РЕГИСТРИРАНЕ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА СЪОРЪЖЕНИЯТА С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ

  • Понед., 09 Февруари 2009 12:57


Правно основание

Административнопроцесуален кодекс (АПК)

Търговски закон (ТЗ)

Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП)

Наредба за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистъра на съоръженията

Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси (Тарифа № 11)

Характеристика

Съоръжения с повишена опасност по смисъла на ЗТИП са: парни и водогрейни котли, котли с органични топлоносители, съдове, работещи под налягане, тръбопроводи за пара и гореща вода, газови съоръжения, тръбопроводи и инсталации за втечнени въглеводородни газове, преносни и разпределителни газопроводи, съоръжения, инсталации и уреди за природен газ, ацетиленови уредби, нефтопроводи и нефтопродуктопроводи, асансьори, повдигателни съоръжения, въжени линии и ски-влекове.

Предмет на разглежданата услуга са предпоставките за регистриране на посочените съоръжения в т. 1 от Приложение № 1 към чл. 2 от Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистъра на съоръженията.

Регистрацията има значение за идентифициране на мястото, където се експлоатират съоръженията с повишена опасност, техния ползвател и техническите им характеристики и параметри, като целта е извършване на първоначален технически преглед, който да установи съответствието им с нормативните изисквания към тяхното устройство и/или безопасна експлоатация. Регистрацията е задължителна.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

1. Компетентен орган

Компетентни по настоящата услуга са регионалните отдели на Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор" (ГД "ИДТН").

2. Задължени лица

Ползвателите на съоръжения с повишена опасност носят задължението да ги регистрират по реда на Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистъра на съоръженията.

3. Необходими документи

Задължените лица подават:

- писмено заявление – за регистрация и/или извършване на първоначален технически преглед;

- ревизионна книга;

- технически документи съобразно вида на съоръжението с повишена опасност, посочени в някоя от приложимите наредби, приети по реда на чл. 31 ЗТИП;

- декларация за съответствие, когато съоръжението попада в обхвата на наредба, приета по реда на чл. 7 ЗТИП и подлежи на оценяване на съответствието.

Забележка: Ако в писменото заявление се иска само регистрация, за извършване на първоначален технически преглед се подава отделно заявление.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Документите се подават в регионалния отдел на ГД "ИДТН", на територията на който ще се експлоатира съоръжението. В 10-дневен срок от получаване на заявлението служители на регионалния отдел проверяват представените документи. Началникът на регионалния отдел разпорежда регистриране на съоръжението, а когато са констатирани непълноти в документите или несъответствия на декларацията за съответствие с изискванията на приложимите наредби по чл. 7 от ЗТИП, отказва регистрацията с мотивиран писмен отказ, който се изпраща на заявителя.

Съоръжението получава регистрационен номер, който се състои от:

- съкратеното буквено означение на административния център на областта, където се намира съоръжението с повишена опасност;

- съкратеното означение на вида съоръжение;

- поредния номер в регистъра на съответния вид съоръжение с повишена опасност.

В регистъра се вписват наименованието на ползвателя, местонахождение, регистрационния номер, технически характеристики и параметри на съоръжението.

Служителите на регионалния отдел на ГД "ИДТН" извършват първоначален технически преглед на регистрираните съоръжения в двуседмичен срок от получаване на заявлението. Съставя се акт за първоначален технически преглед, в който се вписва вида на извършените огледи и/или изпитвания, резултатите от тях, заключение за годността на съоръжението за безопасна експлоатация и срока за извършване на периодичен преглед.

5. Обжалване

Отказът за регистрация подлежи на обжалване по реда и в сроковете на АПК.

6. Такси

- за регистрация на съоръжение с повишена опасност не се събира такса;

- за първоначален технически преглед в зависимост от вида на съоръжението с повишена опасност и техническите му характеристики таксата се определя по таблицата, указана в чл. 18 от Тарифа № 11.

0 коментара

Добавете коментар