ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ УСЛУГИ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ДЕЙНОСТИ ПО ЗАНЯТИЕ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 2 И 3 ОТ ЗППЦК КАТО ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК

  • Понед., 09 Февруари 2009 14:02


Правно основание

Закон за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

Закон за Комисията за финансов надзор (ЗКФН)

Наредба № 11 от 3 декември 2003 г. за лицензите за извършване на дейност като фондова борса, организатор на неофициален пазар на ценни книжа, инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество и дружество със специална инвестиционна цел (Наредба № 11 от 3 декември 2003 г.)

Наредба № 15 от 5 май 2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства (Наредба № 15 от 5 май 2004 г.)

Наредба № 35 от 17 октомври 2006 г. за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници (Наредба № 35 от 17 октомври 2006 г.)

Характеристика

Изложението указва реда и условията за издаване на лиценз за предоставяне на инвестиционни услуги и извършване на инвестиционни дейности по занятие по чл. 54, ал. 2 и 3 ЗППЦК като инвестиционен посредник.

Инвестиционен посредник е лице, което по занятие предоставя една или повече инвестиционни услуги и/или извършва една или повече инвестиционни дейности. Задължително условие за да извършва тези дейност е наличието на писмен лиценз, в който са определени услугите и дейностите които може да извършва като инвестиционен посредник по занятие. Инвестиционните посредници, с изключение на банките, не могат да извършват по занятие други търговски сделки.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

1. Компетентен орган

Компетентен орган за издаване на лиценза е Комисията за финансов надзор (КФН) - за лица, които не са банки.

2. Заявители, нормативно установени изисквания за издаване на лиценза и дейности, за които се издава актът

Заявител може да бъде всяко лице, което е учредено като АД или ООД и към момента на издаването на лиценза отговаря на изискванията към капитала съгласно Наредба № 35 от 17 октомври 2006 г., като не по-малко от 25 % от него трябва да бъде внесен при подаване на заявлението за издаване на лиценз, а останалата част - в 14-дневен срок от получаване на писмено уведомление от КФН, че ще издаде искания лиценз.

Лиценз се издава за следните инвестиционни услуги и дейности:

- приемане и предаване на нареждания във връзка с ценни книжа, включително посредничество за сключване на сделки във връзка с ценни книжа;

- изпълнение на нареждания за покупка или продажба на ценни книжа за сметка на клиенти;

- сделки за собствена сметка с ценни книжа;

- управление, в съответствие със сключен с клиента договор, на индивидуален портфейл, включващ ценни книжа, по собствена преценка без специални нареждания на клиента;

- предоставяне на индивидуални инвестиционни консултации на клиент, по собствена инициатива или по искане на клиента, по отношение на една или повече сделки, свързани с ценни книжа;

- поемане на емисии ценни книжа и/или предлагане за първоначална продажба на ценни книжа при условията на безусловно и неотменимо задължение за записване/придобиване на ценните книжа за собствена сметка;

- предлагане за първоначална продажба на ценни книжа без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на ценните книжа за собствена сметка.

Инвестиционните посредници могат да предоставят и следните допълнителни услуги:

- съхраняване и администриране на ценни книжа за сметка на клиенти, включително попечителска дейност (държане на ценни книжа и на пари на клиенти в депозитарна институция) и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства/ предоставените обезпечения;

- предоставяне на заеми за извършване на сделки с ценни книжа, при условие че лицето, което предоставя заема, участва в сделката при условия и по ред, определени с наредба;

- консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия;

- сделки с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги;

- инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с ценни книжа;

- услуги, свързани с поемане на емисии ценни книжа и/или предлагане за първоначална продажба на ценни книжа при условията на безусловно и неотменимо задължение за записване/придобиване на ценните книжа за собствена сметка и с предлагане за първоначална продажба на ценни книжа без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на ценните книжа за собствена сметка.

