ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 2 И 3 ОТ ЗППЦК НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ КЛОН НА ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ ОТ ТРЕТА ДЪРЖАВА

  • Понед., 09 Февруари 2009 14:00


Правно основание

Закон за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

Закон за Комисията за финансов надзор (ЗКФН)

Наредба № 11 от 3 декември 2003 г. за лицензите за извършване на дейност като фондова борса, организатор на неофициален пазар на ценни книжа, инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество и дружество със специална инвестиционна цел (Наредба № 11)

Наредба № 15 от 5.05.2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства (Наредба № 15)

Наредба № 35 за капиталовата адекватност на инвестиционните посредници (Наредба № 35)

Характеристика

Инвестиционен посредник е лице, което по занятие предоставя една или повече инвестиционни услуги и/или извършва една или повече инвестиционни дейности. Задължително условие да извършва тези дейност е наличието на писмен лиценз, в който са определени услугите и дейностите които може да извършва като инвестиционен посредник по занятие. Инвестиционните посредници, с изключение на банките, не могат да извършват по занятие други търговски сделки.

Комисията за финансов надзор (КФН) издава лиценз за предоставяне на инвестиционни услуги и извършване на инвестиционни дейности по занятие само ако прецени, че заявителят отговаря на изискванията на ЗППЦК и на подзаконовите актове по прилагането му, като може да не издаде лиценз за част от заявените услуги и дейности по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗППЦК, за които прецени, че заявителят не отговаря на изискванията на закона и на подзаконовите актове по прилагането му.

В лиценза се определят изчерпателно инвестиционните услуги и дейности, които заявителя има право да извършва. Лицензът може да включва право за извършване на една или повече от допълнителните услуги, но не може да бъде издаден само за тях.

Лицето от трета държава има правата и задълженията на местен инвестиционен посредник, доколкото в закона не е предвидено друго.

Лице, което не притежава лиценз за извършване на инвестиционни услуги и дейности по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗППЦК не може да използва в своето наименование рекламна или друга дейност думи на български или на чужд език, означаващи извършване на такива дейности.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

1. Компетентен орган

Компетентен орган за издаване на лиценза е КФН, за лица, които не са банки.

Когато е предвидено в международен договор, по който страна е Република България, КФН може да признае лиценза за извършване на инвестиционни услуги и дейности, издаден на юридическо лице от трета държава.

2. Заявител

Лице, кандидатстващо за издаване на лиценз за извършване на инвестиционни услуги и дейности по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗППЦК на територията на Република България чрез клон на чуждестранно юридическо лице.

3. Нормативноустановени изисквания

КФН може да издаде лиценз за извършване на инвестиционни услуги и дейности на територията на Република България чрез клон на юридическо лице от трета държава, при условие че лицето има право по националното си законодателство да извършва тези услуги и дейности, и органът, контролиращ капиталовия пазар в държавата, където лицето е регистрирано, упражнява надзор върху него на консолидирана основа.

4. Необходими документи

Процедурата се открива с подаване на писмено заявление за издаване на лиценз за извършване на инвестиционни услуги и дейности по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗППЦК на територията на Република България чрез клон на чуждестранно юридическо лице, както и попълване на регистрационна форма на електронен носител, по образец, утвърден от КФН.

Заявлението за издаване на лиценз се подава до КФН и съдържа наименованието, седалището и адреса на управление, адреса за кореспонденция, изчерпателно посочване на дейностите (сделките), които заявителят възнамерява да извършва в страната, съответно в чужбина, и подпис на лицето, разполагащо с представителна власт. Към заявлението се прилагат:

- мотивирано посочване на причините за създаване на клон в Република България, както и представяне в подробности на услугите и дейностите, които възнамерява да извършва, с какви финансови инструменти, на кои пазари и за какъв вид клиенти ще търгува и с какви други дейности ще се занимава (в случай че чуждестранното юридическо лице е част от група, действаща във финансовия сектор, се представя и подробно описание на структурата на групата);

