УТВЪРЖДАВАНЕ НА СПИРТНИ НАПИТКИ С ГЕОГРАФСКО УКАЗАНИЕ

  • Понед., 09 Февруари 2009 13:18


Правно основание

Административнопроцесуален кодекс (АПК)

Закон за виното и спиртните напитки (ЗВСН)

Наредба за определенията на видовете спиртни напитки, видовете суровини и технологични операции, правилата за производство на спиртните напитки, разрешените добавки и условията за използването им

Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на икономиката и енергетиката по Закона за държавните такси

Характеристика

Настоящата услуга има за цел да разгледа реда, по който производители на спиртни напитки могат да подават заявление за утвърждаван на ракии, бренди, мастика и ликьори с географско указание.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

1. Компетентен орган

Министърът на икономиката и енергетиката е компетентен да утвърди спиртна напитка с географско указание.

2. Заявител

Производител или производители на спиртни напитки, вписани в регистъра на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки, който се води от Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ).

3. Нормативно установени изисквания

При производството на спиртни напитки с географско указание трябва да се спазват следните правила:

- питейна вода, включително дестилирана или деминерализирана може да се добави, при условие че не променя характеристиките на напитката;

- при производството на ром, уиски, бренди, ракии не се разрешава влагането на етилов алкохол от земеделски произход;

- за разреждане или разтваряне на ароматизиращи, оцветяващи или други разрешени добавки се използва етилов алкохол от земеделски произход;

- използваните етилов алкохол от земеделски произход, винен, плодов или зърнен дестилат трябва да отговарят на физико-химичните показатели, определени в разпоредбите на Наредбата за определенията на видовете спиртни напитки, видовете суровини и технологични операции, правилата за производство на спиртните напитки, разрешените добавки и условията за използването им;

- при производството на спиртни напитки не се разрешава влагането на синтетичен спирт;

- при производството на спиртни напитки могат да се използват спомагателни технологични практики;

- при производството на коктейли на спиртна основа отделните съставки трябва да отговарят на правилата за производство на спиртни напитки;

- производството трябва да се извършва в географски район, където те получават своите специфични или окончателни характеристики и свойства.

Забележка: Спиртните напитки, които не са дефинирани в Наредба за определенията на видовете спиртни напитки, видовете суровини и технологични операции, правилата за производство на спиртните напитки, разрешените добавки и условията за използването им, следва да отговарят на изискванията на Регламент № 1576/1989.

4. Необходими документи

Производител или производители на спиртни напитки подават заявление до министъра на икономиката и енергетиката за утвърждаване на ракии, бренди, мастика и ликьори с географско указание. Заявлението съдържа данни за заявителя или заявителите: наименование на търговеца, седалище и адрес на управление. Към него се прилагат:

- топографска карта на географския район в мащаб 1:25 000, на която се нанасят границите на общините, на чиято територия се добиват суровини за производството на спиртната напитка с географско указание; на картата се означават наименованията на местностите и местонахождението и границите на насажденията;

- почвена скица на географския район в мащаб 1:25 000 с означаване на видовете почви;

- справка за площите, засадени с плододаващи лозя или овощни култури, както и справка за сортовия състав на плодовете и сортовата структура на засадените терени;

- справка за характеристиките на гроздето или плодовете - захарно съдържание, киселинност, механичен състав и др.;

- описание на автентична или традиционна технология за производството на спиртната напитка с географско указание - бране, сортиране и подбор на суровината, начин на транспортиране, преработка, метод на ферментация, вид и обем на съдовете за ферментация, метод на дестилация, начин на съхраняване, методи за обработка и др.;

- справка и документи за връзката между произвежданата спиртна напитка, нейното качество, известност или други специфични характеристики и географския й произход;

- анализно свидетелство за основните физико-химични показатели, издадено от акредитирана лаборатория;

- протокол на регионалната дегустационна комисия (РДК) за извършен органолептичен анализ и оценка;

- копие от сертификат за автентичност, издаден от регионалната лозаро-винарска камара (РЛВК) по утвърден образец (за ракии и бренди), издаден от общото събрание на РЛВК;

- документ за платена държавна такса.

5. Вътрешен ход на административната услуга

Заявлението, заедно с придружаващите го документи, се разглеждат от комисия, определена със заповед на министъра на икономиката и енергетиката, в срок 30 дни от постъпване на документите. Към комисията могат да се включват и представители на други организации със съвещателен глас.

Ако представените документи са непълни и/или неточни, комисията писмено уведомява заявителя за отстраняване на непълнотите и/или неточностите в 7-дневен срок от получаването.

Забележка: След отстраняване на непълнотите и/или неточностите министърът на икономиката и енергетиката публикува в два централни ежедневника информация за постъпилото заявление.

Заявлението и документите се разглеждат от комисията, като по нейно решение може да се извърши и проверка на място за установяване обстоятелствата, описани в подадените от заявителя документи. В срок два месеца след отстраняване на непълнотите и/или неточностите комисията разглежда представените документи, възраженията и предложенията за допълнения, представени от заявителя, и изготвя предложение до министъра на икономиката и енергетиката за утвърждаване на спиртна напитка с географско указание.

След като получи предложението, министърът на икономиката и енергетиката в 14-дневен срок утвърждава със заповед по образец спиртната напитка с географско указание. Заповедта се обнародва в неофициалния раздел на "Държавен вестник".

Спиртната напитка с географско указание се вписва служебно в регистъра на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки и в удостоверението за регистрация за производство на спирт, дестилати и спиртни напитки.

6. Обжалване

Заповедта и отказът за издаване на такава на министъра на икономиката и енергетиката може да се обжалва по реда и в сроковете на АПК.

7. Такси

Съгласно разпоредбите на Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на икономиката и енергетиката по Закона за държавните такси, се събират такси както следва:

- за разглеждане и проверка на заявление и документи за утвърждаване на спиртна напитка с географско указание - 1000 лв.;

-за вписване в регистъра на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки и в удостоверението за регистрация на спиртна напитка с географско указание - 100 лв.

0 коментара

Добавете коментар