В зависимост от заявените за извършване инвестиционни услуги и дейности, капиталът на инвестиционните посредници трябва отговаря на следните изисквания:

2.1 инвестиционен посредник, който държи пари и/или ценни книжа на клиенти и предоставя една или повече от инвестиционните услуги по чл. 54, ал. 2, т. 1, 2 и 4 ЗППЦК трябва по всяко време да притежава капитал не по-малко от 250 000 лв., при условие че не извършва инвестиционните услуги и дейности по чл. 54, ал. 2, т. 3 и 6 ЗППЦК;

2.2 инвестиционен посредник, който извършва инвестиционните услуги и дейности по чл. 54, ал. 2, т. 3 и 6 ЗППЦК, трябва по всяко време да притежава капитал не по-малко от 1 500 000 лв.;

2.3 инвестиционен посредник, който не държи пари и ценни книжа на клиенти и не извършва инвестиционните услуги и дейности по чл. 54, ал. 2, т. 3 и 6 ЗППЦК, трябва по всяко време да притежава капитал не по-малко от 100 000 лв.;

2.4 инвестиционен посредник, който извършва инвестиционни услуги по чл. 54, ал. 2, т. 1 и/или 5 ЗППЦК и не държи пари и ценни книжа на клиенти и за които по тази причина не могат да възникнат задължения към клиенти, трябва да отговаря на едно от следните изисквания:

а) да разполага с начален капитал в размер не по-малко от 100 000 лв.;

б) да има застраховка "Професионална отговорност", валидна за цялата територия на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, за вредите, които могат да настъпят вследствие на виновно неизпълнение на задълженията му, свързани с неговата дейност като инвестиционен посредник; минималната застрахователна сума на застраховката е в размер на левовата равностойност на 1 000 000 евро за всяко застрахователно събитие и левовата равностойност на 1 500 000 евро за всички застрахователни събития за една година;

в) комбинация от изискванията, посочени в т. а) и б), по начин, който да осигурява ниво на покритие аналогично на това по т. а) или б).

Забележка: Изискванията към капитала на банките-инвестиционни посредници се определят с наредба на БНБ.

3. Необходими документи

Процедурата за издаване на лиценз се открива с подаване на заявление от заявителя на хартиен носител и попълване на регистрационна форма на електронен носител по образец и формат установени от КФН. Заявлението за издаване на лиценз се подава до КФН и съдържа наименованието, седалището и адреса на управление, адреса за кореспонденция, изчерпателно посочване на дейностите (сделките), които заявителят възнамерява да извършва в страната, съответно в чужбина, и подпис на лицето, разполагащо с представителна власт.

За банките инвестиционни посредници се подава заявление за вписване в регистъра на инвестиционните посредници, а техния лиценз за извършване на дейност се издава от БНБ.

3.1 Към заявлението за издаване на лиценз се прилагат следните документи:

3.1.1 заверен препис от устава, дружествения договор и другите учредителни актове, а при двустепенна система на управление - и заверен препис от решението на надзорния съвет за избор на управителен съвет;

3.1.2 данни за капитала по чл. 56 ЗППЦК;

3.1.3 програма за дейността на дружеството, включваща данни за дейността, която дружеството предвижда да извършва, както и за неговата вътрешна организация, включително:

а) пазарна информация:

аа) общ преглед и очаквано развитие на пазара;

бб) описание на конкурентната среда;

вв) силни и слаби страни на инвестиционния посредник в контекста на пазарните тенденции, конкурентната среда и предлаганите продукти;

б) клиентска структура:

аа) правен статус;

бб) социален статус;

вв) склонност към риск (съотношение риск/доход);

в) предлагани сделки и услуги:

аа) описание на предлаганите сделки и услуги;

бб) очакван дял от пазара по видове продукти;

вв) общ пазарен дял;

г) очакван финансов резултат:

аа) оборот по видове предлагани услуги;

бб) обем и структура на приходите по видове сделки, структура и обем на разходите;

вв) прогнозен финансов резултат;

д) информация за планирания относителен дял и стойност на ценните книжа за собствена сметка, в които инвестиционният посредник планира да инвестира, свързаните с тях рискове за инвестиционния посредник, вида на ценните книжа, пазара, на който се търгуват, и държавите, в които инвестиционният посредник планира да инвестира;

е) вътрешната организация:

аа) организационна структура на инвестиционния посредник;

