РЕГИСТРИРАНЕ НА ЛИЦАТА И ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПЪРВА ПРОДАЖБА НА РИБА И ДРУГИ ВОДНИ ОРГАНИЗМИ

  • Понед., 09 Февруари 2009 13:01


Правно основание

Закон за рибарството и аквакултурите (ЗРА)

Тарифа за таксите, събирани по закона за рибарството и аквакултурите (Тарифата)

Характеристика

Настоящото описание указва предпоставките и реда за регистриране на лицата и центровете за първа продажба на риба и други водни организми.

Центровете за първа продажба са специално изградени места за търговия с продукти от риболов, отговарящи на изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност, където се осигуряват условия за организиран пазар при равни условия за участниците. При извършване на търговия в центровете за първа продажба, действията по организацията на първата продажба се осъществяват от организатор на центъра - собственик или ползвател на обекта. Условията и редът за осъществяване на първа продажба на продукти от риболов се определят с наредба на министъра на земеделието и горите.

Първа продажба на продукти от риболов извън центровете за първа продажба се извършва от регистрирани по настоящата административна услуга купувачи.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

1. Компетентен орган

Компетентният орган по извършване на административната услуга е Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА).

2. Заявител

Заявители на услугата са физически и юридически лица, които желаят да извършват съответната дейност.

3. Необходими документи

3.1. Центровете за първа продажба на продукти от риболов се регистрират в ИАРА, като организаторът на центъра подава заявление до съответното териториално звено на ИАРА. Към заявлението за първа продажба на продукти от риболов се прилагат:

- документ за собственост или документ, удостоверяващ основанието за ползване на обекта;

- копие от удостоверение за регистрация по реда на Закона за храните;

- удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация и копие от картата за идентификация по регистър БУЛСТАТ, когато се регистрират юридически лица или еднолични търговци;

- проект на правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в съответния център за първа продажба;

- документ за платена такса.

Правилникът на центъра за първа продажба следва да съдържа:

- условията и реда за участие в центъра за първа продажба;

- местата и времето за извършване на продажби и товаро-разтоварни работи;

- реда за осъществяване на търговията в центъра за първа продажба;

- условията и реда за съставяне на документите за първа продажба на продукти от риболов;

- видовете такси за предоставяните от организатора услуги.

3.2. Първа продажба на продукти от риболов извън центровете за първа продажба се извършва от регистрирани купувачи, които подават заявление до съответното териториално звено на ИАРА. Към заявлението на регистрираните купувачи се посочват и прилагат:

- наименование на лицето и адрес;

- удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация и копие от картата за идентификация по регистър БУЛСТАТ - за юридическо лице или едноличен търговец;

- документ за платена такса.

4. Вътрешен ход на административната услуга

4.1. В 14-дневен срок от подаването на заявлението от център за първа продажба на продукти от риболов изпълнителният директор на ИАРА или оправомощено от него лице издава удостоверение за регистрация, което се вписва в регистъра.

При установени непълноти или неточности в представените документи в 7-дневен срок от получаването на заявителя се изпраща съобщение за отстраняването им.

Заявителят отстранява нередовностите по документите в 14-дневен срок от получаването на съобщението.

Изпълнителният директор на ИАРА или оправомощено от него лице отказва вписване и издаване на удостоверение за регистрация, когато:

1. не са отстранени в указания срок нередовностите в заявлението;

2. представеният проект на правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба противоречи на закон.

Отказът на Изпълнителния директор за вписване подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

При промяна на данните в заявлението и/или приложените към него документи, организаторът на центъра за първа продажба уведомява съответното териториално звено на ИАРА за вписване на промените в регистъра на центровете за първа продажба на продукти от риболов.

4.2. В 14-дневен срок от подаването на заявлението за регистрация на купувач за първа продажба на продукти от риболов, лицето се вписва в регистъра и се издава удостоверение за регистрация.

При установени непълноти или неточности в представените документи в 7-дневен срок от получаването им на заявителя се изпраща съобщение за отстраняването им.

Заявителят отстранява нередовностите по документите в 14-дневен срок от получаването на съобщението.

Изпълнителният директор на ИАРА или оправомощено от него лице отказва вписването при неотстраняване в указания срок на нередовностите в заявлението.

Отказът за вписване подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

При промяна на данните в заявлението и приложените към него документи, лицето уведомява съответното териториално звено на ИАРА за вписване на промените в регистъра.

5. Такси

За вписване в регистъра на центровете за първа продажба на продукти от риболов се събира такса в размер 20 лв.

За вписване в регистъра на лицата купувачи при първа продажба на продукти от риболов се събира такса в размер 20 лв.

1 коментара

  1. na maika ti v ustata pederas padal kurva magistralna feq da ta 6ibat kalinki te ot u6ite ti kal da te4e v4era ebah maika ti davah i go v ustata mng e dobbra mng dobre lapa i nedei se pra vi na golqm tarikat 6to moje da sam ti ba6ta

Добавете коментар