаря на изискванията на ЗСБТ и заяви желание за извършване на дейност като стокова борса.

III. Нормативноустановени изисквания

Стоковата борса е акционерно дружество с едностепенна система на управление, което има за единствен предмет на дейност създаването на организиран пазар по чл. 2, ал. 1 от ЗСБТ.

Изискването съгласно ЗСБТ е акционерното дружество – заявител да е с капитал не по-малко от 250 000 лв., разпределен в поименни акции между акционерите, като акционер в стоковата борса не може да притежава пряко или чрез свързани лица повече от 5 % от акциите.

Съгласно изискването на чл. 23, ал. 2 ЗСБТ най-малко 25 % от посочения по-горе капитал трябва да бъде внесен при подаване на заявлението за издаване на разрешение, а останалата част - при получаване на разрешението.

IV. Необходими документи

Лице, което иска да му бъде издадена лицензия за осъществяване на дейност като стокова борса, следва да подаде до ДКСБТ писмено заявление, което трябва да съдържа наименованието, седалището и адрес на заявителя, както и адрес за кореспонденция.

Към заявлението се прилагат документите, посочени в чл. 14, ал. 2 ЗСБТ, които са:

1. уставът на дружеството;

2. данни за внесения капитал и структурата му съгласно изискванията на чл. 23 от ЗСБТ;

3. имената и адресите на лицата, които ще управляват и представляват стоковата борса;

4. проект на борсов правилник;

5. данни за помещенията и за техническото оборудване на стоковата борса;

6. устройствен правилник на борсовия арбитраж;

7. банков документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса;

8. други документи, изисквани от комисията.

V. Вътрешен ход на административната услуга

Заявлението и приложените към него документи се адресират до ДКСБТ и приемат по опис, приложен към заявлението.

Съгласно указанията на чл. 14, ал. 7 ЗСБТ Държавната комисия по стоковите борси и тържищата се произнася в едномесечен срок от получаване на заявлението и документите към него, а заявителят се уведомява за взетото решение в 7-дневен срок. Ако до изтичане на едномесечния срок от подаване на заявлението ДКСБТ не се е произнесла, смята се, че е налице мълчаливо съгласие.

Когато представените документи са непълни и/или не съответстват на закона, както и при нужда от допълнителна информация, ДКСБТ уведомява заявителя и определя срок за отстраняване на несъответствията, който не може да бъде повече от 1 месец.

Ако заявителят не отстрани непълнотите и несъответствията или не представи необходимата допълнителна информация, ДКСБТ отказва издаването на лицензия с писмено мотивирано решение.

ДКСБТ отказва издаването на лицензия за извършване на дейност като стокова борса и когато:

1. не са спазени изискванията на ЗСБТ;

2. лицето, което е упълномощено да управлява и да представлява стоковата борса, е:

а) в производство по несъстоятелност;

б) невъзстановен в правата си несъстоятелен;

в) осъдено за банкрут;

3. борсовият правилник не отговаря на изискванията на закона;

4. начинът на търговия не осигурява равни условия на членовете за участие в нея;

5. не е осигурена възможност за контрол върху изпълнението на сключваните на стоковата борса сделки;

6. в устава и борсовия правилник има разпоредби, които дават предимство на акционерите или членовете при участие в борсовата търговия.

В случай на отказ заявителят може да направи ново искане за издаване на лицензия незабавно след влизане в сила на решението за отказ.

Обжалването на отказа да бъде издадена лицензия е по реда на АПК.

При условие, че са спазени всички изисквания на закона, ДКСБТ с мотивирано решение издава лицензия на заявителя и вписва неговите данни в регистрите, водени от ДКСБТ.

ДКСБТ отнема издадената лицензия:

- ако са представени неверни сведения, които са послужили като основание за издаване на лицензията;

- при системни нарушения на ЗСБТ.

При изгубване или унищожаване на документи, удостоверяващи издадената лицензия за извършване на дейност като стокова борса, заявителят може да подаде заявление за издаване на дубликат или препис-извлечение от регистрите, водени от ДКСБТ, при заплащане на съответните такси, определени в Тарифата за таксите, събирани от ДКСБТ.

Ако след изтичане на едногодишен срок от учредяването, борсата има по-малко от 50 членове, ДКСБТ дава 6-месечен срок за попълване на броя. Ако след изтичане на срока броят не е попълнен, ДКСБТ отнема лицензията.

С решението за отнемане на лицензията ДКСБТ прекратява пълномощията на органите на стоковата борса и назначава един или няколко квестори. От влизането в сила на решението за отнемане на лицензията на стоковата борса не могат да се сключват нови сделки, освен ако това е необходимо за изпълнение на вече сключени сделки. До назначаване на ликвидатор, квесторът или квесторите упражняват правата и задълженията на съвета на директорите на борсата (чл. 20 ЗСБТ).

След влизането в сила на решението за отнемане на лицензията ДКСБТ незабавно изпраща копие от него на Агенцията по вписванията за вписване в търговския регистър прекратяването на дружеството и за образуване на производство по ликвидацията му (чл. 21, ал. 1 ЗСБТ). В тези случаи ДКСБТ назначава ликвидатор и определя срока за извършване на ликвидацията му.

VI. Такси

В хода на производството за издаване на лицензия за извършване на дейност като стокова борса се събират такси по Тарифата за таксите, събирани от ДКСБТ, както следва:

1. за издаване на лицензия за извършване на дейност като стокова борса – 5 000 лева;

2. за прекратяване извършването на дейност като стокова борса – 250 лева;

3. за вписване на промяна на заявени обстоятелства и вписване на нововъзникнали обстоятелства - 20 лева;

4. за съобщение за непълноти в представените заявления и документи и за допълнителна информация - 20 лева;

5. за предоставяне на препис от регистрите на комисията - 5 лева на страница;

6. за издаване на дубликат от удостоверение (лицензия) или удостоверение с актуализирани данни - 50 лева.

VII. Срокове за валидност на издадения акт

Издадената лицензия за извършване на дейност като стокова борса по реда на ЗСБТ е безсрочна.

0 коментара

Добавете коментар