ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ НА ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО

  • Понед., 09 Февруари 2009 13:58


Правно основание

Закон за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

Закон за Комисията за финансов надзор (ЗКФН)

Наредба № 11 от 3 декември 2003 г. за лицензите за извършване на дейност като фондова борса, организатор на неофициален пазар на ценни книжа, инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество и дружество със специална инвестиционна цел (Наредба № 11 от 3 декември 2003 г.)

Наредба № 25 от 22 март 2006 г. за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове (Наредба № 25 от 22 март 2006 г.)

Характеристика

Изложението указва реда и условията за издаване на лиценз за извършване на дейност на инвестиционно дружество.

Инвестиционното дружество е акционерно дружество, чийто предмет на дейност е инвестиране в ценни книжа и други ликвидни финансови активи по чл. 195 ЗППЦК на парични средства, набрани чрез публично предлагане на акции, и което действа на принципа на разпределение на риска.

Инвестиционно дружество е и всяко акционерно дружество, което набира парични средства чрез публично предлагане на акции и чиито инвестиции в ценни книжа надвишават 50 на сто от активите по неговия баланс в продължение на 6 месеца.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

1. Компетентен орган

Компетентен орган за издаване на лиценз е Комисията за финансов надзор (КФН).

2. Заявител

Заявител може да бъде само АД, което има предмет на дейност инвестиране в ценни книжа на парични средства, набрани чрез публично предлагане на акции и което действа на принципа на разпределението на риска и което е учредено на учредително събрание.

Капиталът на инвестиционното дружество не може да бъде по-малък от 500 000 лева и не по-малко от 25% от него трябва да бъде внесен при подаване на заявлението за издаване на лиценз за извършване на дейност като инвестиционно дружество, а останалата част - в 14-дневен срок от получаване на писмено уведомление от КФН, че ще издаде лиценза след внасяне на пълния размер на капитала.

3. Необходими документи

Процедурата се открива с подаване на писмено заявление на хартиен носител и попълване на регистрационна форма на електронен носител, по установен образец и формат.

3.1 Към заявлението се прилагат следните документи:

3.1.1 заверен препис от устава и другите учредителни актове, а при двустепенна система на управление - и заверен препис от решението на надзорния съвет за избор на управителен съвет;

3.1.2 банков документ, удостоверяващ размера на внесения капитал по чл. 166, ал. 1 или 2 ЗППЦК, но не по-малко от 25 на сто от записания капитал;

3.1.3 данни за името (собствено, бащино и фамилно), единния граждански номер (ЕГН) и адресната регистрация на физическите лица, избрани за членове на съвета на директорите, на управителния и на надзорния съвет на инвестиционното дружество;

3.1.4 данни за наименованието, седалището, предмета на дейност, номера и партидата на вписване в търговския регистър и единния идентификационен код на юридическите лица, избрани за членове на съвета на директорите, на управителния и на надзорния съвет на инвестиционното дружество;

3.1.5 данни за името (собствено, бащино и фамилно), единния граждански номер (ЕГН) и адресната регистрация на физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на съвета на директорите, на управителния и на надзорния съвет на инвестиционното дружество;

3.1.6 данни за името (собствено, бащино и фамилно), единния граждански номер (ЕГН) и адресната регистрация на всички други лица, оправомощени да управляват и представляват инвестиционното дружество;

3.1.7 данни за наименованието, седалището, адреса на управление, номера и партидата на вписването в търговския регистър, актуално удостоверение за вписването в търговския регистър, номера и датата на издадения от комисията лиценз и единния идентификационен код на управляващото дружество, което ще управлява дейността по чл. 164, ал. 1 ЗППЦК на инвестиционното дружество;

3.1.8 данни за наименованието, седалището, адреса на управление за банката, с която е сключен договор за депозитарни услуги, а за местна банка и банка от трета държава, получила лицензия от Българската народна банка за извършване на банкова дейност на територията на Република България чрез клон, и номера и партидата на вписването в търговския регистър, единния идентификационен код и заверен препис от лицензията на Българската народна банка;

3.1.9 данни за наименованието, седалището, адреса на управление, номера и партидата на вписването в търговския регистър, актуално удостоверение за вписването в търговския регистър, единния идентификационен код, номера и датата на издадения от комисията лиценз за извършване на услуги и дейности по чл. 54, ал. 2 и 3 ЗППЦК, а за банка - заверен препис от лицензията, издадена от Българската народна банка за извършване на сделки по чл. 1, ал. 2, т. 4 от Закона за банките, на инвестиционните посредници, упълномощени от съвета на директорите, съответно от управителния съвет на инвестиционното дружество, за изпълнение на решенията и нарежданията по чл. 202, ал. 5 ЗППЦК;

3.1.10 данни за името (собствено, бащино и фамилно), единния граждански номер (ЕГН) и адресната регистрация на лицата, които притежават пряко или чрез свързани лица 10 или над 10 на сто от акциите с право на глас или могат да упражняват контрол върху инвестиционното дружество и за броя на притежаваните от тях гласове;

3.1.11 данни за наименованието, седалището, предмета на дейност, номера и партидата на вписване в търговския регистър и единния идентификационен код на юридическите лица, които притежават пряко или чрез свързани лица 10 или над 10 на сто от акциите с право на глас или могат да упражняват контрол върху инвестиционното дружество и за броя на притежаваните от тях гласове;

3.1.12 правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите;

3.1.13 проспектът на инвестиционното дружество от отворен тип;

3.1.14 правилата за управление на риска;

3.1.15 документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса съгласно тарифата- приложение към чл. 27, ал. 2 ЗКФН.

