ВПИСВАНЕ НА ПРОМЯНА НА ЗАЯВЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА И ВПИСВАНЕ НА НОВОВЪЗНИКНАЛИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ЗА СТОКОВО ТЪРЖИЩЕ/ПАЗАР НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ

  • Понед., 09 Февруари 2009 13:43


Правно основание

Административнопроцесуален кодекс (АПК)

Закон за стоковите борси и тържищата (ЗСБТ)

Правилник за устройството и дейността на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и на нейната администрация

Наредба за водене и съхраняването на регистрите, водени от ДКСБТ

Тарифа за таксите, събирани от ДКСБТ (ТТСДКСБТ)

Характеристика

Целта на настоящата услуга е да укаже реда и условията, при които се извършва вписване на промяна на заявени обстоятелства и вписване на нововъзникнали обстоятелства за стоково тържище/пазар на производителите. Целта на вписването е при възникване на промяна на заявени обстоятелства или нововъзникнали обстоятелства за стоково тържище/пазар на производителите, те да бъдат вписани в регистрите, водени от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ).

Вписванията в регистрите на промени на заявени обстоятелства имат оповестително действие спрямо третите добросъвестни лица.

Невписани обстоятелства се считат за ненастъпили по отношение на трети добросъвестни лица.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

I. Компетентен орган

Компетентен орган по вписване на промяна на заявени или нововъзникнали обстоятелства за стоково тържище/пазар на производителите в регистрите е ДКСБТ.

II. Задължени лица

Задължени лица са тези, които управляват съответните стокови тържища/пазари на производителите.

III. Нормативноустановени изисквания

В регистъра за стоковите тържища/пазарите на производителите се вписват:

1. наименованието, видът, седалището и адресът на управление на съответния търговец;

2. идентификационният код по регистър "БУЛСТАТ";

3. съдът, номерът на фирменото дело, партидата, регистърът, томът и страницата, където лицето е вписано;

4. данни за комплексния обект стоково тържище/пазар на производителите - адрес, обща площ, номер на скица-копие от застроителния регулационен план;

5. седалищата на клоновете, ако има такива;

6. органите на управление, трите имена и ЕГН на лицата, които управляват или представляват тържището/пазара, както и начинът на представляване;

7. данните по т. 3 - когато организаторът на тържището/пазара е търговско дружество; срокът, за който е учредено дружеството; размерът на капитала, броят, видът и номиналната стойност на дяловете или акциите, както и данни за собствеността на капитала на търговеца, организиращ стоково тържище/пазар на производителите;

8. датата на постъпване в комисията на заявлението за регистриране като стоково тържище/пазар на производителите;

9. датата и номерът на решението, с което ДКСБТ издава удостоверение за регистрация;

10. датата и номерът на решението, с което ДКСБТ заличава извършената регистрация.

Към делото на стоковото тържище/пазар на производителите в регистъра на ДКСБТ се прилагат копия от техните правилници, както и настъпилите промени в тях, след одобрение от ДКСБТ.

За да започне производството по настоящата услуга следва да е настъпила промяна в някое от подлежащите на вписване обстоятелства или да има нововъзникнало такова.

IV. Необходими документи

Лицето, което следва да заяви промяната, следва да подаде заявление в свободен текст, конкретизиращо обстоятелствата, чиято промяна е настъпила и подлежи на вписване в регистрите, водени от ДКСБТ.

Заявлението следва да е придружено от документи, които доказват настъпила промяна в обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра за стоковите тържища/ пазарите на производителите.

V. Вътрешен ход на административната услуга

Задължените лица са длъжни да заявяват промените в обстоятелствата, подлежащи на вписване, в 14-дневен срок от възникването им.

ДКСБТ приема подаденото заявление за вписване на промяна на заявени или нововъзникнали обстоятелства за стоково тържище/пазар на производителите, придружено от документи, доказващи промяната.

ДКСБТ взима решение за вписване на промяна на заявени или нововъзникнали обстоятелства за стоково тържище/пазар на производителите.

Ако се установи, че при вписването е допусната грешка, се извършва поправка въз основа на ново решение на Комисията. Поправката не може да води до унищожаване или повреждане на информацията относно обстоятелството, което се поправя.

Решението, с което се отказва вписване на промяна на заявени или нововъзникнали обстоятелства за стоково тържище/пазар на производителите, подлежи на обжалване по реда на АПК. Самото вписване в регистрите на ДКСБТ не подлежи на обжалване по този ред. При допусната грешка, извършена при вписването, същата може да бъде коригирана чрез ново решение на ДКСБТ.

VI. Такси

Дължимите такси за вписване на промяна на заявени обстоятелства и вписване на нововъзникнали обстоятелства са в размер на 20 лв.

0 коментара

Добавете коментар