ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОДОБРЯВАНЕ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЕ НА ТИПА НА НОВИ СИСТЕМИ ЗА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

  • Понед., 09 Февруари 2009 12:47


Правно основание

Спогодба за приемане на еднакви технически предписания за колесни превозни средства, оборудване и части, които могат да бъдат монтирани и/или използвани на колесни превозни средства, и на условия за взаимно признаване на одобрения, издавани на основата на тези предписания (Спогодбата)

Правило № 97 на ИКЕ-ООН "Единни условия относно одобряване на алармени системи за превозни средства (АСПС) и на моторни превозни средства по отношение на техните алармени системи (АС)

Правило № 16 на ИКЕ-ООН "Единни условия за одобряване на:

- обезопасителни колани, системи за обезопасяване, системи за обезопасяване на деца и системи за обезопасяване на деца ISOFIX, предназначени за пътуващите в моторни превозни средства;

- превозни средства, оборудвани с обезопасителни колани, системи за обезопасяване, системи за обезопасяване на деца и системи за обезопасяване на деца ISOFIX".

Правило № 44 на ИКЕ-ООН "Единни условия за одобряване на задържащи устройства за деца, намиращи се в моторни превозни средства ("системи за обезопасяване на деца")"

Закон за движението по пътищата (ЗДП)

Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (Устройствен правилник)

Наредба № 60 от 14 май 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (Наредба № 60 от 14 май 2003 г.)

Наредба № 61 от 26 август 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на допустимото ниво на шум и за одобряване типа на изпускателната уредба (Наредба № 61 от 26 август 2003 г.)

Наредба № 104 от 8 януари 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на устройствата за защита срещу неразрешено използване и за одобряване типа на имобилайзери и на алармени системи (Наредба № 104 от 8 януари 2004 г.)

Наредба № 105 от 8 януари 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на обезопасителните колани и на системите за обезопасяване и за одобряване типа на обезопасителни колани и системи за обезопасяване (Наредба № 105 от 8 януари 2004 г.)

Наредба № 113 от 8 януари 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение системите за размразяване и срещу изпотяване на стъкла (Наредба № 113 от 8 януари 2004 г.)

План за действие през съответната година с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, (сектор моторни превозни средства), приеман на заседание на Министерския съвет

Забележка: Не са включени Правила на ИКЕ-ООН, по които за Република България няма нотифицирана техническа служба.

Характеристика

Целта на услугата е повишаване на безопасността при движение по пътищата, опазване на околната среда и прилагане на общи технически изисквания, валидни на територията на: договарящите страни по Спогодбата, прилагащи съответните за тях Правила на ИКЕ на ООН и на територията на Европейския съюз.

Забележка: "Одобряване на типа" е процедура, при която се удостоверява, че даден тип превозно средство, система, компонент или отделен технически възел отговарят на съответните технически изисквания на Наредба № 60 от 14 май 2003 г. или на отделни наредби съгласно приложение № 10 или 11 на Наредба № 60 от 14 май 2003 г.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

1. Компетентен орган

Компетентен орган е изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

2. Заявител

Заявител е производителят на моторни превозни средства от категории М, N и O.

3. Нормативно установени изисквания и необходими документи

Необходимите документи и законоустановените изисквания, за да бъде издаден административният акт, са посочени в следните нормативни актове:

- глава втора, раздел І и ІV; глава трета; глава ІV, раздел І и ІІ от Наредба № 60 от 14 май 2003 г.;

- други разпоредби от нормативните актове, посочени в правното основание.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Заявлението се адресира до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

За целите на процедурата изискуемите документи са допълнителни документи (напр. протоколи от изпитвания, допълнителна техническа документация и др.), които се представят основно от техническите служби и производителите. Сроковете за провеждане на изпитвания се договарят между производителите и техническите служби и са различни в зависимост от вида и обема на проверките и изпитванията. Недостатъците и непълнотите се отстраняват съгласувано между Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" и заявителя, конкретно за всеки случай.

Административният акт се издава в срок до един месец от предоставяне от заявителя на техническо досие с изпълнени процедури по глава втора, раздел ІV; глава трета; глава четвърта, раздел І и ІІ на Наредба № 60 от 14 май 2003 г.

Когато нови системи за превозни средства от категории М, N или O:

- не отговарят на изискванията Наредба № 60 от 14 май 2003 г.;

- не отговарят на нормативните актове, посочени в правното основание по-горе;

- при монтиране в ПС от посочените категории създават сериозен риск за безопасността на движението по пътищата,

тогава изпълнителния директор на ИА "Автомобилна администрация" отказва издаване на сертификати за одобряване типа на системите.

Отказът се мотивира писмено в сроковете по чл. 40, ал. 1 или чл. 42, ал. 3 от Наредба № 60 от 14 май 2003 г. и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

5. Такси

Съгласно чл. 88а, т. 6 от Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на министерството на транспорта, таксата за провеждане на процедура за одобряване или изменение на типа на нови системи за превозни средства от категории М, N или O е 500 лева.

0 коментара

Добавете коментар