ВПИСВАНЕ НА ПРОМЯНА НА ЗАЯВЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА И ВПИСВАНЕ НА НОВОВЪЗНИКНАЛИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ЗА ЧЛЕН НА СТОКОВА БОРСА

  • Понед., 09 Февруари 2009 13:45


Правно основание

Административнопроцесуален кодекс (АПК)

Закон за стоковите борси и тържищата (ЗСБТ)

Правилник за устройството и дейността на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и на нейната администрация

Наредба за водене и съхраняването на регистрите, водени от ДКСБТ

Тарифа за таксите, събирани от ДКСБТ (ТТСДКСБТ)

Характеристика

Целта на настоящата услуга е да укаже реда и условията, при които се извършва вписване на промяна на заявени обстоятелства и вписване на нововъзникнали обстоятелства за член на стокова борса. Целта на вписването е при възникване на промяна на заявени обстоятелства или нововъзникнали обстоятелства, отнасящи се до член на стокова борса, те да бъдат вписани в регистрите, водени от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ).

Вписванията в регистрите на промени на заявени обстоятелства имат оповестително действие спрямо третите добросъвестни лица.

Невписани обстоятелства се считат за ненастъпили по отношение на трети добросъвестни лица.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

I. Компетентен орган

Компетентен орган по вписване на промяна на заявени или нововъзникнали обстоятелства, отнасящи се до член на стокова борса в регистрите, е ДКСБТ.

II. Задължени лица

Задължени лица са лицата, които управляват стоковата борса (Съвет на директорите) в случай на възникване на борсовото членство и/или прекратяването му, а в останалите случаи задължени лица са членовете на стоковата борса.

III. Нормативноустановени изисквания

В съответния регистър към основната партида на всяка борса се създават партиди за всяко от лицата - членове на борсата, съдържащи данни за наименованието, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, идентификационния код по регистър БУЛСТАТ, актуалното състояние, органите на управление, трите имена и ЕГН на лицата, които ги управляват или представляват, начина на представляване, както и данни за брокерите, които имат сключени договори за представителство с тях.

За да протече производството по настоящата услуга следва да е налице промяна в заявените обстоятелства или да има нововъзникнали такива.

IV. Необходими документи

Лицето, което следва да заяви промяната, следва да подаде заявление в свободен текст, конкретизиращо обстоятелствата, чиято промяна е настъпила и подлежи на вписване в регистрите, водени от ДКСБТ.

Заявлението следва да е придружено от документи, които доказват настъпила промяна в обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра за стоковите борси и за брокерите, осъществяващи дейност на съответната стокова борса, касаещи члена на стоковата борса.

V. Вътрешен ход на административната услуга

ДКСБТ приема подаденото заявление за вписване на промяна на заявени или нововъзникнали обстоятелства, отнасящи се до член на стокова борса, придружено от документи, доказващи промяната.

ДКСБТ взима решение за вписване на промяна на заявени или нововъзникнали обстоятелства, отнасящи се до член на стокова борса.

Ако се установи, че при вписването е допусната грешка, се извършва поправка въз основа на ново решение на Комисията. Поправката не може да води до унищожаване или повреждане на информацията относно обстоятелството, което се поправя.

Решението, с което се отказва вписване на промяна на заявени или нововъзникнали обстоятелства, отнасящи се до член на стокова борса, подлежи на обжалване по реда на АПК. Самото вписване в регистрите на Комисията не подлежи на обжалване по този ред. При допусната грешка, извършена при вписването същата може да бъде коригирана чрез ново решение на Комисията.

VI. Такси

Дължимата такса за вписване на промяна на заявени обстоятелства и вписване на нововъзникнали обстоятелства относно член на стокова борса е в размер на 20 лв.

0 коментара

Добавете коментар