СЪОБЩАВАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ПО ЧЛ. 35Б, АЛ. 3 И ЧЛ. 49А, АЛ. 1 И 4 ОТ ЗАКОНА ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР

  • Понед., 09 Февруари 2009 13:16


Правно основание

Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР)

Наредба № 3 от 28 април 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № 3)

Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14)

Характеристика

Целта на административната услуга е да укаже реда и условията за довеждане до знанието на заинтересованите лица за откриване на процедура за изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри от собственик или инвеститор и съобщаване на заинтересуваните лица, че са приети кадастрална карта и кадастрални регистри по реда на чл. 35а от ЗКИР, за да могат същите да упражнят правото си на възражения в установените в закона срокове.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

1. Компетентен орган

Компетентният орган да извърши услугата е съответната служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) по местонахождение на имота. Службите по геодезия, картография и кадастър са териториални звена на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК).

2. Заявител

Правото да поискат извършване на услугата принадлежи на физически и юридически лица (собственик или инвеститор), притежаващи съответното право на собственост или друго вещно право, лично или чрез пълномощник.

3. Необходими документи:

- заявление на заинтересуваното лице или негов представител или инвеститор до СГКК, в което се иска издаване заповед за откриване на производство по чл. 35а ЗКИР за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за отделен имот или група имоти, като се посочва данните по чл. 35б, ал. 2 ЗКИР;

- скица от кадастрален или друг план;

- документ за собственост или друго вещно право върху недвижимия имот;

- пълномощно, когато молбата се подава от пълномощник;

- документ за платена такса.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Заявлението се адресира до Службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на недвижимия имот, за издаване заповед за откриване на производство по чл. 35а от ЗКИР за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за отделен имот или група имоти. Ако изискваните документи са налице и няма недостатъци и са подадени от заинтересованото лице или негов представител, регистрацията на искането се извършва в момента на подаването на документите. Заявлението с комплекта документи се предава на длъжностното лице за преглед на документите и доклад на началника на СГКК. Началникът на СГКК с резолюция разпорежда действието, което следва да бъде извършено: изготвяне на заповед за откриване на производство по чл. 35а от ЗКИР за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за отделен имот или група имоти или отказ.

В 7-дневен срок от подаване на заявлението се издава заповед за откриване на производство по чл. 35а от ЗКИР за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за отделен имот или група имоти, която се обявява на заинтересуваните лица по реда на ГПК. Изработената кадастрална карта и кадастрални регистри по реда на чл. 35а от ЗКИР се приемат от началника на СГКК и се обявяват на заявителя и на заинтересуваните лица по реда на ГПК. Приетата кадастрална карта и кадастрални регистри се одобрява със заповед от началника на СГКК, която се обявява на заявителя и на заинтересуваните лица по реда на ГПК.

5. Такси

За съобщаване на процедурите по чл. 35б, ал. 3 и по чл. 49а, ал. 1 и 4 ЗКИР се събира такса в размер 5 лв. на едно известено заинтересувано лице. Таксата се дължи солидарно от собственика и от инвеститора. Таксата не се възстановява, в случай когато заявителят се откаже от извършване на услугата. При подаване на ново заявление за извършване на услугата след отстраняване на причината за отказа, таксата не се заплаща повторно.

Срокът за изпълнение на услугите е 3 дни, като съобщаването на процедурата се изпълнява за един ден при заплащане на такса в размер 150 на сто и за 4 часа - при заплащане на такса в троен размер.

0 коментара

Добавете коментар