Производство пред Комисията за защита на конкуренцията

  • Понед., 09 Февруари 2009 12:50


Правно основание

Граждански процесуален кодекс (ГПК)

Закон за защита на конкуренцията (ЗЗК)

Тарифа за таксите, които се събират от Комисията за защита на конкуренцията по Закон за защита на конкуренцията, Закон за обществените поръчки и Закон за концесиите

Характеристика

Основна цел на производството пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е защита на свободната стопанска инициатива и подобряване условията на лоялна конкуренция в страната. Производството започва, когато са нарушени правата и законните интереси на лицата, посочени в ЗЗК.

Целта на настоящата услуга е да разгледа предпоставките за започване на производството пред КЗК и реда, по който протича то.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

1. Компетентен орган

КЗК е независим, специализиран държавен орган, който има за основна цел да следи за спазване основните принципи на конкуренцията, регламентирани в ЗЗК. КЗК се сезира от нормативно определен кръг лица, в случай че техните интереси са нарушени, и производството протича пред нея.

2. Лица, които поставят началото на производството

В типичните случаи производството пред КЗК се образува по:

- писмена молба на лицата, чиито интереси са засегнати или застрашени от нарушение правилата на ЗЗК;

- писмени искания за издаване на разрешения или за допускане на уеднаквени общи условия.

Производство може да се образува и по решение на самата КЗК в хипотезите, в които, въз основа на определени данни (най-често оповестени чрез печатни и/или електронни медии), тя намира, че е извършено или допуснато нарушение на ЗЗК. В тези случаи КЗК приема процедурно решение, с което се самосезира.

Производство пред КЗК може да се образува и по искане на прокурор.

3. Нормативно установени изисквания

Едно от нормативно установените изисквания е свързано с редовното провеждане на заседанията на КЗК. На тях трябва да присъстват най-малко 5 от членовете на КЗК (общият брой членове е 7 души).

КЗК взема решения с явно гласуване и с мнозинство от четири гласа. Когато на заседанието присъстват по-малко от 7 членове и не може да бъде постигнато мнозинство от 4 гласа, се приема, че молбата е оставена без уважение или че исканото разрешение е отказано.

Строго определени изисквания има и спрямо молбата, с която се сезира КЗК. Ако тя е нередовна и молителят не отстрани недостатъците в дадения срок, тя се оставя без разглеждане.

4. Необходими документи

Производството пред КЗК започва по молба на лицата, чиито интереси са нарушени. Молбата трябва да е написана на български език и да съдържа:

- името, единния граждански номер и данни за съдебната регистрация на молителя и на лицето, срещу което е оплакването;

- адреса (седалището и адреса на управление) на молителя;

- в какво се състои искането и изложение на обстоятелствата, на които се основава молбата;

- доказателствата в подкрепа на молбата;

- подписа на лицето, което подава молбата, или на неговия пълномощник;

- прилага се документ за платените държавни такси, ако такива се дължат.

Исканията, които се отправят с молбата, могат да бъдат за:

- издаване на разрешения за концентрация на стопанска дейност;

- допускане на уеднаквени общи условия.

5. Вътрешен ход на административната услуга

5.1. Отстраняване нередовностите на молбата

Ако молбата не отговаря на нормативните изисквания, на молителя се изпраща съобщение да отстрани в 7-дневен срок допуснатите нередовности. В случай че молителят не ги отстрани в срока, молбата не се разглежда от КЗК.

Неподписаните или анонимни молби също не се разглеждат от КЗК.

5.2. Образуване на преписка

При постъпване на молбата председателят на КЗК образува преписка и я възлага на член от КЗК - докладчик.

5.3. Извършване на разследване и проучване по преписката от докладчика

Обстоятелствата по преписката се разследват и проучват като докладчикът изисква:

- писмени или устни обяснения от молителя, от лицето, срещу което е оплакването за нарушение на ЗЗК, от заинтересувани лица, от други предприятия, а също така и от държавни и местни органи (устните обяснения се протоколират и се подписват от лицето, дало обясненията);

- изисква преписи от частни или официални документи;

- изисква писмени становища от държавни и местни органи.

Разследването се извършва в срок до 60 дни, като при случаи с фактическа и правна сложност срокът може да бъде продължен по решение на КЗК.

След приключване на разследването или проучването на страните се дава възможност да се запознаят със събраните по преписката материали.

5.4. Провеждане на заседанията

След приключване на разследването или проучването докладчикът представя преписката на председателя, който в двуседмичен срок насрочва открито заседание. Призоваването на страните и уведомяването на заинтересуваните лица за заседанието се извършва по правилата на ГПК.

Заседанието започва с решаване на предварителните въпроси по преписката относно редовността на процедурата. Следва изясняването на спора от фактическа и правна страна. Когато счете, че обстоятелствата по делото са изяснени, председателят закрива заседанието и най-късно в 14-дневен срок обявява решението си с мотивите.

Забележка: На заседанията на КЗК се допускат писмени доказателства и се изслушват обясненията на страните.

5.5. Решение на КЗК

КЗК в закрито заседание постановява решение, с което:

- установява извършеното нарушение и нарушителя и определя вида и размера на санкцията, предвидени в закона;

- установява, че не е извършено нарушение по закона/или че 5-годишният срок от извършване на нарушението е изтекъл, като оставя молбата без уважение;

- обявява, че липсват основания за налагане на забраните по отношение на споразумения между предприятия, решения на сдружения на предприятия, както и съгласувана практика на две или повече предприятия, насочени към предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията на съответния пазар;

- освобождава определени споразумения, решения или съгласувана практика от забраната по предходната хипотеза;

- забранява дадено споразумение, решение или съгласувана практика;

- допуска или забранява уеднаквяване на общи условия;

- разрешава или забранява дадена концентрация на стопанска дейност;

- прекратява производството при оттегляне на молбата или искането, както и когато КЗК не е компетентна да се произнесе.

Забележка: Решението се мотивира и се подписва от членовете на КЗК, гласували в закритото заседание. В случай че някой от членовете не е съгласен с решението, той го подписва с особено мнение. Решението на КЗК е писмено и следва да съдържа наименованието на органа, който го е издал, фактическите и правните основания за издаването му, диспозитивна част, в която се определят правата или задълженията, видът и размерът на санкцията, ако се налага такава, пред кой орган и в какъв срок решението може да се обжалва.

5.6. Обжалване на решението

Решенията на КЗК подлежат на обжалване пред Върховния административен съд в 14-срок от съобщаването им по реда на ГПК. Решенията могат да бъдат обжалвани от лицата, които са взели участие в производството или от други заинтересовани лица.

5.7. Такси

Според Тарифа за таксите, които се събират от Комисията за защита на конкуренцията по Закон за защита на конкуренцията, Закон за обществените поръчки и Закон за концесиите, за подаване на молба по реда на чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗЗК за образуване на производство се заплаща такса в размер на 500 лв.

0 коментара

Добавете коментар