- заверен препис от акта за регистрация на чуждестранното юридическо лице с актуални данни за седалището, адреса на управление, предмета на дейност, размера на капитала, системата на управление и лицата, които го представляват и управляват;

- заверен препис от разрешението за извършване на услугите и дейностите по чл. 54, ал. 2 и 3 ЗППЦК, издадено от органа, контролиращ капиталовия пазар в държавата, където юридическото лице е регистрирано, включващ и описание на разрешените услуги и дейности;

- писмено съгласие за откриване на клон, издадено от органа, контролиращ капиталовия пазар в държавата, където юридическото лице е регистрирано;

- писмено изявление на органа, контролиращ капиталовия пазар в държавата, където юридическото лице е регистрирано, което съдържа декларация, че върху лицето се упражнява надзор на консолидирана основа, а също и посочване на размера на собствения му капитал и отношенията на капиталова адекватност, включително и на консолидирана основа;

- поемане на задължение от органа, контролиращ капиталовия пазар в държавата, където юридическото лице е регистрирано, за своевременно уведомяване на комисията за промени в изискванията за надзор и други условия, които биха могли да повлияят съществено върху дейността на юридическото лице, съответно на клона му в Република България;

- заверен препис от решението на компетентния орган на управление на юридическото лице за откриване на клон на територията на Република България;

- заверен препис от акта на компетентния орган на управление за избор или назначаване на лицата, които ще управляват и представляват клона на юридическото лице в Република България;

- писмена декларация от компетентния управителен орган на юридическото лице, че ще представя годишните финансови отчети, както и полугодишната информация за капиталовата адекватност на юридическото лице;

- годишните финансови отчети на юридическото лице за последните 3 години;

- програмата за дейността, която включва и подробно описание на функциите на клона и отношенията му с централата на юридическото лице при вземане на решения относно дейността му на територията на Република България, със съдържание на по чл. 18, т. 3 Наредба № 11;

- данни за капитала по чл. 56 от ЗППЦК;

- документ за внесена встъпителна вноска по чл. 77н, ал. 1 от ЗППЦК във Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа, освен ако не са налице условията по чл. 77а, ал. 4 ЗППЦК;

- данни за името (собствено, бащино и фамилно), единния граждански номер (ЕГН) и адресната регистрация на всички други лица, които могат да сключват самостоятелно или съвместно с друго лице сделки за сметка на инвестиционния посредник;

- данни за името (собствено, бащино и фамилно), единния граждански номер (ЕГН) и адресната регистрация на лицата, които притежават пряко или непряко 10 или над 10 на сто от капитала или от гласовете в общото събрание на инвестиционния посредник, определени съгласно чл. 148 от ЗППЦК, или могат да го контролират, както и за дела им от капитала и за броя на притежаваните от тях гласове;

- данни за наименованието, седалището, предмета на дейност, номера и партидата на вписването в търговския регистър и единния идентификационен код на юридическите лица, които притежават пряко или непряко 10 или над 10 на сто от капитала или от гласовете в общото събрание на инвестиционния посредник, определени съгласно чл. 148 от ЗППЦК, или могат да го контролират, както и за дела им от капитала и за броя на притежаваните от тях гласове;

- общите условия, приложими към договорите с клиентите;

- данни за наименованието, седалището, предмета на дейност, номера и партидата на вписването в търговския регистър, актуално удостоверение за вписването в търговския регистър и единния идентификационен код на дружествата, в които инвестиционният посредник притежава пряко или непряко 10 или над 10 на сто от гласовете в общото събрание, определени съгласно чл. 148 от ЗППЦК, или може да ги контролира;

- системата за водене на отчетност и за съхраняване на информацията, както и мерките за съхраняване на ценните книжа и паричните средства на клиентите и за отделяне на собствения портфейл от ценни книжа от портфейла на инвеститорите, които смята да прилага в дейността си съгласно Наредба № 1 от 2003 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (Наредба № 1);

- правилата за вътрешната организация, както и правилата за вътрешен контрол съгласно Наредба № 1;