бб) клонова структура на инвестиционния посредник;

вв) длъжностно щатно разписание в инвестиционния посредник;

гг) функционална характеристика на отделните структурни звена в инвестиционния посредник;

дд) програмно и техническо осигуряване на инвестиционния посредник;

3.1.4 заверен препис от удостоверението за вписване в търговския регистър на заявителя - инвестиционен посредник, когато той се е регистрирал като търговец с друг предмет на дейност, заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган за промяна в неговия предмет на дейност, както и актуално удостоверение за вписването в търговския регистър;

3.1.5 данни за името (собствено, бащино и фамилно), ЕГН и адресната регистрация на физическите лица, избрани за членове на управителния и на контролния орган на инвестиционния посредник;

3.1.6 данни за наименованието, седалището, предмета на дейност, номера и партидата на вписването в търговския регистър и единния идентификационен код на юридическите лица, избрани за членове на управителния и на контролния орган на инвестиционния посредник;

3.1.7 данни за името (собствено, бащино и фамилно), ЕГН и адресната регистрация на физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на управителния и на контролния орган на инвестиционния посредник;

3.1.8 данни за името (собствено, бащино и фамилно), ЕГН и адресната регистрация на всички други лица, които могат да сключват самостоятелно или съвместно с друго лице сделки за сметка на инвестиционния посредник;

3.1.9 данни за името (собствено, бащино и фамилно), ЕГН и адресната регистрация на лицата, които притежават пряко или непряко 10 или над 10 на сто от капитала или от гласовете в общото събрание на инвестиционния посредник или могат да го контролират, както и за дела им от капитала и за броя на притежаваните от тях гласове;

3.1.10 данни за наименованието, седалището, предмета на дейност, номера и партидата на вписването в търговския регистър и единния идентификационен код на юридическите лица, които притежават пряко или непряко 10 или над 10 на сто от капитала или от гласовете в общото събрание на инвестиционния посредник или могат да го контролират, както и за дела им от капитала и за броя на притежаваните от тях гласове;

3.1.11 данни за наименованието, седалището, предмета на дейност, номера и партидата на вписването в търговския регистър, актуално удостоверение за вписването в търговския регистър и единния идентификационен код на дружествата, в които инвестиционният посредник притежава пряко или непряко 10 или над 10 на сто от гласовете в общото събрание или може да ги контролира;

3.1.12 системата за водене на отчетност и за съхраняване на информацията, както и мерките за съхраняване на ценните книжа и паричните средства на клиентите и за отделяне на собствения портфейл от ценни книжа от портфейла на инвеститорите, които смята да прилага в дейността си съгласно Наредба № 1 от 2003 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници;

3.1.13 правилата за вътрешната организация, както и правилата за вътрешен контрол съгласно Наредба № 1 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници;

3.1.14 общи условия, приложими към договорите с клиентите;

3.1.15 правилата за личните сделки с ценни книжа на членовете на управителните и контролните органи на инвестиционния посредник, служителите на инвестиционния посредник и свързаните с тях лица;

3.1.16 данни за лицата, с които посредникът се явява свързано лице;

3.1.17 документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса, съгласно тарифата- приложение към чл. 27, ал. 2 ЗКФН.

3.2 За лицата, които са избрани за членове на управителния орган на инвестиционния посредник:

а) свидетелство за съдимост;

б) декларация, че лицето не е било член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;

в) декларация, че лицето не е обявявано в несъстоятелност и не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;

г) декларация, че лицето не е съпруг или роднина по права или по съребрена линия до трета степен включително или по сватовство до трета степен с друг член на управителния или на контролния орган на инвестиционния посредник;

д) декларация, че лицето не е лишено от правото да заема материалноотговорна длъжност;

е) заверен препис от документи, удостоверяващи професионалната квалификация и опит, необходими за управление на дейността на инвестиционния посредник съобразно заявените по чл. 54, ал. 2 и 3 ЗППЦК услуги и дейности;

ж) декларация дали лицето е член на управителен или контролен орган или по друг начин участва в управлението на друг инвестиционен посредник, кредитна институция или застраховател от държава членка, както и данни за това участие.

