ЗАВЕРКА НА МЕЖДУНАРОДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (ППС)

  • Понед., 09 Февруари 2009 13:20


Правно основание

Спогодба за приемане на еднакви предписания за периодичните технически прегледи на пътните превозни средства и за взаимното признаване на тези прегледи (Спогодбата)

Закон за движение по пътищата (ЗДП)

Наредба № 32 от 5 август 1999 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (Наредба № 32)

Характеристика

Договарящите страни по Спогодбата приемат еднакви правила за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на ППС и взаимното признаване на тези прегледи.

Удостоверението се представя при извършване на международен превоз на пътници и товари от, до или през договарящите страни по Спогодбата.

Международното удостоверение за технически преглед представлява удостоверение, посочващо първата регистрация след производство и удостоверяващо проведените периодични технически прегледи на ППС в съответствие с разпоредбите на спогодбата.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

1. Компетентен орган

Компетентен да завери удостоверението е изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" или упълномощени от него лица.

2. Заявител

Заявител на услугата е собственикът на превозното средство или фирмата, извършваща превоза (собственик или превозвач).

3. Нормативно установени изисквания

За да бъде заверено удостоверението трябва да бъде преминат преглед за проверка на техническата изправност на ППС в контролен технически пункт (КТП) от I, III или V категория.

4. Необходими документи

За да бъде извършена административната услуга до компетентния орган се подават следните документи:

- заявление за заверка на удостоверението;

- заверено копие на свидетелство за регистрация на МПС;

- втори екземпляр на протокола за преглед за проверка на техническата изправност на ППС, издаден от КТП от I, III или V категория;

- първоначално издаденото и заверено удостоверение за международен технически преглед;

- документ за платена държавна такса.

5. Вътрешен ход

Заявителят подава необходимите документи до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" или упълномощените от него лица. Заявлението се подава преди извършване на международния превоз и след изтичане на срока на първоначално издаденото удостоверение.

Приемат се само редовни документи (без недостатъци и непълноти).

Международното удостоверение за технически преглед се заверява след представяне на пълен комплект документи.

Заверяващият орган отказва да завери удостоверението при липса на някой от необходимите документи, при неточно или невярно съдържание на подадените документи, както и когато подадени документи са с изтекъл срок.

Законоустановеният срок за издаване на акта е 3 работни дни.

Отказът да бъде издаден административният акт може да бъде обжалван по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

6. Такси

За заверяване на международното удостоверение за технически преглед се заплаща такса, чийто размер се определя с Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта.

7. Срокове за валидност на издадения акт

Международното удостоверение за технически преглед е валидно до датата на валидност на периодичния преглед за техническа изправност по смисъла на Наредба № 32.

0 коментара

Добавете коментар