РЕГИСТРИРАНЕ НА РЕМОНТНИ И СЕРВИЗНИ ФИРМИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА

  • Понед., 09 Февруари 2009 13:02


Правно основание

Закон за данък върху добавената стойност

Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (Наредбата)

Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси

Характеристика

Сервизно обслужване на тип фискално устройство се извършва от регистрирана в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) сервизна фирма, притежаваща удостоверение за регистрация на сервизната фирма. Целта на административната услуга е да посочи предпоставките и реда за издаване на удостоверение за регистрация на фирми, извършващи сервиз на фискални устройства, издадено по реда на чл. 45, ал. 3 от Наредбата.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

1. Компетентен орган

Компетентен орган по извършване на услугата е председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или упълномощено от него лице.

2. Заявител

Заявители на услугата са търговски дружества, които имат сключен договор за сервизно обслужване за съответния тип фискални устройства с производителя или вносителя.

3. Нормативноустановени изисквания

Лицата, които извършват сервиз на фискални устройства трябва:

- да са търговски дружества;

- да имат сключен договор за сервизно обслужване за съответния тип фискално устройства с производителя или вносителя.

4. Необходими документи:

- заявление по образец (Приложение № 13 към чл. 45, ал. 2 от Наредбата);

- копие от сключен договор с фирмата производител или вносител за сервизно обслужване на посочените в договора типове фискални устройства;

- заверено копие от картата за идентификация по БУЛСТАТ;

- графично изображение на сервизната пломба;

- списък на сервизните техници.

5. Вътрешен ход на административната услуга

Заявлението с приложените документи се подава до Главна дирекция "Метрологичен надзор" към ДАМТН. Когато заявителят отговаря на изискванията на чл. 45, ал. 2 от Наредбата, председателят на ДАМТН или упълномощено от него лице издава удостоверение за регистрация на сервизна фирма (Приложение № 14 към чл. 45, ал. 3 от Наредбата). Издаденото удостоверение е безсрочно. Когато заявителят не отговаря на изискванията на чл. 45, ал. 2 от Наредбата председателят на ДАМТН или упълномощено от него лице мотивирано отказва издаването на удостоверение. Отказът подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

6. Такси

За регистриране на ремонтни и сервизни фирми за поддръжка на фискални устройства се заплаща такса в размер 45 лв.

0 коментара

Добавете коментар