Забележка: За лицата, избрани за членове на контролния орган на инвестиционния посредник се прилагат документите по букви а) до д).

3.3 За членовете на управителния орган на инвестиционния посредник, които съгласно устава и решенията на неговите органи са овластени да го представляват, се прилага удостоверителен документ за адресна регистрация, а за чужденците - и заверен препис от разрешението за дългосрочно пребиваване в Република България, издадено от службите за административен контрол на чужденците.

3.4 За всички други лица, които могат да сключват самостоятелно или съвместно с друго лице сделки за сметка на инвестиционния посредник, се прилагат следните документи:

а) свидетелство за съдимост;

б) декларация, че лицето не е било член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;

в) декларация, че лицето не е обявявано в несъстоятелност и не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;

г) декларация, че лицето не е съпруг или роднина по права или по съребрена линия до трета степен включително или по сватовство до трета степен с друг член на управителния или на контролния орган на инвестиционния посредник;

д) декларация, че лицето не е лишено от правото да заема материалноотговорна длъжност;

е) заверен препис от документи, удостоверяващи професионалната квалификация и опит, необходими за управление на дейността на инвестиционния посредник съобразно заявените по чл. 54, ал. 2 и 3 ЗППЦК услуги и дейности;

ж) декларация дали лицето е член на управителен или контролен орган или по друг начин участва в управлението на друг инвестиционен посредник, кредитна институция или застраховател от държава членка, както и данни за това участие;

з) удостоверителен документ за адресна регистрация, а за чужденците - и заверен препис от разрешението за дългосрочно пребиваване в Република България, издадено от службите за административен контрол на чужденците.

3.5 За лицата, които притежават пряко или непряко 10 или над 10 на сто от капитала или от гласовете в общото събрание на инвестиционния посредник или могат да го контролират:

а) данни за името (собствено, бащино и фамилно), ЕГН и адресната регистрация на лицата, както и за дела им от капитала и за броя на притежаваните от тях гласове;

б) данни за наименованието, седалището, предмета на дейност, номера и партидата на вписването в търговския регистър и единния идентификационен код на юридическите лица, както и за дела им от капитала и за броя на притежаваните от тях гласове;

в) заверен препис от удостоверението за вписване в търговския регистър, както и актуално удостоверение за вписването в търговския регистър или аналогични документи, издавани от чуждестранни държавни органи, ако са юридически лица;

г) декларация, че лицето не е било член на управителен или на контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;

д) удостоверение от данъчната служба или аналогичен документ, издаван от чуждестранни държавни органи, от който да е видно дали лицето има неизплатени данъчни задължения;

е) декларация дали е свързано лице с друг съдружник (съдружници) или акционер (акционери), в която се посочват размерът на притежавания капитал и участието в управлението на този съдружник (съдружници) или акционер (акционери);

ж) декларация по определен от заместник-председателя образец относно произхода на средствата, от които са направени вноските срещу записаните акции, включително дали средствата не са заемни, както и за платените от тях данъци през последните 5 години;

з) годишните финансови отчети за последните 3 години, както и финансови отчети за последното тримесечие, предхождащо подаването на заявлението, ако са юридически лица;

и) данни за името (собствено, бащино и фамилно), ЕГН и адресната регистрация на физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на управителния и на контролния орган на инвестиционния посредник;

3.6 За юридическите лица, избрани за членове на управителния и на контролния орган на инвестиционния посредник, се прилагат:

а) заверен препис от удостоверението за вписване в търговския регистър и актуално удостоверение за вписването в търговския регистър;

б) заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган за избор на лицето, което ще ги представлява при изпълнение на задълженията им в управителния или в контролния орган на инвестиционния посредник.

3.7 В 14-дневен срок от получаване на уведомлението на КФН, че ще издаде искания лиценз, заявителят представя в КФН:

а) документ за внесена встъпителна вноска по чл. 77н, ал. 1 ЗППЦК във Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа;

б) банкови документи, удостоверяващи, че всеки от записалите дялове или акции е внесъл пълния размер на дължимите вноски.

