ПРОМЯНА НА КАТЕГОРИЯТА НА ТЕХНИЧЕСКИ ПУНКТ – ОТ І-ВА И ІІІ-ТА В V-ТА КАТЕГОРИЯ

  • Понед., 09 Февруари 2009 13:31


Правно основание

Закон за движението по пътищата (ЗДП)

Наредба № 32 от 5 август 1999 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (Наредба № 32)

Наредба № 40 от 14 януари 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари (Наредба № 40)

Характеристика

Вследствие на настъпили изменения в условията за провеждане на техническите прегледи и във връзка с изготвяне на актуализиран протокол за съответствие към изискванията на контролно-техническия пункт, съществуващото разрешение може да се промени в V-та категория.

Министърът на транспорта или упълномощено от него длъжностно лице издава V-та категория разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на мотоциклети, леки автомобили, товарни автомобили, автобуси, ремаркета, полуремаркета и пътни превозни средства (ППС) EXІІ, EXІІІ, FL, AT и OТ, превозващи определени опасни товари.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

1. Компетентен орган

Компетентна да извърши услугата е Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация". Комисия, определена от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", разглежда документите и прави писмено предложение до министъра на транспорта или упълномощено от него длъжностно лице за промяна категорията на издадено разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС.

2. Заявител

Заявител на услугата е физическото или юридическото лице, регистрирано по Търговския закон или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, и притежаващо разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС І-ва и ІІІ-та категория.

3. Необходими документи

За извършване на услугата заявителят подава следните документи:

- документ за разрешаване ползването на строежа и площадката за извършване на периодични прегледи и проверки на превозните средства, превозващи опасни товари по ADR, издаден от компетентен орган;

- документ за собственост или договор за наем на техническия пункт и площадката за извършване на периодични прегледи и проверки на превозните средства, превозващи опасни товари по ADR, издаден от компетентен орган;

- план на техническия пункт, съдържащ разположение на машините, съоръженията и средствата за измерване в мащаб 1:50;

- списък на машините, съоръженията и средствата за измерване, съдържащ данни за наименование, марка, модел, тип и фабричен номер, придружен с копие на паспортите или копие на документ за одобрение и премината държавна проверка за годност, заверени със свеж печат от съответната фирма или организация;

- банково бордеро за платена държавна такса за преглед на годността на техническия пункт;

- протокол за съответствие с изискванията към контролно-техническия пункт, издаден от Регионална дирекция "Автомобилна администрация";

- списък на технически специалисти с приложени към него копие от дипломата за завършено средно или висше образование със съответна специалност, документ, удостоверяващ трудовия им стаж, копие от трудов договор за всеки технически специалист, копия от свидетелствата за управление на МПС на всички технически специалисти, копия от свидетелствата за съдимост на всички технически специалисти, свидетелство за преминато за допълнително обучение и свидетелство за професионална квалификация за извършване на периодични прегледи и проверки на превозните средства, превозващи опасни товари по ADR, за техническите специалисти.

4. Вътрешен ход на процедурата

Лицата, желаещи да променят категорията на притежаваното разрешение, подават заявление за преглед на годността на техническия пункт в съответствие с изискванията на Наредба № 32. Заявленията се подават в Регионалните дирекции "Автомобилна администрация" заедно с необходимите документи.

За издаване на ново разрешение лицата подават заявление до министъра на транспорта чрез директора на Регионална дирекция "Автомобилна администрация" за съответната област, към което прилагат необходимите документи.

Комисия, определена от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", разглежда документите и прави писмено предложение до министъра на транспорта или упълномощено от него длъжностно лице за изменение на категорията на издаденото разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС.

В 1-месечен срок министърът на транспорта дава писмен отговор на постъпилото заявление. Отказът за издаване на разрешение се мотивира и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

В същия срок се издава разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС. В разрешението се посочват типът на ППС, видът на двигателите им и броят на линиите на техническия пункт за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС.

5. Такси

Съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта за извършване на административната услуга се заплаща такса.

0 коментара

Добавете коментар