- правилата за личните сделки с ценни книжа на членовете на управителните и контролните органи на инвестиционния посредник, служителите на инвестиционния посредник и свързаните с тях лица;

- документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса съгласно тарифата – приложение към чл. 27, ал. 2 ЗКФН;

Всяко лице, което е избрано или назначено да управлява клона и да представлява юридическото лице от трета държава в Република България, към заявлението представя:

- свидетелство за съдимост;

- декларация, че лицето не е било член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;

- декларация, че лицето не е обявявано в несъстоятелност и не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;

- декларация, че лицето не е съпруг или роднина по права или по съребрена линия до трета степен включително или по сватовство до трета степен с друг член на управителния или на контролния орган на инвестиционния посредник;

- декларация, че лицето не е лишено от правото да заема материалноотговорна длъжност;

- заверен препис от документи, удостоверяващи професионалната квалификация и опит, необходими за управление на дейността на инвестиционния посредник съобразно заявените услуги и дейности;

- декларация дали лицето е член на управителен или контролен орган или по друг начин участва в управлението на друг инвестиционен посредник, кредитна институция или застраховател от държава членка, както и данни за това участие;

- удостоверителен документ за адресна регистрация за членовете на управителния орган на инвестиционния посредник, които съгласно устава и решенията на неговите органи са овластени да го представляват, а за чужденците – и заверен препис от разрешението за дългосрочно пребиваване в Република България, издадено от службите за административен контрол на чужденците.

5. Вътрешен ход на административната услуга

КФН се произнася по заявлението в срок до 3 месеца от получаването му, а когато са били поискани допълнителни сведения и документи – в срок 1 месец от получаването им.

На основа на представените документи КФН установява доколко са спазени изискванията за издаване на искания лиценз. Ако представените данни и документи са непълни или нередовни или е нужна допълнителна информация или доказателства за верността на данните, КФН изпраща съобщение за констатираните непълноти и несъответствия или за исканата допълнителна информация и документи. Ако съобщението по предходното изречение не бъде прието на посочения от заявителя адрес за кореспонденция, срокът за представянето им тече от поставянето на съобщението на специално определено за целта място в сградата на КФН. Последното обстоятелство се удостоверява с протокол, съставен от длъжностни лица, определени със заповед на председателя на КФН.

Заявителят се уведомява писмено за взетото решение в 7-дневен срок.

Лицензът се издава на хартиен носител по установен от КФН образец. В случай на промяна в данните, вписани в лиценза, както и при кражба, загубване, повреждане или унищожаване, лицето е длъжно да поиска замяната му с нов лиценз и да върне оригинала на лиценза, чиято замяна се иска, ако той е в негово разположение. В лиценза се определят изчерпателно инвестиционните услуги и дейности, които заявителя има право да извършва. Лицензът може да включва право за извършване на една или повече от допълнителните услуги, но не може да бъде издаден само за тях.

Агенцията по вписванията вписва в търговския регистър дружеството, съответно правото да се извършват инвестиционните услуги и дейности по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗППЦК в неговия предмет на дейност, след като й бъде представен издаденият от КФН лиценз.

КФН отказва издаването на лиценз, при условията на чл. 205 ЗППЦК.

Отказът на КФН да издаде лиценз се мотивира писмено.

В случаите на отказ заявителят може да подаде ново заявление за получаване на лиценз за извършване на услуги и дейности по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗППЦК не по-рано от 6 месеца от влизането в сила на решението за отказ.

Отказът да издаде лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник се мотивира и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като обжалването на акта не спира неговото изпълнение.

6. Такси

Съгласно приложение към член 27, ал. 2 от ЗКФН за разглеждане на заявления за издаване на лиценз се дължат следните такси:

- за извършване на дейност в страната – 4 300 лева;

- за извършване на дейност в страната и чужбина – 6 800 лева;

- при издаден лиценз за извършване на дейност в страната и иска издаване на разрешение за извършване на дейност и в чужбина – 2 500 лева.

0 коментара

Добавете коментар