СЪГЛАСУВАНЕ НА ПРОЕКТИ НА УСТРОЙСТВЕНИ СХЕМИ И ПЛАНОВЕ ОТ РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОПАЗВАНЕ И КОНТРОЛ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ

  • Понед., 09 Февруари 2009 13:14


Правно основание

Закон за здравето

Наредба № 7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда (Наредба № 7)

Наредба № 8 от 25 април 2006 г. за платените услуги, извършвани от Регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве, поискани от физически или юридически лица (Наредба № 8)

Правилник за устройството и дейността на Регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве

Характеристика

С извършването на настоящата услуга се цели да се установи дали в проектираната устройствена зона предвидените дейности отговарят на изискванията на Наредба № 7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

I. Компетентен орган

Компетентността по разглежданата услуга е предоставена на съответната Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ).

II. Заявител

Заявители са физическите или юридически лица, които имат интерес от съгласуването, разглеждано в настоящата услуга.

III. Нормативноустановени изисквания

В зависимост от предназначението или вида на дейността на обекта следва да бъдат спазени разпоредбите на Закона за здравето и на Наредба № 7.

IV. Необходими документи

1. РИОКОЗ Монтана

А) Съгласуване на виза за проектиране:

- Заявление по образец;

- Скица с виза за проектиране - оригинал или копие, заверено за вярност;

- Нотариален акт за имота или друг документ за собственост – копие, заверено за вярност;

- Допълнителни материали или разработки – ситуация с обхват и хигиенно-защитна зона – оригинал или копие, заверено за вярност;

- Данъчна и съдебна регистрация на заявителя – оригинал или копие, заверено за вярност;

- Документите освен надписа "вярно с оригинала" носят и подпис на заявителя.

Б) Санитарно становище за съгласуване на проект за устройствена схема/устройствен план:

- Заявление по образец;

- Данъчна и съдебна регистрация на заявителя – оригинал или ксерокопие, заверено за вярност;

- Становище и/или заповед на кмета на съответната община – оригинал или копие, заверено за вярност;

- Предписание на гл. архитект на съответната община – оригинал или копие, заверено за вярност;

- Нотариален акт за имота или друг документ за собственост – копие, заверено за вярност;

- Разработен проект с обяснителна записка – оригинал или копие, заверено за вярност;

- Допълнителни материали или разработки – ситуация с обхват и хигиенно-защитна зона – оригинал или копие, заверено за вярност.

2. РИОКОЗ Плевен

За получаване на заключение за съгласуване виза за проектиране се изискват следните документи:

- Скица с №, оригинал и ксерокопие Кратка обяснителна записка;

- Градоустройствено решение (ЧИЗП, ЧКРЗ или друго);

- Други материали (договори, решение и др.).

3. РИОКОЗ Софийска област

А) Издаване на санитарно становище за съгласуване на проект за устройствена схема (план):

- Заявление по образец;

- Разрешение за изготвяне на ПУП и възлагане;

- Документ за собственост на имота;

- Разработен ПУП;

- Ситуация с обхват, съобразно Хигиенно – защитната зона на обекта;

- Данъчни и съдебни регистрации на заявителя.

Б) Издаване на Санитарно заключение за съгласуване на виза за проектиране:

- Заявление по образец;

- Актуална скица с виза;

- Околно застрояване съобразно хигиенно – защитната зона на обекта;

- Данъчни и съдебни регистрации на заявителя.

V. Вътрешен ход на административната услуга

1. Столична РИОКОЗ

Заявителят подава заявление, адресирано до директора на СРИОКОЗ.

Заявлението и приложените към него устройствена схема и/или план се разглеждат от съответните инспектори след което се внася за разглеждане в Експертния съвет на СРИОКОЗ.

Експертният съвет съгласува устройствените схеми и/или планове за съответствие с разпоредбите на Наредба №7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда и издава съответно положително или отрицателно становище, което се издава в 25-дневен срок от подаване на заявлението.

2. РИОКОЗ Монтана

След регистриране от главен специалист ОДАД на преписката и резолюция на Директор РИОКОЗ и директор на дирекция "ЗК", главен инспектор отдел "КНОС" завежда документацията в дневника по здравно-техническа експертиза. Отговорник за правилното водене на дневника и неговото съхраняване е на главен инспектор отдел "КНОС".

Преписката се предава от главен инспектор отдел "КНОС" срещу подпис на определения специалист за разглеждане и представяне на експертно становище.

Всяка преписка се представя на заседание на Експертния съвет по здравно-техническата експертиза със становище на специалиста, който я е разгледал. След решение на Експертния съвет по здравно-техническа експертиза главен инспектор отдел "КНОС" изготвя санитарно становище в 3 екземпляра, които се оформят при спазване изискванията на чл. 21, ал. 4 от Инструкцията за документооборота, деловодната и архивната дейност и чл. 47 от ПУДРИОКОЗ.

3. РИОКОЗ Софийска област

А) Издаване на санитарно становище за съгласуване на проект за устройствена схема (план):

Заявлението се завежда в регистър в деловодството на РИОКОЗ от специалист на отдел "КНОС" и се насочва служебно към директор на дирекция "Здравен контрол" за определяне на изпълнител от отдел "Контрол на нехранителни обекти и стоки". Санитарното становище се издава в срок от 25 дни от подаване на заявлението.

Б) Издаване на Санитарно заключение за съгласуване на виза за проектиране:

Заявлението се завежда в регистър в деловодството на РИОКОЗ от специалист на отдел "КНОС" и се насочва служебно към директор на дирекция "Здравен контрол" за определяне на изпълнител от отдел "Контрол на нехранителни обекти и стоки". Санитарното заключение се издава в срок от 25 дни от подаване на заявлението.

VI. Такси

1. Столична РИОКОЗ

Таксите се дължат на основание Наредба № 8 за платените услуги, извършвани от РИОКОЗ, поискани от физически или юридически лица.

Общата стойност на услугата се получава от часовете положен труд от специалистите.

2. РИОКОЗ Монтана

Дължимите такси са както следва:

- Санитарно становище за съгласуване на устройствен план или схема - 111.75 лв.;

- Съгласуване на виза за проектиране - 44.25 лв.

3. РИОКОЗ Софийска област

Таксата се събира на основание Наредба № 8 от 25 април 2006 г. за платените услуги, извършвани от РИОКОЗ, поискани от физически или юридически лица - чл.2, т.2, б. "а", размерът на сумата е определен в чл.3, ал. 1, код 02 от същия нормативен акт.

0 коментара

Добавете коментар