–У—А–µ—И–Ї–∞
  • XML Parsing Error at 1:87. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:129. Error 9: Invalid character

  • –Я–Њ–љ–µ–і., 09 –§–µ–≤—А—Г–∞—А–Є 2009 13:18


ѕравно основание

јдминистративнопроцесуален кодекс (јѕ )

«акон за виното и спиртните напитки («¬—Ќ)

Ќаредба за определени€та на видовете спиртни напитки, видовете суровини и технологични операции, правилата за производство на спиртните напитки, разрешените добавки и услови€та за използването им

“арифа за таксите, които се събират в системата на ћинистерството на икономиката и енергетиката по «акона за държавните такси

’арактеристика

Ќасто€щата услуга има за цел да разгледа реда, по който производители на спиртни напитки могат да подават за€вление за утвърждаван на ракии, бренди, мастика и ликьори с географско указание.
ѕроцедура по извършване на административната услугаѕроцедура по извършване на административната услуга †
† †

1.  омпетентен орган

ћинистърът на икономиката и енергетиката е компетентен да утвърди спиртна напитка с географско указание.

2. «а€вител

ѕроизводител или производители на спиртни напитки, вписани в регистъра на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки, който се води от ћинистерството на икономиката и енергетиката (ћ»≈).

3. Ќормативно установени изисквани€

ѕри производството на спиртни напитки с географско указание тр€бва да се спазват следните правила:

- питейна вода, включително дестилирана или деминерализирана може да се добави, при условие че не промен€ характеристиките на напитката;

- при производството на ром, уиски, бренди, ракии не се разрешава влагането на етилов алкохол от земеделски произход;

- за разреждане или разтвар€не на ароматизиращи, оцвет€ващи или други разрешени добавки се използва етилов алкохол от земеделски произход;

- използваните етилов алкохол от земеделски произход, винен, плодов или зърнен дестилат тр€бва да отговар€т на физико-химичните показатели, определени в разпоредбите на Ќаредбата за определени€та на видовете спиртни напитки, видовете суровини и технологични операции, правилата за производство на спиртните напитки, разрешените добавки и услови€та за използването им;

- при производството на спиртни напитки не се разрешава влагането на синтетичен спирт;

- при производството на спиртни напитки могат да се използват спомагателни технологични практики;

- при производството на коктейли на спиртна основа отделните съставки тр€бва да отговар€т на правилата за производство на спиртни напитки;

- производството тр€бва да се извършва в географски район, където те получават своите специфични или окончателни характеристики и свойства.

«абележка: —пиртните напитки, които не са дефинирани в Ќаредба за определени€та на видовете спиртни напитки, видовете суровини и технологични операции, правилата за производство на спиртните напитки, разрешените добавки и услови€та за използването им, следва да отговар€т на изисквани€та на –егламент є 1576/1989.

4. Ќеобходими документи

ѕроизводител или производители на спиртни напитки подават за€вление до министъра на икономиката и енергетиката за утвърждаване на ракии, бренди, мастика и ликьори с географско указание. «а€влението съдържа данни за за€вител€ или за€вителите: наименование на търговеца, седалище и адрес на управление.  ъм него се прилагат:

- топографска карта на географски€ район в мащаб 1:25 000, на ко€то се нанас€т границите на общините, на чи€то територи€ се добиват суровини за производството на спиртната напитка с географско указание; на картата се означават наименовани€та на местностите и местонахождението и границите на насаждени€та;

- почвена скица на географски€ район в мащаб 1:25 000 с означаване на видовете почви;

- справка за площите, засадени с плододаващи лоз€ или овощни култури, както и справка за сортови€ състав на плодовете и сортовата структура на засадените терени;

- справка за характеристиките на гроздето или плодовете - захарно съдържание, киселинност, механичен състав и др.;

- описание на автентична или традиционна технологи€ за производството на спиртната напитка с географско указание - бране, сортиране и подбор на суровината, начин на транспортиране, преработка, метод на ферментаци€, вид и обем на съдовете за ферментаци€, метод на дестилаци€, начин на съхран€ване, методи за обработка и др.;

- справка и документи за връзката между произвежданата спиртна напитка, нейното качество, известност или други специфични характеристики и географски€ й произход;

- анализно свидетелство за основните физико-химични показатели, издадено от акредитирана лаборатори€;

- протокол на регионалната дегустационна комиси€ (–ƒ ) за извършен органолептичен анализ и оценка;

- копие от сертификат за автентичност, издаден от регионалната лозаро-винарска камара (–Ћ¬ ) по утвърден образец (за ракии и бренди), издаден от общото събрание на –Ћ¬ ;

- документ за платена държавна такса.

5. ¬ътрешен ход на административната услуга

«а€влението, заедно с придружаващите го документи, се разглеждат от комиси€, определена със заповед на министъра на икономиката и енергетиката, в срок 30 дни от постъпване на документите.  ъм комиси€та могат да се включват и представители на други организации със съвещателен глас.

јко представените документи са непълни и/или неточни, комиси€та писмено уведом€ва за€вител€ за отстран€ване на непълнотите и/или неточностите в 7-дневен срок от получаването.

«абележка: —лед отстран€ване на непълнотите и/или неточностите министърът на икономиката и енергетиката публикува в два централни ежедневника информаци€ за постъпилото за€вление.

«а€влението и документите се разглеждат от комиси€та, като по нейно решение може да се извърши и проверка на м€сто за установ€ване обсто€телствата, описани в подадените от за€вител€ документи. ¬ срок два месеца след отстран€ване на непълнотите и/или неточностите комиси€та разглежда представените документи, възражени€та и предложени€та за допълнени€, представени от за€вител€, и изготв€ предложение до министъра на икономиката и енергетиката за утвърждаване на спиртна напитка с географско указание.

—лед като получи предложението, министърът на икономиката и енергетиката в 14-дневен срок утвърждава със заповед по образец спиртната напитка с географско указание. «аповедта се обнародва в неофициални€ раздел на "ƒържавен вестник".

—пиртната напитка с географско указание се вписва служебно в регистъра на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки и в удостоверението за регистраци€ за производство на спирт, дестилати и спиртни напитки.

6. ќбжалване

«аповедта и отказът за издаване на такава на министъра на икономиката и енергетиката може да се обжалва по реда и в сроковете на јѕ .

7. “акси

—ъгласно разпоредбите на “арифата за таксите, които се събират в системата на ћинистерството на икономиката и енергетиката по «акона за държавните такси, се събират такси както следва:

- за разглеждане и проверка на за€вление и документи за утвърждаване на спиртна напитка с географско указание - 1000 лв.;

-за вписване в регистъра на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки и в удостоверението за регистраци€ на спиртна напитка с географско указание - 100 лв.

0 –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А–∞

–Ф–Њ–±–∞–≤–µ—В–µ –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А