Сертификация на продукти

  • Понед., 09 Февруари 2009 13:03


Правно основание

Постановление № 221 от 25 септември 2002 г. за преобразуване на Главна дирекция "Изпитване и сертификация" в Изпълнителна агенция "Сертификация и изпитване" и за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Сертификация и изпитване"

Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Сертификация и изпитване"

Характеристика

Настоящата услуга указва реда и условията за извършване сертификация на продукти.

Сертификацията е процедура, чрез която трета страна дава писмено уверение, че продукт, процес или услуга съответства на определени изисквания (БДС EN 45020).

Целта на сертификацията на продукти е да удостовери и оповести, че фирмата - заявител произвежда определени продукти (изрично упоменати в сертификата) с постоянно и съответстващо на цитираните по-горе стандарти и/или фирмени документи качество.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

I. Компетентен орган

Компетентността е предоставена на Изпълнителна агенция "Сертификация и изпитване".

II. Заявител

Заявители по настоящата услуга са лицата, желаещи да получат сертификат за съответствие на продукт с изискванията на нормативни документи /български и фирмени стандарти.

III. Необходими документи

За да бъде извършена настоящата услуга е необходимо да бъде подадена заявка за сертификация на продукти, придружена от документи, описващи продукта и изискванията към него.

IV. Вътрешен ход на административната услуга

След получаване на документите се извършва проверка на данните, съдържащи се в представената документация. Преглежда се заявката (за уточняване на необходимото одиторско време), подписва се договор за извършване на услугата, проверяват се условията за производство на продукта и се изготвя протокол от проверката. Следва извършване на изпитване в лаборатория, изготвя се доклад на водещ оценител и се взема се решение за сертификация или отказ. След като е взето решението, се издава сертификат или се подготвя писмо за отказ. В случай че е издаден сертификат, той се регистрира в Регистъра на сертифицирани продукти. Сертификатът се издава за срок до три години. Изпълнителна агенция "Сертификация и изпитване" осъществява ежегоден надзор след издаване на сертификата.

В случай на отказ, заявителят има право да направи писмено мотивирано възражение до Комисията по възраженията при Изпълнителна агенция "Сертификация и изпитване" в срок от 14 дни от уведомяването за отказа.

V. Такси

Дължимите такси се определят въз основа на ценоразписа за сертификация на продукти.

0 коментара

Добавете коментар