ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА РАЗРЕШЕНИЕ И СПИСЪК КЪМ НЕГО ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЕРИОДИЧНИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ПРОВЕРКА НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИЗПРАВНОСТ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (ППС)

  • Понед., 09 Февруари 2009 13:22Правно основание

Наредба № 32 от 5 август 1999 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (Наредба № 32)

Характеристика

При унищожаване или нарушаване целостта на издадено разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС, се издава дубликат на разрешението, запазващ номера на съществуващото разрешение.

Издаденият дубликат на разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС запазва категорията на техническия пункт и състава на техническата комисия.


Процедура:
   

1. Компетентен орган

Компетентна да извърши услугата е Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация". Комисия, определена от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", разглежда постъпилото заявление и прави писмено предложение до министъра на транспорта или упълномощено от него длъжностно лице за издаване на дубликат на разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС.

2. Заявител

Заявител на услугата е физическото или юридическото лице, регистрирано по Търговския закон или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, което притежава разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС.

3. Необходими документи

За издаване на дубликат се представят документи, потвърждаващи причините, които налагат издаването на дубликат на разрешението.

4. Вътрешен ход на процедурата

За издаване на дубликат на разрешение лицата подават заявление до министъра на транспорта чрез директора на съответната Регионална дирекция "Автомобилна администрация", към което се прилагат съответните документи. Комисия, определена от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", разглежда документите и прави писмено предложение до министъра на транспорта или упълномощено от него длъжностно лице за издаване на дубликат на издадено разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС. При загубено или унищожено разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС притежателят уведомява Министерството на транспорта в 3-дневен срок.

В 1-месечен срок министърът на транспорта дава писмен отговор на постъпилото заявление. Отказът се мотивира и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

В същия срок се издава дубликат на разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС.

5. Такси

Съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта за издаване на дубликат на разрешението се заплаща такса.

0 коментара

Добавете коментар