Сертификация на системи за управление на качеството

  • Понед., 09 Февруари 2009 13:11


Правно основание

Постановление № 221 от 25 септември 2002 г. за преобразуване на Главна дирекция "Изпитване и сертификация" в Изпълнителна агенция "Сертификация и изпитване" и за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Сертификация и изпитване"


Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Сертификация и изпитване"

Характеристика

Настоящата услуга указва реда и условията за извършване сертификация на системи за управление на качеството (СУК).

Целта на сертификацията на системи за управление на качеството (СУК) е да се оцени степента на съответствие на системата за управление на качеството на всяка организация, която е внедрила такава, с изискванията на БДС EN ISO 9001.

Сертификацията е процедура, чрез която трета страна дава писмено уверение, че продукт, процес или услуга съответства на определени изисквания (БДС EN 45020)

I. Компетентен орган

Компетентността по настоящата услуга е предоставена на Изпълнителна агенция "Сертификация и изпитване".

II. Заявител

Заявители по настоящата услуга са организациите, внедрили система за управление на качеството (СУК).

III. Необходими документи

За да бъде извършена настоящата услуга, е необходимо да бъдат подадени заявка и въпросник по образец, придружени от Наръчник по качеството на организацията – заявител.

IV. Вътрешен ход на административната услуга

След получаване на документите се извършва проверка на данните, съдържащи се в представената документация. Преглежда се заявката (за уточняване на необходимото одиторско време), подписва се договор за извършване на услугата, извършва се преглед на Наръчника по качеството. Изготвя се доклад от прегледа. Следва извършване на одит на място, за който се изготвя доклад и се взема се решение за сертификация или отказ. След като е взето решението, се издава сертификат или се подготвя писмо за отказ. В случай че е издаден сертификат, той се регистрира в Регистъра на сертифицирани системи за управление на качеството. Сертификатът се издава за срок до три години. Изпълнителна агенция "Сертификация и изпитване" осъществява ежегоден надзор след издаване на сертификата.

В случай на отказ, заявителят има право да направи писмено мотивирано възражение до Комисията по възраженията при Изпълнителна агенция "Сертификация и изпитване" в срок от 14 дни от уведомяването за отказа.

V. Такси

Дължимите такси се определят въз основа на ценоразписа за сертификация на системи за управление на качеството (СУК).

0 коментара

Добавете коментар