ПРОСТРЕЛКА И СЪЗДАВАНЕ НА КУРШУМОТЕКА И ГИЛЗОТЕКА

  • Понед., 09 Февруари 2009 12:52


Правно основание

Закон за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите (ЗКВВООБ)

Правилник за прилагане на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите (ППЗКВВООБ)

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси

Характеристика

Поместеното изложение указва редът и условията за извършване на прострелка и създаване на куршумотека и гилзотека.

Придобилите нарезно огнестрелно оръжие (пистолети и револвери), включително предоставеното под наем от МВР, с изключение на огнестрелните оръжия по чл. 55 ППЗКВВООБ лица имат нормативно установено задължение да предоставят незабавно придобитото оръжие за прострелка.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

I. Компетентен орган

Компетентни да извършат услугата са определените от от министъра на вътрешните работи служители.

II. Заявител

Задължени по разглежданата услуга са юридически лица, физически лица и търговци, придобили късо нарезно огнестрелно оръжие (пистолети и револвери), включително предоставеното под наем от МВР, с изключение на оръжията по чл. 55 ППЗКВВООБ.

III. Вътрешен ход на административната услуга

Определени от министъра на вътрешните работи служители от СДВР и РДВР извършват прострелването, като събират и завеждат в гилзотеки и куршумотеки образци, годни за сравнително изследване.

IV. Такси

За прострелка и създаване на куршумотека и гилзотека се дължи такса в размер на 5 лв.

0 коментара

Добавете коментар