ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ КАТО ДРУЖЕСТВО СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ

  • Понед., 09 Февруари 2009 13:56


Правно основание

Закон за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ)

Закон за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

Наредба № 11 от 3 декември 2003 г. за лицензите за извършване на дейност като фондова борса, организатор на неофициален пазар на ценни книжа, инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество и дружество със специална инвестиционна цел (Наредба № 11)

Наредба № 2 от 2003 год. за проспектите при публичното предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа (Наредба № 2)

Характеристика

Дружеството със специална инвестиционна цел се създава и организира като акционерно дружество. Притежаването на писмен лиценз е задължителна предпоставка за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

I. Компетентен орган

Компетентен орган за издаване на лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел е Комисията за финансов надзор (КФН).

II. Заявител

Заявител може да бъде само акционерно дружество, което е учредено по реда и условията на чл. 163 ТЗ и има за предмет на дейност инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти или във вземания (секюритизация на недвижими имоти и вземания).

III. Нормативно установени изисквания

Лице, което ще извършва дейност като дружество със специална инвестиционна цел, трябва да бъде учредено като акционерно дружество и към момента на подаване на заявлението за издаване на лиценз да отговаря на изискванията на чл. 6 ал.1 ЗДСИЦ – капиталът на дружеството да не бъде по-малък от 500 000 лв.

IV. Необходими документи

Процедурата по издаване на лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел се открива с подаване на писмено заявление на хартиен носител и попълване на регистрационна форма на електронен носител по образец и формат, установени от КФН. Заявлението съдържа наименованието, седалището и адреса на управление, адреса за кореспонденция, изчерпателно посочване на дейностите, които заявителят желае да извършва и подпис на лицето, разполагащо с представителна власт.

Към заявлението се прилагат документи по статута на дружеството:

- заверен препис от устава и другите учредителни актове;

- банков документ, удостоверяващ размера на внесения капитал, който не може да бъде по-малък от 500 000 лв.;

- проспект за задължително увеличаване на капитала чрез публично предлагане на акции;

- заверен препис от удостоверението за вписване в търговския регистър на заявителя и актуално удостоверение за вписване в търговския регистър;

- данни за името (собствено, бащино и фамилно име), ЕГН и адресната регистрация на лицата, избрани за членове на съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел;

- данни за наименованието, седалището, предмета на дейност, номера и партидата на вписването в търговския регистър и единния идентификационен код на юридическите лица, избрани за членове на съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел;

- данни за името (собствено, бащино и фамилно), ЕГН и адресната регистрация на физическите лица, които представляват юридическите лица – членове на съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел;

- данни за името (собствено, бащино и фамилно), ЕГН и адресната регистрация на всички други лица, оправомощени да управляват и представляват дружеството със специална инвестиционна цел;

- данни за наименованието, седалището, адреса на управление, номера и партидата на вписването в търговския регистър, единния идентификационен код и заверен препис от лицензията на Българската народна банка за банката, с която е сключен договор за депозитарни услуги;

- данни за наименованието, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, номера и партидата на вписването в търговския регистър и единния идентификационен код на обслужващото дружество или дружества, както и данни за необходимите организация и ресурси за осъществяване на дейността по чл. 18 ал. 2 ЗДСИЦ по обслужване на дружеството със специална инвестиционна цел;

- данни за името (собствено, бащино и фамилно), ЕГН и адресната регистрация на лицата, които притежават пряко или чрез свързани лица над 5 на сто от акциите с право на глас или могат да упражняват контрол върху дружеството със специална инвестиционна цел;

- данни за наименованието, седалището, предмета на дейност, номера и партидата на вписване в търговския регистър и единния идентификационен код на юридическите лица, които притежават пряко или чрез свързани лица над 5 на сто от акциите с право на глас или могат да упражняват контрол върху дружеството със специална инвестиционна цел;

- документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса съгласно тарифата – приложение към чл. 27, ал. 2 ЗКФН.

Прилагат се и данни за лицата, избрани за членове на съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел:

- за физически лица – свидетелство за съдимост; декларация, че не са били членове на управителен или на контролен орган на дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност, през последните 2 години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудоволетворени кредитори; декларация, че не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или като неограничено отговорен съдружник в търговско дружество и не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност; декларация, че не са съпрузи или роднини до трета степен включително, по права или по съребрена линия помежду си или на член на управителен или контролен орган на обслужващото дружество; декларация, че не са лишени от правото да заемат материалноотговорна длъжност; заверен препис от диплом за завършено висше образование;

- за физическите лица, които представляват юридическите лица – членове на съвета на директорите, както и други лица, оправомощени да управляват и представляват дружеството със специална инвестиционна цел, се прилагат визираните по-горе документи;

- за юридическите лица, избрани за членове на съвета на директорите, се прилагат заверен препис от удостоверението за вписване в търговския регистър и актуално удостоверение за вписване в търговския регистър и заверен препис от решението на компетентния (съгласно устройствените актове) орган за избор на лицето, което ще ги представлява при изпълнение на задълженията им в съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел.

Данни и документи за статута на лицата, които притежават пряко или чрез свързани лица над 5 на сто от акциите с право на глас или могат да упражняват контрол върху дружество със специална инвестиционна цел:

- удостоверение от данъчната служба, от което да е видно дали имат неизплатени данъчни задължения;

- декларация относно произхода на средствата, от които са направени вноските срещу записаните акции, включително дали средствата не са заемни и за платените от тях данъци през последните 5 години;

- декларация дали са били членове на управителен или на контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудоволетворени кредитори;

- декларация дали са свързани лица с друг акционер/и, в която се посочват размерът на притежавания капитал и участието в управлението на този акционер/и;

- заверен препис от удостоверението за вписване в търговския регистър, както и актуално удостоверение за вписване в търговския регистър, ако са юридически лица;

- годишните финансови отчети за последните 3 години, ако са юридически лица.

