ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪР НА ПУБЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА, НА ДРУГИТЕ ЕМИТЕНТИ НА ЦЕННИ КНИЖА И НА ЕМИСИИ ЦЕННИ КНИЖА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 100, АЛ. 4 И ЧЛ. 110, АЛ. 8 ОТ ЗППЦК

  • Понед., 09 Февруари 2009 13:38


Правно основание

Закон за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

Закон за Комисията за финансов надзор (ЗКФН)

Наредба № 15 от 5 май 2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства (Наредба № 15)

Наредба № 22 от 29 юли 2005 г. за условията и реда за вписване и отписване на публични дружества, други емитенти на ценни книжа и емисии ценни книжа в регистъра на Комисията за финансов надзор (Наредба № 22)

Характеристика

Емитент на акции, който е станал публично дружество на основание чл. 110, ал. 3 ЗППЦК поради вписването му в търговския регистър (съответно на увеличението на неговия капитал) се вписва в регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, като публично дружество, по негова инициатива.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

1. Компетентен орган

Комисията за финансов надзор (КФН) е компетентен орган по вписването.

2. Заявител

Емитентът на акции, който е станал публично дружество на основание чл. 110, ал. 3 ЗППЦК поради вписването му в търговския регистър, кандидатстващ за вписване в регистъра на публичните дружества.

4. Вътрешен ход на административната услуга

4.1. Лицето подава в КФН заявление за вписването му като публично дружество в 7-дневен срок от вписването в търговския регистър. Към заявлението се прилагат:

- за новоучреденото акционерно дружество – заверено копие от решението за вписване в търговския регистър, копие от документ за идентификация по БУЛСТАТ и от удостоверението за данъчна регистрация, заверено копие от актуалния устав към датата на общото събрание, на което е взето решението за извършване на публичното предлагане и заверени образци от подписите на лицата с представителна власт;

- заверен препис от съдебното решение за вписване на увеличението на капитала в търговския регистър;

- други документи, съдържащи останалите актуални данни, които съгласно Наредба № 15 се вписват в регистъра.

КФН се произнася по заявлението в срок до 1 месец от получаването му, а когато са били поискани допълнителни сведения и документи – до 14 дни от получаването им.

Въз основа на представените документи КФН установява доколко са спазени изискванията за вписване в регистъра. Ако представените данни и документи са непълни или нередовни или е нужна допълнителна информация или доказателства за верността на данните, КФН изпраща съобщение за констатираните непълноти и несъответствия или за исканата допълнителна информация и документи.

Ако съобщението не бъде прието на посочения от заявителя адрес за кореспонденция, срокът тече от поставянето на съобщението на специално определено за целта място в сградата на КФН. Последното обстоятелство се удостоверява с протокол, съставен от длъжностни лица, определени със заповед на председателя на КФН.

КФН уведомява писмено лицето за вписването в регистъра в 7-дневен срок от решението за вписване.

В случаите по чл. 79 от ЗППЦК, когато не е задължително да бъде представен проспект, вписването в регистъра на емитент се извършва по инициатива на дружеството, което издава или е издало ценните книжа, на предложителя на ценните книжа или на лицето, което иска да бъдат приети за търговия на регулирани пазари ценните книжа, на които то не е емитент.

4.2. Лицето подава заявление за вписване на дружеството, което издава или е издало ценните книжа като емитент, в 7-дневен срок от деня, в който е взето решението за извършване на публичното предлагане на емисията ценни книжа от компетентния (съгласно устройствените актове) орган на дружеството.

