ВПИСВАНЕ НА ПРОМЯНА НА ЗАЯВЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА И ВПИСВАНЕ НА НОВОВЪЗНИКНАЛИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ЗА СТОКОВА БОРСА

  • Понед., 09 Февруари 2009 13:43


Правно основание

Административнопроцесуален кодекс (АПК)

Закон за стоковите борси и тържищата (ЗСБТ)

Правилник за устройството и дейността на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и на нейната администрация

Наредба за водене и съхраняването на регистрите, водени от ДКСБТ

Тарифа за таксите, събирани от ДКСБТ (ТТСДКСБТ)

Характеристика

Целта на настоящата услуга е да укаже реда и условията, при които се извършва вписване на промяна на заявени обстоятелства и вписване на нововъзникнали обстоятелства за стокова борса. Целта на вписването е при възникване на промяна на заявени обстоятелства или нововъзникнали обстоятелства за стокова борса те да бъдат вписани в регистрите, водени от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ). Вписванията в регистрите на промени на заявени обстоятелства имат оповестително действие спрямо третите добросъвестни лица. Нормативноустановено е, че невписани обстоятелства се считат за ненастъпили по отношение на трети добросъвестни лица.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

I. Компетентен орган

Компетентен орган по вписване на промяна на заявени или нововъзникнали обстоятелства на стокова борса в регистрите е Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.

II. Заявител

Задължени лица от страна на лицензираната стокова борса са лицата, които управляват съответните стокови борси (Съвет на директорите), както и членовете на стоковите борси.

III. Нормативноустановени изисквания

Подлежащите на вписване обстоятелства в Регистъра за стоковите борси са:

1. наименованието на акционерното дружество, седалището, адресът на управление и предметът на дейността му;

2. идентификационният код по регистър БУЛСТАТ;

3. съдът, номерът на фирменото дело, партидата, регистърът, томът и страницата, където лицето е вписано;

4. седалищата на клоновете, ако има такива;

5. органите на управление, трите имена и ЕГН на лицата, които го управляват или представляват, както и начинът на представляване; ако членове на органи на управление или представители са юридически лица, вписват се съответно тяхното наименование, седалище, адрес на управление, идентификационен код по регистър БУЛСТАТ, както и трите имена и ЕГН на лицата, които ги представляват;

6. срокът, за който е учредено дружеството, размерът на капитала, броят, видът и номиналната стойност на акциите;

7. сведения за акционерите и броят на притежаваните от тях акции в дружеството заявител;

8. датата на постъпване в комисията на заявлението за издаване на лицензия за извършване на дейност като стокова борса;

9. списък на лицата - членове на борсата;

10. трите имена, ЕГН, местожителството и адресът на брокерите, регистрирани от комисията, индексът на партидата им в Регистъра за извършените от комисията регистрации за брокерска дейност, както и членовете, с които имат сключени договори за представителство;

11. трите имена и ЕГН на председателя на арбитража към борсата;

12. датата и номерът на решението на комисията, въз основа на което се издава лицензия;

13. датата и номерът на решението, с което комисията отнема издадената лицензия за извършване на дейност като стокова борса.

Към делото на стоковата борса в регистъра на ДКСБТ се прилага копие от борсовия правилник, както и настъпилите промени в него, след одобрение от ДКСБТ.

Към основната партида на всяка борса се създават партиди за всяко от лицата - членове на борсата, съдържащи данни за наименованието, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, идентификационния код по регистър БУЛСТАТ, актуалното състояние, органите на управление, трите имена и ЕГН на лицата, които ги управляват или представляват, начина на представляване, както и данни за брокерите, които имат сключени договори за представителство с тях.

За да започне производството по настоящата услуга следва да е настъпила промяна в някое от подлежащите на вписване обстоятелства или да има нововъзникнало такова.

IV. Необходими документи

Лицето, което следва да заяви промяната, следва да подаде заявление в свободен текст, конкретизиращо обстоятелствата, чиято промяна е настъпила и подлежи на вписване в регистрите, водени от ДКСБТ.

Заявлението следва да е придружено от документи, които доказват настъпила промяна в обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра за стоковата борса и нейните членове, както и за брокерите, осъществяващи дейност на съответната стокова борса.

V. Вътрешен ход на административната услуга

Задължените лица са длъжни да заявяват промените в обстоятелствата, подлежащи на вписване, в 14-дневен срок от възникването им.

ДКСБТ приема подаденото заявление за вписване на промяна на заявени или нововъзникнали обстоятелства на стокова борса, придружено от документи, доказващи промяната.

ДКСБТ взима решение за вписване на промяна на заявени или нововъзникнали обстоятелства на стокова борса.

Ако се установи, че при вписването е допусната грешка, се извършва поправка въз основа на ново решение на Комисията. Поправката не може да води до унищожаване или повреждане на информацията относно обстоятелството, което се поправя.

Решението, с което се отказва вписване на промяна на заявени или нововъзникнали обстоятелства на стокова борса, подлежи на обжалване по реда на АПК. Самото вписване в регистрите на ДКСБТ не подлежи на обжалване по този ред. При допусната грешка, извършена при вписването, същата може да бъде коригирана чрез ново решение на ДКСБТ.

VI. Такси

Предвидените такси са както следва:

- За вписване на промяна на заявени обстоятелства и вписване на нововъзникнали обстоятелства - 20 лв.;

- За прекратяване извършването на дейност като стокова борса - 250 лв.

0 коментара

Добавете коментар