Документи за банката депозитар:

- заверен препис от удостоверението за вписване в търговския регистър и актуално удостоверение за вписване в търговския регистър;

- заверен препис от договора за депозитарни услуги;

- информация за кадровата, капиталовата и информационната обезпеченост, както и системата за съхранение на информация, гарантиращи ефективното изпълнение на депозитарните функции на банката;

- декларация по чл. 173, ал. 2, т. 5 и чл. 173, ал. 3 ЗППЦК.

Документи за обслужващото дружество:

- заверен препис от удостоверението за вписване в търговския регистър и актуално удостоверение за вписване в търговския регистър;

- заверен препис от договора за обслужване на дейността на дружеството със специална инвестиционна цел;

- документи, удостоверяващи наличието на необходимите организация и ресурси за осъществяване на дейността по чл. 18 ал. 2 ЗДСИЦ по обслужване на дружеството със специална инвестиционна цел.

V. Вътрешен ход на административната услуга

Заявлението се подава в 6-месечен срок от датата на вписване на дружеството със специална инвестиционна цел в търговския регистър. Членовете на съвета на директорите са длъжни да депозират съответното заявление пред КФН в указания от закона срок като в случай на неизпълнение на това задължение, КФН уведомява за това съда по регистрация на дружеството, който извършва служебна промяна на фирмата на дружеството.

Въз основа на представените документи КФН установява спазени ли са изискванията за издаване на исканото разрешение. Ако представените данни и документи са непълни или нередовни, или е нужна допълнителна информация или доказателства за верността на данните, КФН изпраща съобщение за констатираните непълноти и несъответствия или за изисканата допълнителна информация и документи.

В случай, че съобщението не бъде прието на посочения от заявителя адрес за кореспонденция, срокът за представянето им тече от поставянето на съобщението на специално определено за целта място в сградата на. Това обстоятелство се удостоверява с протокол, съставен от длъжностни лица, определени със заповед на председателя на КФН.

КФН се произнася по заявлението в срок 1 месец от получаването му, а в случай че са били поискани допълнителни сведения и документи – до 14 дни от получаването им. КФН се произнася по заявлението с решение.

В случай че са налице визираните законови предпоставки КФН се произнася с решение за издаване на лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел, чрез което заявителят придобива статута на дружество със специална инвестиционна цел. Лицензът за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел се издава на хартиен носител по установен от КФН образец.

Издаденият лиценз дава право за извършване само на изчерпателно посочените в него дейности и услуги.

КФН отказва издаването на лиценз, когато проспектът за публично предлагане на ценни книжа, обслужващото дружество, банката депозитар или договорът по чл. 11, ал. 1, т. 4 ЗДСИЦ не съответстват на ЗДСИЦ, ЗППЦК или на актовете по тяхното предлагане, както и когато лицата, притежаващи пряко или чрез свързани лица над 5 на сто от акциите с право на глас, или можещи да упражняват контрол над дружеството с дейността си или с влиянието си върху вземането на решение, могат да навредят на сигурността на инвестициите.

Отказ се издава и когато дружеството не отговаря на изискванията за минимален капитал ЗДСИЦ, членовете на съвета на директорите и лицата, оправомощени да управляват и представляват дружеството, не отговарят на изискванията по чл. 8 ал. 2 ЗДСИЦ или не са спазени други изисквания на закона или са застрашени интересите на инвеститорите.

КФН отказва издаването на лиценз и в случаите, когато заявителят не е отстранил несъответствията и не е представил изискуемите документи в определения от нея срок, който не може да бъде по-малък от 1 месец.

Отказът на КФН да се издаде лиценз се мотивира писмено и може да се обжалва само по съдебен ред пред Върховен административен съд в 14-дневен срок.

След влизане в сила на отказа, КФН изпраща до съда по регистрацията на дружеството уведомление, въз основа на което съдът служебно изменя фирмата на дружеството, като обозначението на "акционерно дружество със специална инвестиционна цел" и съкращението "АДСИЦ" се заменят с "акционерно дружество", съответно "АД".

Комисията за финансов надзор отнема лиценз, когато:

- дружеството със специална инвестиционна цел, не започне да извършва разрешената дейност в срок 12 – месеца от датата на издаване на лиценза;

- дружеството със специална инвестиционна цел е представило неверни данни, които са послужили като основание за издаване на лиценз;

- престане да отговаря на условията, при които е издаден лицензът;

- системно нарушава разпоредбите на този закон или актовете по прилагането му.

В 7-дневен срок от вземане на решението за отнемане на лиценза, Комисията за финансов надзор уведомява дружеството. Отнемането на лиценза се мотивира писмено. Обжалването се извършва по реда за обжалване на отказ за издаване на лиценз.

След влизане в сила на решението за отнемане на лиценза КФН незабавно отправя искане до съответния Окръжен съд за образуване производство по ликвидация на дружеството със специална инвестиционна цел и предприема всички необходими мерки за уведомяване на обществеността.

В случай на промяна на данните, вписани в лиценза, както и при кражба, загубване, повреждане или унищожаване, лицето е длъжно да поиска замяната му с нов лиценз и да върне оригинала на лиценза, чиято замяна се иска, ако той е в негово разположение.

VI. Такси

За издаване на лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел таксата, която се дължи, е в размер на 3 600 лв.

0 коментара

Добавете коментар