Към заявлението се прилагат:

- документи за дружеството, както следва заверено копие от решението за вписване в търговския регистър, копие от документ за идентификация по БУЛСТАТ и от удостоверението за данъчна регистрация, заверено копие от актуалния устав към датата на общото събрание, на което е взето решението за извършване на публичното предлагане, заверени образци от подписите на лицата с представителна власт, годишните финансови отчети за последните 3 г. със съдържание съгласно чл. 26, ал. 1 от Закона за счетоводството, последният междинен финансов отчет, както и консолидираните финансови отчети (ако такива се изготвят от дружеството) и удостоверение за актуална съдебна регистрация;

- документи относно емисията ценни книжа – решение за публично предлагане на емисията ценни книжа на компетентния (съгласно устройствените актове) орган на дружеството, съдържащо най-малко размер на емисията ценни книжа;

вид, клас, брой, номинална и емисионна стойност на ценните книжа и права по тях; обезпечение и подчиненост на дълговите ценни книжа; посочване на законовото основание по чл. 79 от ЗППЦК за извършване на публичното предлагане;

- при вторично публично предлагане на ценни книжа се прилага удостоверение от Централния депозитар за регистриране на емисията и извлечение от счетоводните документи на дружеството или друг документ, удостоверяващ пълното изплащане на емисионната стойност на ценните книжа;

- други документи, съдържащи останалите актуални данни за емисията и емитента на ценните книжа, които се вписват в регистъра съгласно Наредба № 15.

В случай че дружеството не е имало задължение да изготви 3 годишни финансови отчета, то представя в КФН финансовите отчети, за изготвянето на които такова задължение е възникнало. Ако отчетите на дружеството подлежат на одит, към одитираните финансови отчети се прилагат и одиторските доклади.

Въз основа на представените документи КФН установява доколко са спазени изискванията за вписване в регистъра. Ако представените данни и документи са непълни или нередовни или е нужна допълнителна информация или доказателства за верността на данните, КФН изпраща съобщение за констатираните непълноти и несъответствия или за исканата допълнителна информация и документи. Ако съобщението не бъде прието на посочения от заявителя адрес за кореспонденция, срокът тече от поставянето на съобщението на специално определено за целта място в сградата на КФН. Последното обстоятелство се удостоверява с протокол, съставен от длъжностни лица, определени със заповед на председателя на КФН.

КФН се произнася по подаденото заявление в срок до 1 месец от получаване на заявлението, а когато са били поискани допълнителни сведения и документи – до 14 дни от получаването им. КФН уведомява писмено лицето за вписването в регистъра в 7-дневен срок от решението за вписване.

4.3. Всяко новоучредено или приемащо дружество, което е станало публично на основание чл. 122, ал. 1 от ЗППЦК в резултат на преобразуване, в което участва друго публично дружество, подава заявление до КФН за вписване в регистъра в 7-дневен срок от вписване на преобразуването в търговския регистър.

Към заявлението се прилагат:

- заверен препис на съдебното решение за преобразуването;

- удостоверение от Централния депозитар за регистриране на емисиите акции и разпределението им по сметки или за прехвърлянето на акциите;

- за новоучредено или приемащо дружество, освен ако приемащото дружество е вече вписано в регистъра на КФН заверено копие от решението за вписване в търговския регистър; копие от документ за идентификация по БУЛСТАТ и от удостоверението за данъчна регистрация; заверено копие от актуалния устав към датата на общото събрание, на което е взето решението за извършване на публичното предлагане; заверени образци от подписите на лицата с представителна власт; годишните финансови отчети за последните 3 г. със съдържание съгласно чл. 26, ал. 1 от Закона за счетоводството, последният междинен финансов отчет, както и консолидираните финансови отчети, ако такива се изготвят от дружеството и удостоверение за актуална съдебна регистрация;

- други документи, съдържащи останалите актуални данни за емисията и емитента на ценните книжа, които се вписват в регистъра съгласно Наредба № 15.

КФН се произнася по заявлението в едномесечен срок от получаването му, а в случаите, когато се изисква допълнителна информация или документи - в срок до 14 дни от получаването им.

Въз основа на представените документи КФН установява доколко са спазени изискванията за вписване в регистъра. Ако представените данни и документи са непълни или нередовни или е нужна допълнителна информация или доказателства за верността на данните, КФН изпраща съобщение за констатираните непълноти и несъответствия или за исканата допълнителна информация и документи. Ако съобщението не бъде прието на посочения от заявителя адрес за кореспонденция, срокът тече от поставянето на съобщението на специално определено за целта място в сградата на КФН. Последното обстоятелство се удостоверява с протокол, съставен от длъжностни лица, определени със заповед на председателя на КФН.

