ВПИСВАНЕ НА КОМПЕНСАТОРНИ ИНСТРУМЕНТИ В ЦЕНТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА КОМПЕНСАТОРНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ (ЦРКИ) И ПРЕДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ ЦЕНТРАЛНИЯ ДЕПОЗИТАР

  • Понед., 09 Февруари 2009 13:39


Правно основание

Закон за сделките с компенсаторни инструменти (ЗСКИ)

Наредба за условията и реда за работа на Централния регистър на компенсаторните инструменти

Устройствен правилник на Агенцията за приватизация

Характеристика

Настоящото описание цели да разясни условията и реда за вписване на компенсаторни инструменти в Централния регистър на компенсаторните инструменти (ЦРКИ) и предаване на информация към Централния депозитар.

"Централен регистър на компенсаторните инструменти" е интегрирана база от данни, която съдържа информация за издадените, прехвърлените и използваните компенсаторни инструменти
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

I. Компетентен орган

Компетентността по изграждането и поддържането на ЦРКИ, съответно и вписването на компенсаторни инструменти, е предоставена на Агенцията за приватизация.

II. Задължени лица

Задължени да изпратят информация за издадените компенсаторни инструменти са издателите на компенсаторни инструменти, които са: органите по чл. 6, ал. 1 от Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти, по чл. 36, ал. 1 от Закона за собствеността и ползуването на земеделски земи и по чл. 9, ал. 2 от Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд.

III. Необходими документи

Издателите на компенсаторни инструменти предоставят на ЦРКИ заверени копия на документите, въз основа на които е признато правото на обезщетяване с компенсаторни инструменти и е определен вида и размера му, както и заповедите, решенията (включително и съдебните решения) за признаването и определянето на вида и размера на обезщетението. Наред със заверено копие от актовете, признаващи и определящи вида и размера на обезщетението с компенсаторни инструменти, издателите на компенсаторни инструменти предоставят на Агенцията за приватизация в табличен вид информация, относно:

- издател на компенсаторните инструменти;

- вид на компенсаторните инструменти;

- дата на издаване на компенсаторните инструменти;

- основание за издаване;

- стойност на компенсаторните инструменти;

- имената и ЕГН на физическото лице, съответно фирмата и номера по БУЛСТАТ за юридическите лица и едноличните търговци, както и съответните идентификационни данни на чуждестранното лице, на което са издадени компенсаторните инструменти.

IV. Вътрешен ход на административната услуга

Издателите на компенсаторни инструменти изпращат в ЦРКИ в 7-дневен срок информация за издадените компенсаторни инструменти. Срокът започва да тече от влизането в сила на актовете, с които е определен размерът на обезщетението, а когато той е установен с влезли в сила съдебни решения - от получаването им за изпълнение.

Следва извършване на проверка на данните, съдържащи се в представената документация, като установените непълноти или неточности в информацията, предоставена от издателите, се отстраняват от централния регистър в срок до 30 дни. Отстраняването се извършва въз основа на:

1. проверка в заверените копия на преписки, предоставени на централния регистър от издателите по реда на чл. 5, ал. 2 ЗСКИ;

2. проверка при издателя, ако е невъзможно пропуските и неточностите да бъдат отстранени въз основа на данните, получени от проверката по т. 1.

Информацията за подлежащите на вписване обстоятелства, предоставена от издателите на компенсаторни инструменти, се вписва в регистъра служебно в деня на предоставянето й.

Подлежащите на вписване данни и обстоятелства са:

- издател на компенсаторните инструменти;

- вид на компенсаторните инструменти;

- дата на издаване на компенсаторните инструменти;

- основание за издаване;

- стойност на компенсаторните инструменти;

- имената и ЕГН на физическото лице, съответно фирмата и номерът по БУЛСТАТ за юридическите лица и едноличните търговци, както и съответните идентификационни данни на чуждестранното лице, на което са издадени компенсаторните инструменти;

- дата на вписването на компенсаторните инструменти в централния регистър;

- уникалният номер на временно удостоверение, ако има издадено такова.

Информацията, вписана в ЦРКИ се предоставя на "Централен депозитар" под формата на специално генериран за целта файл, който съдържа:

- данни за издателя на компенсаторните инструменти;

- вид на компенсаторните инструменти - компенсаторни записи, жилищни компенсаторни записи, поименни компенсационни бонове, жилищни компенсаторни записи от лихвоточки;

- дата на влизането в сила на акта за определяне размера на обезщетението - само в случаите на издаване на компенсаторните инструменти след влизането в сила на Закона за сделките с компенсаторни инструменти;

- основание за издаване - само в случаите на издаване на компенсаторните инструменти след влизането в сила на Закона за сделките с компенсаторни инструменти;

- стойност на компенсаторните инструменти или на остатъка от неизползвани компенсаторни инструменти, ако те са издадени преди влизането в сила на Закона за сделките с компенсаторни инструменти;

- имената, ЕГН и други лични данни на физическото лице, съответно фирмата и номера по БУЛСТАТ на юридическото лице и едноличния търговец, както и съответните идентификационни данни на чуждестранното лице, на което се издават компенсаторните инструменти, или на притежателя на компенсаторните инструменти, ако те са издадени преди влизането в сила на Закона за сделките с компенсаторни инструменти;

- дата на вписването на компенсаторните инструменти в Централния регистър;

- уникалния номер на издадените поименни временни удостоверения- само в случаите, когато такива са издадени преди влизането в сила на Закона за сделките с компенсаторни инструменти.

След регистрирането на компенсаторните инструменти, "Централен депозитар" предава издадените депозитарни разписки на упълномощен от Изпълнителния директор на Агенция за приватизация служител. Издадените депозитарни разписки се предават с протокол на хартиен и електронен носител. Депозитарните разписки се изпращат до съответния издател на компенсаторни инструменти.

V. Такси

За вписване на партиди компенсаторни инструменти в ЦРКИ и издаване на депозитарна разписка от "Централен депозитар" не се дължат такси.

0 коментара

Добавете коментар