3.8 Инвестиционен посредник, който иска да извършва услугите и дейностите по чл. 54, ал. 2 и 3 ЗППЦК и в трета държава прилага следните документи към заявлението:

а) мотивирано посочване на причините за искането за издаване на лиценз за извършване на заявените по чл. 54, ал. 2 и 3 ЗППЦК услуги и дейности в трета държава; представяне в подробности на услугите и дейностите, които възнамерява да извършва, с какви финансови инструменти, на кои пазари и за какъв вид клиенти ще търгува и с какви други дейности ще се занимава; начин на изпълнение на поръчките на клиентите, както и мерките, които ще предприеме за защита на правата по предоставените му ценни книжа и/ или пари;

б) данни за името (собствено, бащино и фамилно), ЕГН и адресната регистрация на лицата, отговорни за управлението на дейността в чужбина;

в) доказателства за наличието на служители с подходяща квалификация и професионален опит по отношение на извършване на заявените услуги и дейности по чл. 54, ал. 2 и 3 ЗППЦК в трета държава, за които се прилага биографична справка с данни за: трите имена; ЕГН; адресната регистрация; образованието, включително наименованието на учебните заведения, в които образованието е придобито, и годините на обучение; посетени квалификационни курсове и семинари с означение на мястото и годините на обучението; чужди езици, които лицето владее писмено и/ или говоримо, с посочване на степента на владеене; справка за професионалния опит с подробна характеристика на заеманите длъжности по години; настояща месторабота и подробна характеристика на заеманата длъжност.

4. Вътрешен ход на административната услуга

КФН се произнася по заявлението в срок до три месеца от получаването му, а когато са били поискани допълнителни сведения и документи - в срок един месец от получаването им.

На основа на представените документи КФН установява доколко са спазени изискванията за издаване на искания лиценз. Ако представените данни и документи са непълни или нередовни или е нужна допълнителна информация или доказателства за верността на данните, КФН изпраща съобщение за констатираните непълноти и несъответствия или за исканата допълнителна информация и документи. Ако съобщението по предходното изречение не бъде прието на посочения от заявителя адрес за кореспонденция, срокът за представянето им тече от поставянето на съобщението на специално определено за целта място в сградата на КФН. Последното обстоятелство се удостоверява с протокол, съставен от длъжностни лица, определени със заповед на председателя на КФН.

Заявителят се уведомява писмено за взетото решение в 7-дневен срок.

КФН провежда предварителни консултации със съответните компетентни органи от друга държава членка, преди да се произнесе по заявлението, когато заявителят е:

- дъщерно дружество на друг инвестиционен посредник, застраховател или кредитна институция, получили разрешение за извършване на дейност от компетентните органи на друга държава членка;

- дъщерно дружество на дружество майка на друг инвестиционен посредник, застраховател или кредитна институция, получили разрешение за извършване на дейност от компетентните органи на друга държава членка;

- лице, което се контролира от физическо или юридическо лице, което контролира инвестиционен посредник, застраховател или кредитна институция, получили разрешение за извършване на дейност от компетентните органи на друга държава членка.

Лицензът се издава на хартиен носител по установен от КФН образец. В случай на промяна в данните, вписани в лиценза, както и при кражба, загубване, повреждане или унищожаване лицето е длъжно да поиска замяната му с нов лиценз и да върне оригинала на лиценза, чиято замяна се иска, ако той е в негово разположение.

КФН издава лиценза за предоставяне на инвестиционни услуги и извършване на инвестиционни дейности по занятие само ако прецени, че заявителят отговаря на изискванията на ЗППЦК и на подзаконовите актове по прилагането му, като може да не издаде лиценз за част от заявените услуги и дейности по чл. 54, ал. 2 и 3 ЗППЦК, за които прецени, че заявителят не отговаря на изискванията на закона и на подзаконовите актове по прилагането му.

В лиценза се определят изчерпателно инвестиционните услуги и дейности, които заявителя има право да извършва. Лицензът може да включва право за извършване на една или повече от допълнителните услуги, но не може да бъде издаден само за тях.

Лицензът дава право на инвестиционния посредник да извършва посочените в него инвестиционни услуги и дейности в рамките на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, освен ако КФН изрично е разрешила извършването им и в трети държави.

