ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ИЗПРАВНОСТ НА ПЪТНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

  • Понед., 09 Февруари 2009 13:28


Правно основание

Резолюция на ЕКМТ/СМ(2005)9/FINAL

Характеристика

Целта на услугата е да се гарантира безопасност, сигурност и намалено вредно въздействие на емисии от превозните средства при извършване на международните превози.

Сертификатът се издава, за да послужи като потвърждение, че превозното средство отговаря на изискванията за екологичност, техническите стандарти и стандартите за безопасност.

Забележка: Превозно средство е моторно превозно средство, предназначено за превоз на товари, регистрирано в страна-член на ЕКМТ, или съчленено превозно средство, на което поне влекачът е регистриран в страна-член на ЕКМТ. Превозното средство може да бъде собственост на транспортното предприятие или да е взето с договор под наем или на лизинг.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

1. Компетентни органи

Министерство на транспорта, респективно Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (ИА "АА") са компентните органи по осъществяване на услугата.

2. Заявител

Заявител може да бъде превозвачът или собственикът на пътното превозно средство (ППС).

3. Нормативни изисквания

Спазването на нормите за безопасност трябва да бъдат контролирани ежегодно по време на задължителния технически преглед. Тези минимални изисквания за безопасност трябва да бъдат спазени, както от автомобилите, така и от техните ремаркета или полуремаркета. За целта се попълва допълнителен сертификат (Приложение 9 от Резолюция по ЕКМТ/СМ(2005)9/FINAL).

4. Необходими документи

За издаване на услугата се подават:

- заявление;

- оригинал и копие на сертификати - Приложения 5, 6, 7 и 8 от Резолюция на ЕКМТ/СМ(2005)9/FINAL;

- попълнен сертификат за техническа изправност, Приложение 9 от Резолюция по ЕКМТ/СМ(2005)9/FINAL;

- протокол от преглед за техническа изправност по ЕКМТ за ППС;

- копие на свидетелство за регистрация на ППС (за регистрираните след 08.12.2003 г. - части 1 и 2);

- документ за платена държавна такса за заверка на сертификат.

5. Вътрешен ход на административната услуга

Документите се подават до изпълнителния директор на ИА "АА".

Сертификатът се издава в 30-дневен срок от подаване на документите. Отказът при непълнота на документацията и при неиздаване се извършва с писмено уведомление до заявителя.

Издаденият сертификат е със срок на валидност 1 година.

6. Такси

Събира се такса съгласно чл. 108 от Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта.

0 коментара

Добавете коментар