Извършване на разрешение за регистрация на брокер на стокова борса

  • Понед., 09 Февруари 2009 13:51Правно основание

Закон за стоковите борси и тържищата (ЗСБТ)
Правилник за устройството и дейността на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и на нейната администрация
Наредба за водене и съхраняването на регистрите, водени от ДКСБТ (НВСРВДКСБТ)
Тарифа за таксите, събирани от ДКСБТ (ТТСДКСБТ)


Характеристика

Целта на настоящата услуга е да укаже реда и условията при които се издава удостоверение за извършена регистрация на брокер на стокова борса, притежаването на което е задължително условие за правомерно извършване на дейност като брокер на стокова борса.

Издаденото удостоверение е основание за вписване в регистрите, водени от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) по реда на НВСРВДКСБТ. По своята същност тези регистри са документални, а също така и под формата на компютърна база данни. Вписването в регистъра на извършените регистрации за брокерска дейност и Регистърът за стоковите борси и за брокерите, осъществяващи дейност на съответната стокова борса, са задължителни, тъй като дейността като брокери на стокова борса следва да се извършва само от регистрирани лица.


Процедура:
   

I. Компетентен орган

Органът, на когото е предоставена компетентността по извършване регистрацията на брокер на стокова борса, е Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.

II. Задължени лица

Заявлението за издаване на удостоверение за извършване на дейност като брокер на стокова борса следва да се подаде от всяко физическо лице, което отговаря на изискванията на ЗСБТ и желае да извършва дейност като брокер на стокова борса.

III. Нормативноустановени изисквания

В регистъра на брокерите се вписва лице, което е дееспособно и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, както и отговаря на следните изисквания за квалификация за извършване на брокерска дейност:

- завършило е средно образование

- завършило е курс на обучение за брокерска дейност на стокова борса.

IV. Необходими документи

Лице, което иска да му бъде издадено удостоверение за извършена регистрация като брокер на стокова борса, подава до ДКСБТ писмено заявление, което трябва да съдържа трите имена, ЕГН, номер на документ за самоличност и постоянен адрес на заявителя.

Към заявлението се прилагат следните документи:

1. свидетелство за съдимост;

2. документ за завършено средно или висше образование;

3. документ за завършена завършен курс на обучение за брокерска дейност на стокова борса;

4. банков документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса съгласно Тарифата за таксите, събирани от ДКСБТ.

V. Вътрешен ход на административната услуга

Заявлението заедно с приложените към него документи се адресира до ДКСБТ и се приема по опис, приложен към заявлението.

ДКСБТ разглежда заявлението и взема решение за извършване на регистрацията в рамките на 5 работни дни от датата на получаване на заявлението.

Въз основа на решението си ДКСБТ издава на заявителя удостоверение за извършване на регистрация. Удостоверението се получава срещу подпис на заявителя или на упълномощено от него лице.

ДКСБТ заличава брокер от регистъра на брокерите, осъществяващи дейност на стокова борса, при:

- писмена молба на брокера за заличаване;

- промени на обстоятелствата, поради които лицето вече не отговаря на изискванията на ЗСБТ.

След заличаване на регистрацията на брокера, ДКСБТ отнема издаденото удостоверение и оповестява това публично.

На лицето, подлежащо на вписване в Регистъра за извършените регистрации за брокерска дейност, се откриват партида в компютърната база данни и дело в картотеката, в които се вписват:

1. трите имена, ЕГН, и адресът на лицето, регистрирано като брокер на стокова борса;

2. датата на постъпване в Комисията на заявлението за регистрация като брокер;

3. наименованието, седалището и адресът на управление на стоковата борса, на която брокерът осъществява дейността си, адресът на осъществяване на дейността, както и индексът на партидата в Регистъра на стоковите борси, под който е заведена съответната стокова борса;

4. сключените и прекратени договори за борсово представителство с членове на съответната стокова борса;

5. датата и номерът на решението на Комисията, въз основа на което се извършва регистрацията;

6. датата и номерът на решението, с което Комисията заличава извършената регистрация.

При сключване на договор за представителство от брокер, вписан в Регистъра за извършените регистрации за брокерска дейност, с член на стокова борса, в основната партида на съответната стокова борса в Регистъра за стоковите борси, се вписват:

- Трите имена, ЕГН, адрес и местожителство на брокера;

- Индексът на партидата му в регистъра на извършените от Комисията регистрации за брокерска дейност, както и борсовия член, с който има сключен договор за представителство.

Обжалването на отказа за вписване в съответния регистър се извършва по реда на АПК.

VI. Такси

В хода на производството по извършване на регистрация за извършване на дейност като брокер на стокова борса се събират такси по Тарифата за таксите, събирани от ДКСБТ, както следва:

1. за извършване на регистрация на брокер на стокова борса - 1000 лева;

2. за вписване на промяна на заявени обстоятелства и вписване на нововъзникнали обстоятелства - 20 лева;

3. за съобщение за непълноти в представените заявления и документи и за допълнителна информация - 20 лева;

4. за предоставяне на препис от регистрите на комисията - 5 лева на страница;

5. за издаване на дубликат от удостоверение или удостоверение с актуализирани данни - 50 лева.

0 коментара

Добавете коментар