РАЗРЕШАВАНЕ ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ИЗРАБОТВАНЕ НА КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА (ЧЛ. 150, АЛ. 1 ОТ ЗУТ)

  • Понед., 09 Февруари 2009 12:53


Правно основание

Административнопроцесуален кодекс

Закон за устройство на територията (ЗУТ)

Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти

Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители

Характеристика

Поместеното изложение указва редът и условията за разрешаване от министъра на регионалното развитие и благоустройството изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива.

Комплексният проект за инвестиционна инициатива съдържа следните самостоятелни съставни части:

1. проект за подробен устройствен план, включително работен устройствен план, когато такъв е необходим;

2. инвестиционен проект.

Частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива се одобряват едновременно с издаването на разрешение за строеж и се съобщават по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Компетентността по разрешаване изработването на комплексен инвестиционен проект принадлежи на различни лица, в зависимост от вида на обекта, за който се отнася проекта. В случай че се засягат обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една област и за обекти с национално значение, компетентен е министъра на регионалното развитие и благоустройството.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

I. Компетентен орган

Компетентността да разреши изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива в случаите, предмет на изложението, е предоставена на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

II. Заявител

Заявител по разглежданата услуга може да бъде възложителят - собственик на имота, лицето, на което е учредено право на строеж в чужд имот и лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на специален закон.

III. Необходими документи

За извършване на разглежданата услуга е необходимо възложителят да депозира мотивирано искане.

IV. Вътрешен ход на административната услуга

Възложителят подава адресираното до министъра на регионалното развитие и благоустройството мотивирано искане. Извършва се проверка за съответствие на искането с нормативните изисквания. При несъответствие се дава срок на заявителя за отстраняване на нередовностите. Министърът на регионалното развитие и благоустройството може да разреши изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива. Това става в едномесечен срок от подаване на документите или от отстраняване на нередовностите, при наличие на такива.

V. Такси

За издаване на разрешение за строеж по одобрен комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 ЗУТ се събира такса в размер 0,05 на сто от строителната стойност на обекта, но не по-малко от 250 лв. и не повече от 1500 лв, увеличена с 30 на сто.

0 коментара

Добавете коментар