СЪГЛАСУВАНЕ НА ИДЕЙНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА ОБЕКТИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА С ОБХВАТ И ЗНАЧЕНИЕ ЗА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ОБЛАСТ И ЗА ОБЕКТИ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ (ЧЛ. 141, АЛ. 6 ОТ ЗУТ)

  • Понед., 09 Февруари 2009 13:13


Правно основание

Закон за устройство на територията (ЗУТ)

Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти

Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители

Характеристика

Поместеното изложение указва редът и условията, при които се съгласуват идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една област и за обекти с национално значение (чл. 141, ал. 6 от ЗУТ).

Идейният инвестиционен проект е фаза от разработването на инвестиционните проекти, които са основа за строителство на обекти. Той е задължителен за сложни и комплексни обекти. Другите фази на инвестиционния проект са технически проект и работен проект (работни чертежи и детайли). Съгласуването на инвестиционните проекти се състои в проверка на съответствието им с предвижданията на подробния устройствен план и правилата и нормативите за застрояване. Съгласуването на идейния проект е основание за продължаване на проектирането в следващи фази. Когато няма изработено задание за проектиране, идейният проект изпълнява и ролята на задание за следващата фаза на проектиране.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

I. Компетентен орган

Идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение повече от една област и за обекти с национално значение се съгласуват от министъра на регионалното развитие и благоустройството след приемане на проекта от Националния експертен съвет.

II. Заявител

За инвестиционните проекти, по които се издава разрешение за строеж, инициатор на услугата е възложителят – собственик на имота, лицето, на което е учредено право на строеж в чужд имот и лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на специален закон.

III. Необходими документи

Инвестиционните проекти се съгласуват въз основа на представени:

1. оценка на съответствието на проектната документация със съществените изисквания към строежа;

2. положително становище на органите по пожарна безопасност и защита на населението за строежите от първа и втора категория;

3. предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;

4. становище на министъра на околната среда и водите за строеж на обекти, за изграждането на които е необходимо разрешително по чл. 104, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда;

5. съгласуване с Националния институт за паметниците на културата при условията и по реда на чл. 125, ал. 5 ЗУТ - за недвижими паметници на културата и за строежи в техните граници и охранителните им зони.

Инвестиционните проекти, по които се издава разрешение за строеж, се съгласуват и одобряват след писмено заявление на възложителя и след представяне на:

1. документи за собственост, а за сгради на жилищностроителни кооперации - и влязло в сила решение на общото събрание за приемане на проекта;

2. виза за проектиране в случаите по чл. 12, ал. 3, чл. 41, ал. 2, чл. 50, 51, 58, 59, чл. 133, ал. 6 и чл. 134, ал. 6 ЗУТ;

3. три копия от инвестиционния проект в обхват и съдържание, определени с Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

4. административните актове, които в зависимост от вида и големината на строежа се изискват като условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда или специален закон;

5. оценка за съответствието, изготвена по реда на чл. 142, ал. 6 ЗУТ;

6. разрешително за изграждане на водовземно съоръжение за подземни води и/или разрешително за водовземане, и/или разрешително за заустване на отпадъчни води, издадени по реда и в случаите, предвидени в Закона за водите.

Забележка: Условията за ползване на вода за питейни, производствени и противопожарни нужди, за изпускане на отпадъчни води, за ползване на електроенергия, за съобщителни връзки, за топлинна енергия и за газоснабдяване се осигуряват от организациите, предоставящи обществени услуги, при условията и по реда на специалните закони.

IV. Вътрешен ход на административната услуга

Съгласуването на идейния проект се извършва в едномесечен срок от постъпване на писмено искане, а за идейни инвестиционни проекти, които са основание за издаване на разрешение за строеж - в седемдневен срок.

0 коментара

Добавете коментар