СЕРТИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ХРАНИТЕ

  • Понед., 09 Февруари 2009 13:06


Правно основание

Постановление № 221 от 25 септември 2002 г. за преобразуване на Главна дирекция "Изпитване и сертификация" в Изпълнителна агенция "Сертификация и изпитване" и за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Сертификация и изпитване"

Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Сертификация и изпитване"

Характеристика

Настоящата услуга указва реда и условията за извършване сертификация на системи за управление на безопасността на храните.

Целта на сертификацията на системи за управление на безопасността на храните е да се оцени степента на съответствие на системата за управление на безопасността на храните на всяка организация, която е внедрила такава, с изискванията на БДС EN ISO 22000:2006 и анализ на опасността и критични контролни точки (НАССР).

Сертификацията е процедура, чрез която трета страна дава писмено уверение, че продукт, процес или услуга съответства на определени изисквания (БДС EN 45020).

Системата за управление на безопасността на храните (СУБХ) – система за управление, позволяваща насочване и контролиране на една организация по отношение на безопасността на хранителните продукти (БДС EN ISO 22000:2006).
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

I. Компетентен орган

Компетентността е предоставена на Изпълнителна агенция "Сертификация и изпитване".

II. Заявител

Заявители по настоящата услуга са организациите, внедрили система за управление на безопасността на храните.

III. Необходими документи

За да бъде извършена настоящата услуга е необходимо да бъдат подадени заявка и въпросник по образец, придружени от документирана СУБХ, включваща плана/овете за НАССР и списък на КТК на организацията - заявител.

IV. Вътрешен ход на административната услуга

След получаване на документите се извършва проверка на данните, съдържащи се в представената документация. Преглежда се заявката (за уточняване на необходимото одиторско време), подписва се договор за извършване на услугата, извършва се преглед на документираната СУБХ, включваща плана/овете за НАССР и списък на КТК на организацията - заявител. Изготвя се доклад от прегледа. Следва извършване на одит на място, за който се изготвя доклад и се взема се решение за сертификация или отказ. След като е взето решението, се издава сертификат или се подготвя писмо за отказ. В случай че е издаден сертификат, той се регистрира в Регистъра на сертифицирани системи за управление на безопасността на храните. Сертификатът се издава за срок до три години. Изпълнителна агенция "Сертификация и изпитване" осъществява ежегоден надзор след издаване на сертификата.

В случай на отказ, заявителят има право да направи писмено мотивирано възражение до Комисията по възраженията при Изпълнителна агенция "Сертификация и изпитване" в срок от 14 дни от уведомяването за отказа.

V. Такси

Дължимите такси се определят въз основа на ценоразписа за сертификация на системи за управление на безопасността на храните.

0 коментара

Добавете коментар