• Понед., 09 Февруари 2009 13:17
   
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ ИЛИ ПРЕХВЪРЛЯНЕ ОТ ЕДНО ЛИЦЕ НА 10% ИЛИ ПОВЕЧЕ ОТ 10% ОТ КАПИТАЛА ИЛИ ОТ ГЛАСОВЕТЕ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО, ОПРЕДЕЛЕНИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 148 ОТ ЗППЦК, ИЛИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УЧАСТИЕ, КОЕТО МУ ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ДА ГО КОНТРОЛИРА, КАКТО И ЗА ПОСЛЕДВАЩО ПРИДОБИВАНЕ НА ДЯЛОВО УЧАСТИЕ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 74Б ОТ ЗППЦК

Правно основание

Закон за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

Закон за Комисията за финансов надзор (ЗКФН)

Наредба № 11 от 3 декември 2003 г. за лицензите за извършване на дейност като фондова борса, организатор на неофициален пазар на ценни книжа, инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество и дружество със специална инвестиционна цел (Наредба № 11)

Характеристика

Управляващо дружество е акционерно дружество, получило лиценз при условията и по реда на ЗППЦК, чийто предмет на дейност е управление на дейността на колективни инвестиционни схеми и на инвестиционни дружества от затворен тип.

Лице, което възнамерява да придобие пряко или непряко 10 или над 10 на сто от капитала или от гласовете в общото събрание на управляващо дружество, определени съгласно чл. 148 ЗППЦК, или участие, което му дава възможност да упражнява контрол върху управляващото дружество, трябва да уведоми предварително КФН.

Лице, което възнамерява да прехвърли пряко или непряко 10 или над 10 на сто от капитала или от гласовете в общото събрание на управляващо дружество, определени съгласно чл. 148 ЗППЦК, или по друг начин да престане да упражнява контрол върху управляващото дружество, трябва да уведоми предварително КФН.

Изискването се прилага и при придобиване или прехвърляне на участие, което води до достигане или преминаване на праговете от 20, 33 или 50 на сто от капитала или от гласовете в общото събрание на управляващо дружество, определени съгласно чл. 148 ЗППЦК.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

1. Компетентен орган

Компетентен орган в производството е Комисията за финансов надзор(КФН).

2. Заявител

Лицата подават до КФН уведомление, в което посочват участието в капитала, съответно в гласовете от общото събрание, което възнамеряват да придобият или да прехвърлят.

3. Необходими документи

За извършване на уведомяването се подава заявление на хартиен носител и се попълва регистрационна форма на електронен носител по установен образец и формат.

Заявлението съдържа наименованието, седалището, адреса на управление и адреса за кореспонденция, а за физическо лице- името(собствено, бащино, фамилно), ЕГН и адресна регистрация и подпис на лицето, разполагащо с представителна власт, или на физическото лице- заявител.

Към уведомлението се прилагат следните документи:

- данни за името (собствено, бащино и фамилно), ЕГН и адресната регистрация на лицата, които притежават пряко или непряко 10 или над 10 на сто от капитала или от гласовете в общото събрание на управляващото дружество, определени съгласно чл. 148 ЗППЦК, или могат да го контролират, както и за дела им от капитала и за броя на притежаваните от тях гласове;

- данни за наименованието, седалището, предмета на дейност, номера и партидата на вписването в търговския регистър и единния идентификационен код на юридическите лица, които притежават пряко или непряко 10 или над 10 на сто от капитала или от гласовете в общото събрание на управляващото дружество, определени съгласно чл. 148 ЗППЦК, или могат да го контролират, както и за дела им от капитала и за броя на притежаваните от тях гласове;

- общите условия, приложими към договорите с клиентите;

- данни за наименованието, седалището, предмета на дейност, номера и партидата на вписването в търговския регистър, актуално удостоверение за вписването в търговския регистър и единния идентификационен код на дружествата, в които управляващото дружество притежава пряко или непряко 10 или над 10 на сто от гласовете в общото събрание, определени съгласно чл. 148 ЗППЦК, или може да ги контролира;

- данни за дяловете или акциите, както и за гласовете в общото събрание, които лицето притежава пряко или непряко, определени съгласно чл. 148 ЗППЦК, към датата на подаване на заявлението в управляващото дружество;

- данни за дяловете или акциите, както и за гласовете в общото събрание, определени съгласно чл. 148 ЗППЦК, които лицето възнамерява да придобие, както и общият размер на дела в капитала, и от гласовете в общото събрание на управляващото дружество, определен съгласно чл. 148 ЗППЦК след придобиването;

- за лицата, които притежават пряко или непряко 10 или над 10 на сто от капитала или от гласовете в общото събрание на управляващото дружество определени съгласно чл. 148 ЗППЦК, или могат да го контролират, се прилагат: заверен препис от удостоверението за вписване в търговския регистър, както и актуално удостоверение за вписването в търговския регистър или аналогични документи, издавани от чуждестранни държавни органи, ако са юридически лица; декларация, че лицето не е било член на управителен или на контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори; удостоверение от данъчната служба или аналогичен документ, издаван от чуждестранни държавни органи, от който да е видно дали лицето има неизплатени данъчни задължения; декларация дали е свързано лице с друг съдружник (съдружници) или акционер (акционери), в която се посочват размерът на притежавания капитал и участието в управлението на този съдружник (съдружници) или акционер (акционери); декларация по определен от заместник- председателя образец относно произхода на средствата, от които са направени вноските срещу записаните акции, включително дали средствата не са заемни, както и за платените от тях данъци през последните 5 години; годишните финансови отчети за последните 3 години, както и финансови отчети за последното тримесечие, предхождащо подаването на заявлението, ако са юридически лица; данни за лицата, с които заявителят се явява свързано лице.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Заместник-председателят, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" към КФН, в срок до 1 месец от уведомяването може да издаде забрана за извършване на придобиването или прехвърлянето, ако установи, че не са изпълнени изискванията на закона, заявителят е представил неверни данни или документи с невярно съдържание, застрашени са стабилното управление и сигурността на управляващото дружество или не са осигурени по друг начин интересите на клиентите на управляващото дружество.

Ако не издаде забрана, в срока по изречение първо заместник-председателят може да определи срок, в който да бъде извършено придобиването или прехвърлянето.

На основа на представените документи заместник-председателя установява доколко са спазени изискванията на закона. Ако представените данни и документи са непълни или нередовни или е нужна допълнителна информация или доказателства за верността на данните, заместник-председателя изпраща съобщение за констатираните непълноти и несъответствия или за исканата допълнителна информация и документи.

Ако съобщението не бъде прието на посочения от заявителя адрес за кореспонденция, срокът за представянето им тече от поставянето на съобщението на специално определено за целта място в сградата на КФН. Последното обстоятелство се удостоверява с протокол, съставен от длъжностни лица, определени със заповед на председателя на КФН.

Ако в срок от 1 месец от уведомяването заместник-председателят не издаде забрана, лицата могат да придобият или прехвърлят заявеното участие в управляващото дружество.

Лице, придобило дялово участие въпреки издадена от заместник-председателя забрана, няма право да упражнява правото си на глас в общото събрание на управляващото дружество.

Индивидуалните административни актове на заместник-председателя подлежат на обжалване по административен ред пред КФН при съответно прилагане на Административнопроцесуалния кодекс. Индивидуалните административни актове могат да се обжалват по съдебен ред пред Върховния административен съд, като обжалването не спира изпълнението на акта.

0 коментара

Добавете коментар