ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ИЛИ УДОСТОВЕРЕНИЕ С АКТУАЛНИ ДАННИ ПО РЕГИСТРАЦИЯТА ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА

  • Понед., 09 Февруари 2009 13:54


Правно основание

Административнопроцесуален кодекс

Закон за стоковите борси и тържищата

Правилник за устройството и дейността на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и на нейната администрация

Наредба за водене и съхраняването на регистрите, водени от ДКСБТ

Тарифа за таксите, събирани от ДКСБТ (ТТСДКСБТ)

Характеристика

Целта на настоящата административна услуга е да укаже реда и условията, при които Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) издава дубликат от удостоверение или удостоверение с актуални данни.

Заинтересованите лица могат да поискат издаване на същите в случай на изгубване, унищожаване или повреда на оригиналния документ или промяна на данните, вписани в документа.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

1. Компетентен орган

Органът, на когото е предоставена компетентността по издаване на дубликат от удостоверение или удостоверение с актуални данни, е Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.

2. Заявител

Заявлението следва да бъде подадено от заинтересовано лице или упълномощен негов представител. Заинтересовани лица са тези, които имат лицензия за извършване на дейност като стокова борса или които имат удостоверение за извършена регистрация като стоково тържище, пазар на производителите или брокер на стокова борса.

3. Необходими документи

За да започне производството по настоящата услуга е необходимо заявителят да подаде заявление за издаване на дубликат или удостоверение с актуални данни .

4. Вътрешен ход на административната услуга

След като получи заявлението ДКСБТ издава съответния дубликат от удостоверение или удостоверение с актуални данни. Държавната комисия по стоковите борси и тържищата може да откаже издаването на дубликат от удостоверение или удостоверение с актуални данни, ако лицето не попада в кръга на заинтересованите лица.

5. Такси

Съгласно чл. единствен, т. 16 от ТТСДКСБТ лицето следва да заплати такса в размер на 50 лв.

0 коментара

Добавете коментар