3.2 За лицата, избрани за членове на съвета на директорите или на управителния съвет на инвестиционното дружество към заявлението се прилагат:

3.2.1 свидетелство за съдимост;

3.2.2 декларация, че не са били членове на управителен или на контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;

3.2.3 декларация, че не са били обявявани в несъстоятелност и не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност;

3.2.4 декларация, че не е съпруг или роднина по права или по съребрена линия до трета степен включително или по сватовство до трета степен с друг член на управителен или контролен орган на инвестиционното дружество;

3.2.5 декларация, че не са лишени от правото да заемат материалноотговорна длъжност;

3.2.6 декларация по чл. 169 и 170 ЗППЦК;

3.2.7 заверен препис от документи, удостоверяващи професионалната квалификация и опит, необходими за управление на дейността на инвестиционното дружество;

3.2.8 за членовете на съвета на директорите или на управителния съвет на инвестиционното дружество, които съгласно устава и решенията на неговите органи са овластени да го представляват, се прилага удостоверителен документ за адресна регистрация, а за чужденците - и заверен препис от разрешението за дългосрочно пребиваване в Република България, издадено от службите за административен контрол на чужденците;

3.2.9 за лицата, избрани за членове на надзорния съвет на инвестиционното дружество, се прилагат документите по т. 3.2.1–3.2.6.

3.3 За физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на съвета на директорите, на управителния и на надзорния съвет, както и други лица, оправомощени да управляват и представляват инвестиционното дружество, се прилагат документите по т.3.2.1-3.2.9.

3.4 За юридическите лица, избрани за членове на съвета на директорите, на управителния и на надзорния съвет, се прилагат:

3.4.1 заверен препис от удостоверението за вписване в търговския регистър и актуално удостоверение за вписването в търговския регистър;

3.4.2 заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган за избор на лицето, което ще ги представлява при изпълнение на задълженията им в съвета на директорите, съответно в управителния или в надзорния съвет на инвестиционното дружество.

3.5 За лицата, които притежават пряко или чрез свързани лица 10 или над 10 на сто от акциите или могат да упражняват контрол върху инвестиционното дружество, към заявлението се прилагат:

3.5.1 удостоверение от данъчната служба, от което да е видно дали имат неизплатени данъчни задължения;

3.5.2 декларация по определен от заместник-председателя образец относно произхода на средствата, от които са направени вноските срещу записаните акции, включително дали средствата не са заемни, и за платените от тях данъци през последните 5 години;

3.5.3 декларация, че не са били членове на управителен или на контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;

3.5.4 декларация дали са свързани лица с друг акционер (акционери), в която се посочват размерът на притежавания капитал и начинът на свързаност с този акционер (акционери);

3.5.5 заверен препис от удостоверението за вписване в търговския регистър, както и актуално удостоверение за вписването в търговския регистър, ако са юридически лица;

3.5.6 годишните финансови отчети за последните 3 години, както и финансови отчети за последното тримесечие, предхождащо подаването на заявлението, ако са юридически лица.

3.6 За управляващото дружество, което ще управлява дейността по чл. 164, ал. 1 ЗППЦК на инвестиционното дружество, към заявлението се прилагат:

3.6.1 заверен препис от договора на инвестиционното дружество с управляващото дружество по чл. 168 ЗППЦК;

3.6.2 данни за името (собствено, бащино и фамилно) на лицето, което ще взема решения при управлението на инвестиционната дейност на инвестиционното дружество, както и заверен препис от решението на компетентния орган за неговия избор.

Забележка: Лицето по т. 3.6.2 прилага:

- свидетелство за съдимост;

- декларация по чл. 170 ЗППЦК;

- декларация, че не е било член на управителен или на контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;

- заверен препис от диплома за завършено висше образование, както и други документи, които удостоверяват неговата професионална квалификация и опит.

