Извършване на плащания с държавни ценни книжа

  • Понед., 09 Февруари 2009 13:46


Правно основание

Ззакон за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 31 декември 1990 г. (ЗУНК)

Наредба за реда за участие в приватизацията на притежателите на държавни дългосрочни облигации, емитирани по реда на Закона за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 31 декември 1990 г. (отм.)

Наредба за реда за използване на държавните дългосрочни облигации, емитирани по Закона за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 31 декември 1990 г., за погасяване на задълженията към държавата, възникнали по реда на същия закон


Характеристика

Настоящото изложение указва реда и условията за извършване на плащания с държавни ценни книжа (ДКЦ):

- погасяване на задължения към държавата, възникнали по Закона за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 31.12.1990 г., с държавни дългосрочни облигации (ДДО), емитирани по същия закон;

- извършване на плащания по приватизационни сделки с държавни дългосрочни облигации.


Процедура:


1. Компетентен орган

Компетентен орган по извършване на административната услуга е Министерството на финансите.

2. Заявител

Заявители могат да бъдат държавните предприятия, фирми и търговски дружества, погасяващи задължения към държавата, както и физически и юридически лица – купувачи по приватизационни сделки на държавни предприятия, фирми и търговски дружества с преоформени задължения по реда на ЗУНК.

3. Необходими документи

За извършване на плащания с ДЦК е задължително получаването на следните документи в Министерство на финансите, Дирекция "Държавен дълг и финансови пазари":

- оригинален сертификат за притежание на държавни дългосрочни облигации и писмено удостоверение от търговската банка за тяхната покупка, като върху сертификата се отбелязва и покупната цена на облигациите;

- удостоверение за актуалното състояние на задълженията по лихви и главници, издадено от Агенцията за държавни вземания както и декларация от лицето, представляващо задълженото по ЗУНК предприятие, фирма или търговско дружество, за предназначението на представените ДЦК(плащане на главница и, или лихва);

- уведомление от Българска народна банка до Министерство на финансите, дирекция "Държавен дълг и финансови пазари" за постъпили по сметката на министерството държавни дългосрочни облигации, както и за името на прехвърлителя и обекта на приватизация в случаи на плащане при приватизационна сделка.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Длъжниците към държавата представят в Министерство на финансите, Дирекция "Държавен дълг и финансови пазари" оригинален сертификат за притежание на държавни дългосрочни облигации и писмено удостоверение от търговската банка за тяхната покупка, като върху сертификата се отбелязва и покупната цена на облигациите и удостоверение за актуалното състояние на задълженията по лихви и главници, издадено от Агенцията за държавни вземания както и декларация от лицето, представляващо задълженото по ЗУНК предприятие, фирма или търговско дружество, за предназначението на представените ДЦК (плащане на главница и/или лихва).

Министерство на финансите, дирекция "Държавен дълг и финансови пазари", изготвя уведомление до Българска народна банка, управление "Фискални услуги" за извършеното плащане и нарежда държавните дългосрочни облигации да бъдат анулирани по Регистъра на ДЦК в Българска народна банка.

Министерство на финансите, дирекция "Държавен дълг и финансови пазари" писмено уведомява юридическото лице и Агенцията за държавни вземания за постъпилите ДДО, предназначени за погасяване на задължения към държавата, възникнали на основание ЗУНК.

Физическите и юридически лица, притежаващи ДДО и желаещи да ги използват в приватизационни сделки като платежно средство, прехвърлят държавните дългосрочни облигации в полза на Министерство на финансите по негова сметка в Българската народна банка, чрез писмено искане за извършване на прехвърлянето до финансовата институция, издала сертификата, удостоверяващ притежанието на облигациите. Договорената пазарна цена се записва на сертификата за притежание на ДДО и се заверява от лицата, представляващи финансовата институция.

На основание искането на прехвърлителя, финансовата институция отправя писмено искане до Българска народна банка за прехвърляне на ДДО по сметката на Министерство на финансите и отразява прехвърлянето във водената от нея книга на притежателите на сертификати. БНБ отразява по Регистъра на държавни ценни книжа прехвърлянето им по сметката на Министерство на финансите.

Българска народна банка уведомява Министерство на финансите, дирекция "Държавен дълг и финансови пазари" за постъпилите по сметката на министерството държавни дългосрочни облигации, както и за името на прехвърлителя и обекта на приватизация.

Инвеститорът предоставя оригиналния сертификат за притежание на ДДО на приватизиращия орган едновременно с превода им.

Приватизиращият орган предава оригиналния сертификат в Министерство на финансите, дирекция "Държавен дълг и финансови пазари" с приемателно -предавателен протокол.

Приватизиращият орган приключва приватизационната сделка след потвърждение от Министерство на финансите за извършения в негова полза трансфер на ДДО.

Министърът на финансите анулира постъпилите по сметката на Министерството на финансите държавни дългосрочни облигации и редуцира държавния дълг.

 

0 коментара

Добавете коментар