Агенцията по вписванията вписва в търговския регистър дружеството, съответно правото да се извършват инвестиционните услуги и дейности по чл. 54, ал. 2 и 3 ЗППЦК в неговия предмет на дейност, след като й бъде представен издаденият от КФН лиценз.

Лице, което не притежава лиценз за извършване на инвестиционни услуги и дейности по чл. 54, ал. 2 и 3 ЗППЦК не може да използва в своето наименование рекламна или друга дейност думи на български или на чужд език, означаващи извършване на такива дейности.

КФН отказва издаването на лиценз, ако:

- капиталът на заявителя не отговаря на изискванията по чл. 56 ЗППЦК;

- някой от членовете на управителния или на контролния орган на дружеството или от лицата по чл. 60, ал. 2 и 4 ЗППЦК не може да заема длъжността поради нормативна забрана или не отговаря на изискванията на този закон;

- лице, което притежава пряко или непряко 10 или над 10 на сто от капитала или от гласовете в общото събрание или може да контролира заявителя, с дейността си или с влиянието си върху вземането на решения, може да навреди на сигурността на дружеството или на неговите операции;

- общите условия по чл. 62, ал. 2, т. 5 ЗППЦК не осигуряват в достатъчна степен интересите на инвеститорите;

- заявителят е представил неверни данни или документи с невярно съдържание;

- лицата, които притежават пряко или непряко 10 или над 10 на сто от капитала или от гласовете в общото събрание на дружеството–заявител са направили вноски със заемни средства;

- не бъде внесена встъпителната вноска по чл. 77н, ал. 1 ЗППЦК във Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа;

- заявителят е свързано лице с едно или повече физически или юридически лица и тази свързаност създава пречки за ефективното упражняване на надзорните функции на комисията или на заместник-председателя;

- са налице пречки за ефективното упражняване на надзорните функции на КФН или на заместник-председателя, произтичащи от или във връзка с прилагането на нормативен или административен акт на трета държава, регулиращ дейността на едно или повече лица, с които заявителят се явява свързано лице;

- заявителят не отговаря на другите изисквания, установени със закона и актовете по прилагането му.

Отказът на комисията да издаде лиценз се мотивира писмено.

В случаите на отказ заявителят може да подаде ново заявление за получаване на лиценз за извършване на услуги и дейности по чл. 54, ал. 2 и 3 ЗППЦК не по-рано от шест месеца от влизането в сила на решението за отказ.

Отказът да издаде лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник, както и неговото отнемане се мотивират и подлежат на обжалване пред ВАС по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като обжалването на акта не спира неговото изпълнение.

5. Такси

Съгласно Приложение към член 27, ал. 2 ЗКФН за разглеждане на заявления за издаване на лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник се дължат следните такси:

- за извършване на дейност в страната – 4 300 лева

- за извършване на дейност в страната и чужбина- 6 800 лева

- при издаден лиценз за извършване на дейност в страната и иска издаване на разрешение за извършване на дейност и в чужбина- 2 500 лева.

За вписване на банка в регистъра на инвестиционните посредници събираната такса е 3 600 лева.

1 коментара

  1. Имам следния правен казус: Искам да регистрирам фирма, която да се занимава с брокерство на чуждестранна валута (ФОРЕКС посредник )т.е. между ли инвеститори и форекс платформа. За да бъде легитимна дейността на фирмата („ООД”) желая да придобия лиценз за инвестиционен посредник издаван от КФН. Според проучването което направих по Чл. 5. (2) т.1 от Закона за пазарите на финансови инструменти попадам в чл. 8(1) или чл. 8(3) в зависимост от това дали фирмата държи пари или ценни книжа на клиенти и за който поради тази причина могат да възникнат задължения към клиенти. Реално парите на клиентите ще бъдат преьвърляни по сметка на фирмата, но единствено те ("клиентите") ще могат да ги управляват финансите си на Форекс платформата. Въпросът ми е конкретно в кой от двата параграфа попадам? Благодаря предварително за всяко професионално мнение :)

Добавете коментар