3.7 За банката депозитар към заявлението се прилагат:

3.7.1 заверен препис от удостоверение за вписване в търговския регистър и актуално удостоверение за вписването в търговския регистър на банката депозитар, ако е местна банка или банка от трета държава, получила лицензия от Българската народна банка за извършване на банкова дейност на територията на Република България чрез клон;

3.7.2 заверен препис от договора за депозитарни услуги;

3.7.3 декларация за обстоятелствата по чл. 173, ал. 2, т. 5 ЗППЦК;

3.7.4 информация за кадровата, капиталовата и информационната обезпеченост, както и системата за съхраняване на информация, гарантиращи ефективното изпълнение на депозитарните функции на банката;

3.7.5 декларация по чл. 173, ал. 3 ЗППЦК.

Забележка: Банковите документи, удостоверяващи, че всеки от записалите акции е внесъл пълния размер на дължимите вноски, се представят в комисията в 14-дневен срок от получаване на уведомлението от КФН че ще издаде искания лиценз.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Заявлението се подава до КФН и съдържа наименованието, седалището и адреса на управление, адрес за кореспонденция, изчерпателно изброяване на дейностите, които заявителят иска да извършва и подпис на лицето, разполагащо с представителна власт.

КФН се произнася по заявлението в срок до три месеца от получаването му, а когато са били поискани допълнителни сведения и документи - в срок един месец от получаването им.

На основа на представените документи КФН установява доколко са спазени изискванията за издаване на искания лиценз. Ако представените данни и документи са непълни или нередовни или е нужна допълнителна информация или доказателства за верността на данните, комисията изпраща съобщение за констатираните непълноти и несъответствия или за исканата допълнителна информация и документи.

Ако съобщението не бъде прието на посочения от заявителя адрес за кореспонденция, срокът за представянето им тече от поставянето на съобщението на специално определено за целта място в сградата на КФН. Последното обстоятелство се удостоверява с протокол, съставен от длъжностни лица, определени със заповед на председателя на КФН. Заявителят се уведомява писмено за взетото решение в 7-дневен срок.

Едновременно с издаването на лиценз на инвестиционно дружество от отворен тип и разрешение на управляващо дружество за организиране и управление на договорен фонд КФН потвърждава проспекта на инвестиционното дружество и договорния фонд.

Лицензът за извършване на дейност като инвестиционно дружество се издава на хартиен носител по установен образец. В случай на промяна в данните, вписани в лиценза, както и при кражба, загубване, повреждане или унищожаване лицето е длъжно да поиска замяната му с нов лиценз и да върне оригинала на лиценза, чиято замяна се иска, ако той е в негово разположение.

Агенцията по вписванията вписва инвестиционното дружество в търговския регистър, след като й бъде представен съответният лиценз, издаден от КФН.

Инвестиционното дружество представя в КФН удостоверение за вписване в 7-дневен срок от вписването.

Лице, което не притежава лиценз за извършване на дейност като инвестиционно дружество съгласно изискванията на закона, не може да използва в своето наименование, рекламна или друга дейност думите "инвестиционно дружество", съответно други равнозначни думи на български или на чужд език, означаващи извършването на такава дейност.

КФН отказва да издаде лиценз за извършване на дейност като инвестиционно дружество, ако:

а) уставът и другите учредителни актове на дружеството не съответстват на закона;

б) капиталът не отговаря на изискванията на ЗППЦК;

в) договорът с управляващото дружество не съответства на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му;

г) членовете на управителния и на контролните органи не отговарят на изискванията по чл. 167 ЗППЦК;

д) лицата, които притежават пряко или непряко 10 или над 10 на сто от акциите с право на глас, могат да упражняват контрол над инвестиционното дружество, с дейността или с влиянието си върху вземането на решение могат да навредят на сигурността на инвестициите;

е) лицата, които притежават пряко или непряко 10 или над 10 на сто от акциите с право на глас, са направили вноски със заемни средства;

ж) банката депозитар или договорът с банката депозитар не отговарят на изискванията на закона или на актовете по прилагането му;

з) проспектът на инвестиционното дружество от отворен тип не съответства на изискванията на този закон и на актовете по прилагането му;

и) съгласно закона или устава си, инвестиционното дружество не може да предлага акциите си на територията на Република България;

й) не са осигурени в достатъчна степен интересите на инвеститорите.

В случаите по б. а)-г), ж) и з) КФН може да откаже да издаде лиценз само ако заявителят не е отстранил несъответствията или не е представил изискуемите документи в определения от нея срок, който не може да бъде по-малък от 1 месец.

Отказът на комисията се мотивира писмено.

В случаите на отказ заявителят може да направи ново искане за издаване на лиценз не по-рано от 6 месеца от влизането в сила на решението за отказ.

Отказът за издаването на лиценз и отнемането му от КФН подлежат на обжалване пред ВАС по реда на АПК. Обжалването на акта не спира неговото изпълнение.

5. Такси

Съгласно Приложение към чл. 2, ал. 2 ЗКФН, таксите които се събират за разглеждане на заявлението за лиценз са следните:

- за издаване на лиценз като инвестиционно дружество от затворен тип - 3 600 лева;

- за издаване на лиценз като инвестиционно дружество от отворен тип - 4 400 лева.

0 коментара

Добавете коментар