РЕГИСТРИРАНЕ НА ВНОС НА ИЗДЕЛИЯ И ТЕХНОЛОГИИ С ДВОЙНА УПОТРЕБА

  • Понед., 09 Февруари 2009 12:59


Правно основание

Регламент (ЕО) № 1334/2000 на Съвета за въвеждане режим на Общността за контрол на износа на изделия с двойна употреба (Регламент 1334/2000)

Закон за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба (ЗЕКОИТДУ)

Правилник за прилагане на Закона за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба (ППЗЕКОИТДУ)

Тарифа за таксите, които се събират по Закона за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба

Характеристика

Изделията с двойна употреба са онези изделия, включително програмни продукти и технологии, които могат да се използват както за граждански, така и за военни цели и включват всички стоки, които могат да се прилагат както за не-взривна употреба, така и по какъвто и да било начин подпомагащи производството на ядрени оръжия или други ядрени взривни устройства.

"Внос" е всяко въвеждане на митническата територия на Република България на изделия и технологии с двойна употреба, които имат статут на необщностни стоки, включително поставянето им под митнически режими. Внос на изделия с двойна употреба, указани в Приложение IV на Регламент 1334/2000, на територията на Република България от държави извън Общността и определените с акт на Министерския съвет, могат да извършват физически и юридически лица след регистриране от министъра на икономиката и енергетиката.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

1. Компетентен орган

Регистрирането на вноса на изделия и технологии с двойна употреба се извършва от министъра на икономиката и енергетиката или от упълномощено от него длъжностно лице.

2. Заявител

Заявители по реда на настоящата услуга са физически и юридически лица, които осъществяват внос на изделия и технологии с двойна употреба.

3. Нормативно установени изисквания

Удостоверението за регистриране на внос се издава за изделия с двойна употреба, посочени в Приложение IV на Регламент 1334/2000 или определени от Министерския съвет, от трета държава чрез една доставка или чрез частични доставки на основание на договорни отношения между вносителя и чуждестранния контрагент.

4. Необходими документи

Лицата, кандидатстващи за регистриране на вноса, представят в Министерството на икономиката и енергетиката следните документи:

- попълнено удостоверение в 4 екземпляра по образец съгласно приложение № 26 от ППЗЕКОИТДУ;

- копие и заверен превод на български език на документ, удостоверяващ правото на участниците в сделката да извършват съответните дейности;

- копие и заверен превод на български език на документ, потвърждаващ външнотърговските отношения (договор, проформа фактура, фактура);

- декларация по образец, съгласно приложение № 27 от ППЗЕКОИТДУ, от крайния потребител, че внесените изделия и технологии няма да бъдат реекспортирани или прехвърлени на трети физически и/или юридически лица без разрешението на българските компетентни органи и ще бъдат използвани при спазване на действащото българско законодателство, и с която крайният потребител се задължава писмено да информира в срок 5 работни дни Междуведомствената комисия преди всяка последваща промяна на крайния потребител на територията на Република България на изделията с двойна употреба; всеки последващ краен потребител попълва приложение № 27 от ППЗЕКОИТДУ;

- копие и заверен превод на български език на документ от производителя на изделието с двойна употреба, удостоверяващ неговите технически характеристики, функционално предназначение, качествен и количествен състав;

- документ за платена държавна такса.

5. Вътрешен ход на административната услуга

Искането за регистриране на вноса и приложените към него документи се адресират до министъра на икономиката и енергетиката. Регистрирането на сделките се извършва в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на документите, за които се издава удостоверение за внос.

6. Срок на издаденото удостоверение

Издаденото удостоверение е със срок на валидност до една година и може да бъде продължено еднократно за срок до 6 месеца.

7. Такси

Съгласно Тарифата за таксите, които се събират по Закона за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба, за издаване на удостоверение за внос на изделия с двойна употреба от Министерството на икономиката и енергетиката се заплаща такса 10 лв.

0 коментара

Добавете коментар