КФН уведомява писмено лицето за вписването в регистъра в 7-дневен срок от решението за вписване.

4.4. При публично предлагане на ценни книжа при условията по чл. 79а от ЗППЦК лицето, издало ценните книжа, трябва да подаде заявление за вписване на всички емисии ценни книжа, издадени през съответната календарна година, в 7-дневен срок от приключването на подписката на емисията ценни книжа, преминаваща прага. В случаите, когато се издават акции, задължението по предходното изречение се изпълнява в 7-дневен срок от вписване на увеличаването на капитала в търговския регистър.

Към заявлението се прилагат следните документи относно всички издадени при тези условия емисии ценни книжа:

- решение на компетентния съгласно устройствения акт орган на дружеството за вписване на емисиите, съдържащо най-малко данни за размера на всяка емисия, брой, номинална и емисионна стойност, вид, клас ценни книжа и права по тях, вкл. обезпечение и подчиненост на дълговите ценни книжа;

- извлечение от счетоводните документи на дружеството или друг документ, удостоверяващ пълното изплащане на емисионната стойност на ценните книжа от всяка емисия;

- други документи, съдържащи останалите актуални данни, които съгласно Наредба № 15 се вписват в регистъра.

КФН взема решение по подаденото заявление в 1 месечен срок от получаването му, а когато се изисква допълнителна информация или документи – в срок до 14 дни от получаването им.

Въз основа на представените документи КФН установява доколко са спазени изискванията за вписване в регистъра. Ако представените данни и документи са непълни или нередовни или е нужна допълнителна информация или доказателства за верността на данните, КФН изпраща съобщение за констатираните непълноти и несъответствия или за исканата допълнителна информация и документи. Ако съобщението не бъде прието на посочения от заявителя адрес за кореспонденция, срокът тече от поставянето на съобщението на специално определено за целта място в сградата на КФН. Последното обстоятелство се удостоверява с протокол, съставен от длъжностни лица, определени със заповед на председателя на КФН.

КФН уведомява писмено лицето за вписването в регистъра в 7-дневен срок от решението за вписване.

4.5. Лицата, които управляват и представляват публично дружество, са длъжни съгласно чл. 110, ал. 9, т. 1 ЗППЦК да заявят за вписване в регистъра всяка последваща емисия акции, за която не е публикуван проспект за първично публично предлагане, в 7-дневен срок от вписването на увеличението на капитала в търговския регистър.

Към заявлението за вписване на емисиите акции се прилагат следните документи:

- решението на компетентния орган на дружеството за вписване на емисията с цел търговия на регулирани пазари, съдържащо най-малко данни за размер на емисията, вида, класа, броя, номиналната и емисионната стойност на ценните книжа и права по тях;

- други документи, съдържащи актуалните данни, които се вписват в регистъра съгласно Наредба № 15 .

КФН се произнася по заявлението в едномесечен срок от получаването му, а в случаите, когато се изисква допълнителна информация или документи - в срок до 14 дни от получаването им.

Въз основа на представените документи КФН установява доколко са спазени изискванията за вписване в регистъра. Ако представените данни и документи са непълни или нередовни или е нужна допълнителна информация или доказателства за верността на данните, КФН изпраща съобщение за констатираните непълноти и несъответствия или за исканата допълнителна информация и документи.

Ако съобщението не бъде прието на посочения от заявителя адрес за кореспонденция, срокът тече от поставянето на съобщението на специално определено за целта място в сградата на КФН. Последното обстоятелство се удостоверява с протокол, съставен от длъжностни лица, определени със заповед на председателя на КФН. КФН уведомява писмено лицето за вписването в регистъра в 7-дневен срок от решението за вписване.

Последващите емисии акции се вписват в регистъра по партидата на публичното дружество. Последващите емисии ценни книжа, различни от акции, които се предлагат публично, се вписват в регистъра по партидата на съответното публично дружество или емитент.

Решенията на КФН подлежат на обжалване пред ВАС по реда на Административнопроцесулания кодекс. Обжалването не спира изпълнението на акта.

0 коментара

Добавете коментар